Umowy zawierane na odległość - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowy zawierane na odległość - omówienie  - strona 1 Umowy zawierane na odległość - omówienie  - strona 2 Umowy zawierane na odległość - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ (miedzy nieobecnymi)
Uwagi wstępne
Celem tej regulacji jest ochrona konsumenta przed zagrożeniami wynikającymi stąd, że przy zawieraniu umowy nie uczestniczy bezpośrednio przedsiębiorca. Konsument ma ograniczone możliwości zapoznania się z przedmiotem świadczenia, identyfikacji przedsiębiorcy, a także kontrolowania środków komunikowania się, jakimi posługuje się przedsiębiorca. Zawarcie umowy na odległość
Strony nie są fizycznie obecne i nie porozumiewają się ze sobą twarzą w twarz, lecz posługują się środkami technicznymi pozwalającymi im na przekaz informacji. Są to: drukowany lub elektroniczny formularz zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, reklama w postaci elektronicznej, katalog, telefon, fax, tv
Umowa zawierana na odległość obejmuje tylko takie sytuacje, gdy przedsiębiorca zorganizował swoja działalność przez wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość
Wyłączenia
Nie wszystkie umowy konsumenckie zawierane na odległość objęte są szczególnym reżimem ochronnym. Do umów wskazanych w art. 16 ust. 2 OchrKonsU reżim ochronny ustawy stosuje się tylko częściowo, z wyłączeniem art. 9 dotyczącego informacji wstępnej, art. 7 o odstąpieniu od umowy i art. 12 regulującego termin wykonania umowy
Zgoda konsumenta na posłużenie się określonym środkiem porozumiewania się na odległość
Posłużenie się telefonem, wizjonerem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta.
Propozycja zawarcia umowy- złożeni oferty, ale także zaproszenie do ich składania lub składania zamówień, a nawet zaproszenie do podjęcia rokowań
Posłużenie się środkami porozumiewania na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy nie może odbywać się na koszt konsumenta. Obowiązek informacji
Konsument powinien być poinformowany przez przedsiębiorcę- najpóźniej w chwili złożenia przez niego propozycji zawarcia umowy- o elementach identyfikujących go oraz o przedmiocie umowy i prawach i obowiązkach storn. Informacje te przedsiębiorca przekazuje przy użyciu środka porozumiewania się na odległość. Powinny one być sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania. Niedochowanie tych wymagań może prowadzić do stwierdzenia, że z braku konsensu umowa nie została zawarta lub, ze jest nieważna, co powoduje powstanie odpowiedzialności za culpa in contrahendo.
Treść umowy
Ustalają ją strony. Postanowienia umowy mogą regulować sytuację prawną konsumenta tylko korzystniej od regulacji ustawowej, natomiast nie gorzej.

(…)

… może w takim przypadku zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego o analogicznych cechach i tej samej cenie. Zapłata kartą płatniczą
Jeżeli konsument płaci kartą płatniczą, która została niewłaściwie wykorzystana, może on żądać unieważnienia na koszt przedsiębiorcy zapłaty i ewentualnego odszkodowania. Odstąpienie od umowy przez konsumenta
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyn i bez obowiązku świadczenia odstępnego.
Prawo to służy konsumentowi w terminie zawitym 10 dniowym- liczonym od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług- od dnia jej zawarcia. Termin ten ulega przedłużeniu do 3 miesięcy, gdy przedsiębiorca nie potwierdzi złożonej przez siebie propozycji zawarcia umowy. Z prawa do odstąpienia konsument nie może korzystać w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 OchrKonsU. Strony mogą w umowie zastrzec prawo odstąpienia od umowy we wskazanych wyżej okolicznościach.
Umowy dotyczące usług finansowych
Usługi finansowe: czynności bankowe, umowy kredytu konsumenckiego, czynności ubezpieczeniowe oraz umowy uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, z wyjątkiem otwartych i pracowniczych funduszy emerytalnych. Przedsiębiorca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz