Uprzedzenie, dyskryminacja, źródła i funkcje stereotypów - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 4823
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprzedzenie, dyskryminacja, źródła i funkcje stereotypów - wykład. - strona 1 Uprzedzenie, dyskryminacja, źródła i funkcje stereotypów - wykład. - strona 2 Uprzedzenie, dyskryminacja, źródła i funkcje stereotypów - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

STEREOTYPY I UPRZEDZENIA
Stereotypy to schemat reprezentujący grupę lub rodzaj osób wyodrębnionych z uwagi na jakąś łatwo zauważalną cechę określającą ich społeczną tożsamość taką jak: płeć, rasa, narodowość, religia, pochodzenie społeczne, zawód.
Schemat taki jest zwykle nadmiernie uproszczony, nadogólny (wszyscy członkowie grupy „są tacy sami”), niepodatny na zmiany w wyniku nowych informacji oraz społecznie podzielany, stanowiąc element kultury jakieś społeczności.
Pojęcia pokrewne:
Uprzedzenie - negatywny lub (rzadziej) pozytywny stosunek do członków jakieś grupy utrzymywany z tego powodu, że są jej członkami. Najczęstsze postaci uprzedzeń to:
etnocentryzm - odrzucanie osób należących do grup kulturowo i/lub rasowo odmiennych, a akceptowanie osób kulturowo podobnych,
rasizm,
nacjonalizm,
szowinizm,
seksizm
Dyskryminacja - wrogie lub niesprawiedliwe zachowanie wobec osób należących do stereotypizowanej
grupy - na podstawie samej przynależności do grupy, a nie indywidualnych właściwości danego człowieka.
Stereotyp jest zatem zbiorem sądów na temat członków jakiejś kategorii osób, uprzedzenie to stosunek
emocjonalny, zaś dyskryminacja to zachowania.
Źródła i funkcje stereotypów
Większość stereotypów (a także uprzedzeń i skłonności do dyskryminacji) jest przejmowana przez jednostkę z jej otoczenia społecznego.
Ważnym pośrednikiem w przekazywaniu stereotypów jest język. Zarówno w najprostszej warstwie znaczeniowej (np. „ocyganić", „oszwabić", „pruski dryl" lub „czeski film"), jak i dzięki subtelnemu różnicowaniu sposobów posługiwania się językiem do opisu różnych grup. Przykładem tego może być między grupowa asymetria językowa która polega na abstrakcyjnym opisie zachowań i zdarzeń stawiających w dobrym świetle członków grupy własnej, a pozytywne - członków grup obcych.
opis abstrakcyjny - opis w kategoriach trwałych cech („oni byli agresywni”)
opis konkretny - opis w kategoriach specyficznych zachowań i epizodów („krzyczeli i wygrażali”)
Twarzyzm - przedstawianie wizerunku mężczyzny jako zdominowanego przez twarz, zaś wizerunku kobiety jako zdominowanego przez ciało.
Teoria rzeczywistego konfliktu interesów - zakłada, że uprzedzenia powstają wtedy, kiedy różne grupy społeczne współzawodniczą o trudno dostępne lub skąpe dobra i stają się wrogami rozgrywającymi grę o sumie zerowej, tj. taką, gdzie wygrana jednej ze stron to przegrana drugiej strony

(…)

… i opiera się na zupełnie nieistotnych przesłankach
Faworyzacja grupy własnej - bardziej pozytywne oceny i zachowania kierowane na członków grupy własnej niż obcej
Teoria tożsamości społecznej - zakłada ona, że:
ludzie mają skłonność do dzielenia napotykanych osób na kategorie
w przypadku społecznych kategoryzacji jedna osoba identyfikuje zawsze własną kategorię podmiotu (my), zaś pozostałe osoby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz