Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 256

Rynek, popyt, podaż - Dojrzała gospodarka rynkowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2744

Rynek, popyt, podaż, elastyczność popytu i podażyI. Rynek i gospodarka rynkowa RYNEK - Proces, przy pomocy którego kupujący i sprzedający określają co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach - Całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają - Powstaje w o...

Struktury rynkowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1708

Podstawowe struktury rynkoweWażnymi elementami wpływającymi na kształt struktury rynkowej są zarówno czynniki demograficzne, geograficzne i kulturowe (np. styl życia, tradycje), jak i czynniki ekonomiczne, technologiczne, ustrojowe i polityczne. Stąd struktura rynkowa może być opisana różnymi katego...

Teoria kosztów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2135

Podstawy teorii producenta - teoria kosztówPodział kosztów 1. Koszty księgowe (explicite, jawne) – koszty odzwierciedlone w ewidencji księgowej obejmujące zarówno rzeczywiste wydatki pieniężne jak i niepieniężne – amortyzację, 2. Koszty ukryte (implicite) – koszty faktycznie nie ponoszone przez ...

Teoria kosztów2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1148

TEORIA KOSZTÓW KOMPARATYWNYCHDavid Ricardo (1772-1823) - przedstawiciel klasycznej szkoły ekonomii, twórca teorii kosztów komparatywnych Do czasów D.Ricardo panował pogląd, że przesłanką międzynarodowego podziału pracy są różnice w absolutnych kosztach wytwarzania. Ricardo dowiódł, że nie jest to...

Teoria podaży

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1554

TEORIA PODAŻY 1. Nakłady a wielkość produkcji. Funkcja produkcji. funkcja produkcji ( czynniki produkcji ( zdolności produkcyjne Funkcja produkcji określa zależność zdolności produkcyjnych Q od zaangażowanych w procesie wytwórczym czynników, np. pracy (L) i kapitału (K) Q = F ( K , L ) Z...

Teoria produkcji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1757

Podstawy teorii producenta - teoria produkcjiTeoria produkcji jest analizą relacji, jakie występują między nakładem czynników produkcji a osiąganym z tego nakładu produktem. I. Funkcja produkcji Obrazuje zależność między wielkością poniesionych nakładów (ilością czynników produkcji) na produkcję d...

Wybór konsumenta

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1526

TEORIA RACJONALNEGO WYBORU KONSUMENTAModel decyzji konsumenta opiera się na założeniu, że konsument, przy danym ograniczeniu budżetowym, stara się osiągnąć maksymalny poziom użyteczności.gdzie: p i - cena dobra i ; ( i = 1, 2, , n ) ; q i - ilość dobra i ; B - ograniczenie budżetowe (dochód kons...

Konkurencja doskonała

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1855

Długookresowa równowaga rynkowa na rynku danego dobra w warunkach konkurencji doskonałejPrzedmiotem rozważań na tym wykładzie będzie analiza przypadku, który pozwoli nam pok...

Monopol nabywców

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1190

Monopol nabywców (monopson).Teoria monopolu nabywcy może być rozwijana analogicznie do teorii monopolu oferenta. Dlatego przedstawimy ją w skrótowej postaci, bazując na wnioskach z teorii monopolu oferenta. Zakładamy teraz, że każdy producent dan...

Monopol i cena

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1421

Monopolistyczne różnicowanie ceny - segmentacja rynkuW tym rozumowaniu zmienimy treść tylko jednego założenie, z którego korzystaliśmy analizując sytuację monopolu oferenta. Odchodzimy od uproszczenia, że monopolista nie ma żadnych prefere...