Umowa o mediację - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o mediację - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Umowa o mediację
Umowa o mediację jako typ empiryczny i rodzaj umowy regulowanej przez przepisy prawa wykształciła się na dość późnym etapie rozwoju mediacji. Początkowo bowiem do mediacji dochodziło w sposób zupełnie nieformalny. Strony sporu godziły się na jej podjęcie, gdy jedna z nich gotowa była wnieść pozew przeciwko drugiej albo nawet już w trakcie postępowania przed sądem. Czyniły to dobrowolnie, mając świadomość tego, że w ich interesie leży uniknięcie bądź skrócenie tego postępowania. Mediację postrzegano jako doraźny sposób zaradzenia dolegliwościom związanym z konfliktem, a nie przedmiot podejmowanych z góry zobowiązań kontraktowych. Dopiero z czasem uczestnicy mediacji, zadowoleni z jej rezultatów w konkretnych sprawach, zaczęli zamieszczać w swoich umowach klauzule mediacyjne pro futuro, tj. przewidujące podjęcie mediacji w razie wyniknięcia z nich sporów w przyszłości.
5Podstawowe elementy umowy o mediację zostały przez naszego ustawodawcę wskazane w art. 1831 § 3 k.p.c. Przepis ten stanowi, że: „W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora”. Z art. 1831 § 1 i 2 k.p.c. wynika natomiast, że konstytutywnym elementem umowy o mediację, stanowiącym jej istotę, jest „zgoda na mediację”. Innymi słowy, z umową o mediację mamy do czynienia wówczas, gdy z oświadczeń woli złożonych przez strony wynika, że godzą się one na mediację, określają jej przedmiot oraz wskazują przynajmniej pośrednio na to, kto ma ją prowadzić [7] .
Jeżeli chodzi o odpowiednie oznaczenie „przedmiotu mediacji”, umowa o mediację powinna określać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć. Możliwe jest objęcie nią zarówno sporów istniejących w chwili zawarcia umowy, jak i sporów przyszłych [8] . Nie ma także wątpliwości, że umowa o mediację może dotyczyć sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków kontraktowych i ze stosunków prawnych niemających swojego źródła w umowie (np. zobowiązań z czynu niedozwolonego lub jednostronnej czynności prawnej).
9Umowa o mediację może się stać częścią kilkufazowego mechanizmu rozwiązywania sporów, przewidującego np., że kolejno będą prowadzone: negocjacje, mediacje i postępowanie przed sądem polubownym. Tego rodzaju złożone klauzule kontraktowe, określane mianem escalation clauses (multistep dispute resolution clauses), wywodzą się z praktyki międzynarodowego obrotu prawnego, w szczególności z udziałem kontrahentów z krajów common law, ale coraz częściej spotykane są również w obrocie krajowym.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz