Unia w Krewie - 1385

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unia w Krewie - 1385 - strona 1

Fragment notatki:

UNIA W KREWIE 1385 r.    Po śmierci Kazimierza Wielkiego na tronie Polski zasiadł Ludwik Andegaweński, król Węgier.  Panował w latach 1370 – 1382 r. Przed śmiercią uzyskał zgodę szlachty polskiej na przekazanie  tronu polskiego jednej ze swoich córek. Królową Polski została małoletnia Jadwiga, dla której  nale ało znaleźć mę a. Panowie polscy nie chcieli się zgodzić na jej ślub z Albrechtem  Habsburgiem. Byli skłonni zapłacić karę za zerwanie zaręczyn i znaleźć dla niej bardziej  odpowiedniego kandydata. Ich wybór padł na Jagiełłę, księcia litewskiego.  Unię polsko - litewską zawarto ze względu na obustronne korzyści    1. Przyczyny unii polsko-litewskiej w Krewie:    Litwa była jedynym państwem pogańskim w tym rejonie Europy. Musiała przyjąć chrzest gdy  w  przeciwnym razie zostałaby schrystianizowana siłą. Litwini obawiali się przymusowej  chrystianizacji ze strony Zakonu Krzy ackiego. Woleli przyjąć chrzest na drodze pokojowej. Unia  z Polską mogłaby im w tym dopomóc.    Zakon Krzy acki dą ył do połączenia ziem zakonnych w Inflantach i w Prusach, a tak e   do  schrystianizowania Litwinów i poszerzenia swego stanu posiadania ich kosztem. Odradzające się  po rozbiciu Wielkie Księstwo Moskiewskie chciało odzyskać ziemie ruskie, które zajęła Litwa.  Dlatego te  Litwa potrzebowała sojusznika, który by pomógł walczyć z Krzy akami i z Moskwą.  Z Litwą łączył więc Polskę wspólny wróg – Zakon Krzy acki. Liczono,  e dzięki unii uda się  powstrzymać ekspansję Zakonu na ziemie Litwy i Polski, a tak e uda się odzyskać utracone  wcześniej ziemie.    Królestwo Polskie pragnęło sojuszu z Litwą równie  ze względów gospodarczych – dzięki  sojuszowi liczono na wzrost polskich wpływów gospodarczych na Rusi kontrolowanej przez  Litwę    Ksią ę litewski Jagiełło wydawał się panom polskim odpowiednim mał onkiem dla  małoletniej  Jadwigi, którą ju  koronowano na króla. Liczono,  e jako  władca Polski          nada szlachcie nowe przywileje chcąc pozyskać przychylność panów polskich.     2. Postanowienia unii:  Jagiełło w zamian za rękę Jadwigi i koronę polską zgodził się:     przyjąć chrzest wraz z Litwą       uwolnić wszystkich jeńców polskich    odzyskać ziemie utracone wcześniej przez Polskę    włączyć Litwę do Polski    zapłacić Habsburgom karę za zerwanie zaręczyn Jadwigi  z Wilhelmem Habsburgiem  Zgodnie z tymi postanowieniami Jagiełło w 1386 roku przyjął chrzest przyjmując imię Władysław.  

(…)

… unii w Krewie:
dzięki unii Litwa przyjęła chrzest i mogła za pośrednictwem Polski i Kościoła korzystać z
osiągnięć cywilizacji zachodniej.
Nastąpiła polonizacja Litwy, a w szczególności wy szych warstw społecznych (bojarów
litewskich), którzy pragnęli uzyskać te same przywileje co szlachta polska.
Zmienił się kształt terytorialny państwa. Co prawda ostatecznie Litwa nie została włączona w
granice państwa polskiego jednak e od tej pory najwa niejszym kierunkiem polskiej polityki
zagranicznej stała się polityka wschodnia.
Na tronie polskim zasiadł Władysław Jagiełło zapoczątkowując nową dynastię – Jagiellonów, z
którą będą się musieli liczyć tak Luksemburgowie jak i Habsburgowie.
Związek Polski i Litwy doprowadził ostatecznie do powstania mocarstwa, z którym będą się
musiały liczyć inne państwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz