Ustanowienie SD i SK między państwami - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustanowienie SD i SK między państwami - omówienie - strona 1 Ustanowienie SD i SK między państwami - omówienie - strona 2 Ustanowienie SD i SK między państwami - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Ustanowienie SD i SK między państwami
Brak SD między państwami ma znaczenie dwojakie:
Może być elementem kształtowania relacji dwustronnych i oznacza wówczas daleko idącą oziębłość w stosunkach wzajemnych (Gruzja - Rosja 2008).
Może oznaczać daleko idący brak wzajemnego zainteresowania w relacjach dwustronnych (np. relacje Polska - Fidżi).
Brak nawiązanych SD ma stosunkowo niewielkie znaczenie prawne. Nie wpływa to np. co do zasady na kształt stosunków traktatowych między państwami.
Art. 63 i 74 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 roku
Art. 63: „Zerwanie stosunków dyplomatycznych lub konsularnych między stronami traktatu nie wpływa na stosunki prawne ustanowione między nimi przez traktat, chyba że istnienie stosunków dyplomatycznych i konsularnych jest niezbędne w odpowiednim stopniu do stosowania traktatu”.
W 1990 roku Wielka Brytania zerwała stosunki dyplomatyczne z Irakiem. Pomimo tego władze Iraku trzykrotnie zwracały się do władz brytyjskich z wnioskiem o wydanie obywateli irackich, opierając swój wniosek na treści postanowień traktatu o ekstradycji z 1932 roku, obowiązującego między tymi państwami. Art. 74: „Zerwanie lub brak stosunków dyplomatycznych lub konsularnych między dwoma lub więcej państwami nie stoi na przeszkodzie w zawieraniu traktatów między tymi państwami. Zawarcie traktatu nie wpływa samo przez się na sytuację w dziedzinie stosunków dyplomatycznych lub konsularnych”. Zerwanie lub brak SD i SK nie stoi na przeszkodzie w zawieraniu traktatów między zainteresowanymi stronami, np. w 1949 zawarto umowę o zawieszeniu broni między Izraelem a Syrią pomimo braku utrzymywania przez nie SD. Pomimo tego brak SD co do zasady wyklucza wszelkie inne kontakty między państwami, chyba że:
Ich przedstawiciele spotykają się w państwie trzecim.
Ich przedstawiciele spotykają się na forum OM.
Nawiązanie SD oraz relacji konsularnych następuje za wzajemną zgodą zainteresowanych państw. Stosunki takie nigdy nie mogą być nawiązane jednostronnym oświadczeniem woli.
Przykład dotyczący stosunków między Stanami Zjednoczonymi i Albanią
W 1973 roku Stany Zjednoczone wyraziły publicznie wolę nawiązania stosunków dyplomatycznych z Albanią, która (również publicznie) zdecydowanie propozycję tę odrzuciła. Stosunki dyplomatyczne nie mogły być zatem nawiązane.
W praktyce znane są jednak przypadki nawiązywania SD w rezultacie groźby użycia siły. W roku 1938 SD między Polską a Litwą nawiązane zostały w rezultacie polskiego ultimatum. Należy pamiętać, że jakkolwiek SD nie mogą być utrzymywane między państwami nie uznającymi się, to jednak sam akt wzajemnego uznania nie implikuje eo ipso (sam przez się) nawiązania SD. Np. 1 września 1994 Kirgistan uznany był przez 128 państw, podczas gdy SD utrzymywał jedynie z 82 państwami.


(…)

… o tyle, że:
Zakazuje uznawania sytuacji nielegalnych ex iniuria ius non oritur - z bezprawia nie może wynikać uprawnienie - PM zakazuje uznawania np. państwa utworzonego w akcie agresji.
Sprawa Rodezji Południowej
W 1965 roku rasistowski rząd białej mniejszości proklamował niepodległość Rodezji Południowej, pozostającej uprzednio pod administracją brytyjską. Rada Bezpieczeństwa ONZ określiła tę…
… traktat w sprawie Kanału Panamskiego na warunkach, na które nie chciała poprzednio zgodzić się Kolumbia. Także formalne uznanie przez Federację Rosyjską Osetii Południowej i Abchazji (w sytuacji, gdy przywrócenie kontroli nad separatystycznymi republikami jest jednym z głównych celów polityki prezydenta Gruzji) można potraktować jako przedwczesne.
Zob.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/7582181.stm…
… przez państwo przyjmujące. Udzielenie exequatur oznacza, iż kandydat na kierownika urzędu konsularnego ma prawo do wykonywania funkcji konsularnych w państwie przyjmującym. Te 2 czynności oznaczają oficjalne uznanie.
Brak ścisłego związku między SD a uznaniem wynika z natury (charakteru) uznania. Otóż uznanie jest deklaracją uznającego, że podmiot uznawany za państwo spełnia pewne warunki:
Klasyczne kryteria…
… i morskich. Np. polskie okręty wojenne nie mogą na pełnym morzu traktować jednostek nieuznawanego państwa jako bezpaństwowych i nie mogą wykonywać wobec nich prawa wizyty i rewizji.
Państwo, które nie jest uznawane nie może natomiast korzystać z pewnych uprawnień, które zwykle posiadane są przez państwa uznawane, np. nie może powoływać się na immunitet jurysdykcyjny przed sądami państwa nieuznającego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz