ustawa o finansach publicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ustawa o finansach publicznych - strona 1 ustawa o finansach publicznych - strona 2 ustawa o finansach publicznych - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu    s. 1/1  2006-08-03               USTAWA    z dnia 30 czerwca 2005 r.    o finansach publicznych1)      Dział I  Zasady ogólne finansów publicznych    Rozdział 1  Podstawowe definicje    Art. 1.   Ustawa określa:  1) zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicz- nych;  2)  formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych;  3)  zasady planowania i dysponowania środkami publicznymi;  4) zasady kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora  finansów publicznych;  5) zasady  zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury  ostrożnościowe i sanacyjne wprowadzane w razie nadmiernego zadłużenia;  6)  sposób finansowania deficytu i zasady operacji finansowych dokonywanych  przez jednostki sektora finansów publicznych;  7) zakres projektowanych i uchwalanych budżetów opartych na dochodach  publicznych;  8)  zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów;  9)  zasady i tryb wykonywania budżetów;  10)  zasady i tryb gospodarowania środkami pochodzącymi z:  a) budżetu Unii Europejskiej,                                                    1)   Nowelizacja ustawy zawarta w Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 została opublikowana przed  opublikowaniem ustawy o finansach publicznych (wystąpienie Prezydenta RP do Trybunału Kon- stytucyjnego).  Opracowano na pod- stawie: Dz.U. z 2005  r. Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420, z  2006 r. Nr 45, poz.  319, Nr 104, poz. 708.   ©Kancelaria Sejmu    s. 2/2  2006-08-03   b) innych źródeł zagranicznych niepodlegającymi zwrotowi.    Art. 2.   1. Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów rozumie się przez to odpo- wiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw  finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finanso- wych.  2. Ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego ro- zumie się przez to również wójta, burmistrza i prezydenta miasta.    Art. 3.   Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicz- nych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności:  1)  gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;  2) wydatkowanie środków publicznych;  3)  finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;  4) finansowanie potrzeb po¿yczkowych bud¿etu jednostki samorządu teryto- rialnego;  5) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne;  6) zarządzanie środkami publicznymi;  7) zarządzanie długiem publicznym;  8)  rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.    Art. 4.   1. Sektor finansów publicznych tworzą:  1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz