Uprawnienia Prokuratora Generalnego w zakresie uchylenia prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawnienia Prokuratora Generalnego w zakresie uchylenia prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw uprawnienia Prokuratora Generalnego w zakresie uchylenia prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Artykuł 328 upoważnia Prokuratora Generalnego do uchylenia prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w stosunku do osoby, która występował w charakterze podejrzanego, jeżeli stwierdzi, że umorzenie postępowania było nieistotne. Nie dotyczy to wypadku, w którym sąd utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu Przepis ten powołuje instytucję umożliwiającą naprawienie błędów popełnionych przy umorzeniu postępowania i stanowiąca w pewnym sensie odpowiednik nadzwyczajnych środków zaskarżenia prawomocnych orzeczeń sądowych. Uchylenie w tym trybie prawomocnego postanowienia o umorzeniu nie jest uzależnione od warunków przewidzianych dla zwykłego wznowienia postępowania Uznanie umorzenia postępowania za niezasadne może mieć miejsce w wypadku stwierdzenia, że np. materiały zebrane w umorzonym postępowaniu wystarczyły do sporządzenia aktu oskarżenia, co najmniej zaś do kontynuowania postępowania przygotowawczego ; prokurator popełnił błąd w interpretacji prawa, przyjmując iż w czynie podejrzanego brak jest znamion przestępstwa; mylnie przyjęto istnienie przeszkody procesowej w postaci przedawnienia. Dla zastosowania art. 328 § 1 jednocześnie wystąpić musi brak nowych istotnych faktów lub dowodów w sprawie, gdyby bowiem zostały one ujawnione mogłoby nastąpić wznowienie w trybie art. 327 § 2. Wobec tego, że możliwość wzruszenia na niekorzyść podejrzanego prawomocnego orzeczenia o umorzeniu postępowania stanowi swoiste ograniczenia warunku i to bez nowych okoliczności w sprawie ustawodawca przyjął, że po upływie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postępowania o umorzeniu Prok. Gen. Może uchylić lub zmienić postanowienie albo jego uzasadnienie jedynie na korzyść podejrzanego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz