Ustawa o cudzoziemcach

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o cudzoziemcach - strona 1 Ustawa o cudzoziemcach - strona 2 Ustawa o cudzoziemcach - strona 3

Fragment notatki:

c u d z o z i e m c y ( Ustawa o cudzoziemcach z dnia 25. 06. 1997 r. )
W świetle tej ustawy , cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa po l skiego ( art. 2 ustawy ). Ustawa o nieruchomościach rozszerza podmiot mówi o cudzoziemcach , a także jednostka organizacyjna.
Art. 3 ustawy stanowi wskazówkę jak traktować cudzoziemca, który ma obywatelstwo dwóch lub więcej państw, reguła postępowania traktuje go jako obywatela tego państwa którego dokument paszportowy stanowił podstawę wjazdu na terytorium RP. W sytuacjach trudnych ustalenie obywatelstwa jest istotne ponieważ należy ustalić do jakiego przedstawicielstwa j a kiego kraju się zwrócić. Choć ustawa nosi tytuł o cudzoziemcach , to art. 1 doprecyzowuje, do kogo postanowienia ustawy się odnoszą, ustęp 3 stosuje się do członków i pracowników misji dyplomatycznych , kierowników urzędów konsularnych wobec których nie stosuje się reżimu prawnego jakim poddani sa cudzoziemcy w Polsce.
Prawne warunki wjazdu cudzoziemca. ( Rozdział II ustawy. ) Ustawa określa podstawowe warunki przekroczenia przez cudzoziemców granicy i przebyw a nia na terytorium Polski. Posiadanie paszportu. Posiadanie wizy ( o ile przepis nie nakazuje obowiązku jej posiadania ). Art. 6 ust. 1 określa warunki dodatkowe : 1/ obowiązek posiadania i okazania na żądanie uprawnionego organu środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu na terytorium RP, przejazdu przez to terytorium, pobyt na nim w wyjazdu z terytorium RP. 2/ zezwolenie na wjazd do innego państwa lub na powrót do kraju pochodzenia , jeżeli takie zezwolenie jest wymagane.
Ustęp 2 tego artykułu precyzuje na czym polega posiadanie owych środków ( środki to kateg o ria szersza niż pieniądze) i potwierdzenie ich okazaniem : waluty polskie, zagranicznych środków płatniczych które mogą być w Polsce legalnie wymieniane, posiadanie może być potwierdzone również przez okazanie dokumentów umożliwiaj ą cych uzyskanie tych środków płatniczych ( np. karty płatnicze , czeki ), środki te mogą być okazane również przez okazanie zaproszenia. Zapraszający zob o wiązany jest ( zgodnie z art. 1 5 ust. 2 ustawy ) i ma obowiązek pokrycia kosztów p o bytu tych osób. środki mogą być potwierdzone dokumentem rezerwacji i opłacenia pobytu w RP z a kwat e rowania i wyżywienia, okazanie środków do wyjazdu przez okazanie biletu upoważniającego do podróży do kraju pochodzenia lub innego państwa, albo przez posiadanie środka transportu. W i z a. Legalna definicja wizy znajduje się w słowniczku ustawy w art. 4 pkt.2.


(…)

… 3 lat pozbawienia wolności,
Ust.1 pkt.2. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrona porządku publicznego.
Ust. 2 Cudzoziemcowi można cofnąć zezwolenie na osiedlenie się, jeżeli opuścił na zawsze terytorium RP.
Karta czasowego pobytu i karta stałego pobytu.
Art.20. 1. Cudzoziemcowi, który otrzymał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, wydaje się kartę czasowego pobytu.
2.Cudzoziemcowi, który otrzymał zezwolenie na osiedlenie się, wydaje się kartę stałego pobytu. Karta stałego pobytu jest ważna przez 10 lat od jej wydania i po upływie tego okresu podlega wymianie.
Art.21.1. Karta czasowego pobytu i karta stałego pobytu stwierdzają tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium RP.
2.Karta czasowego pobytu i karta stałego pobytu uprawniają wraz…
… lat,
został skazany prawomocnym wyrokiem:
w Rzeczpospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności,
za granicą za przestępstwo stanowiące zbrodnię pospolitą również w rozumieniu prawa polskiego,
Są to dwie przesłanki nie budzące wątpliwości ( precyzyjnie określone ).
Następnie mamy przesłanki z „uzasadnionym podejrzeniem”.
istnieje uzasadnione podejrzenie, że prowadzi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz