Umowa międzynarodowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa międzynarodowa  - strona 1 Umowa międzynarodowa  - strona 2 Umowa międzynarodowa  - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA MIĘDZYNARODOWA I. POJĘCIE UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ Źródła prawa umów międzynarodowych (prawa traktatów)  normy prawne dotyczące umów, ich obowiązywania
i stosowania mają charakter zwyczajowy
-prawo umów międzynarodowych zostało skodyfikowane po II wojnie światowej
-na podstawie projektu opracowanego przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ została podpisana Konwencja o
prawie traktatów (umów) międzynarodowych (1969r., Wiedeń; weszła w życie w 1980r.)
11 Umowa międzynarodowa  wspólne oświadczenie podmiotów prawa m-dowego, które tworzy prawo, a więc
uprawnienia i obowiązki
-oświadczenie ma formę jednego dokumentu, ale może być ujęte w większej liczbie dokumentów związanych ze
sobą
-umowy są przede wszystkim aktami państw
-aby oświadczenie zostało uznane za umowę musi tworzyć prawo między stronami
-z każdej umowy wynikają dla stron określone prawa i obowiązki prawnomiędzynarodowe
-obok umów m-dowych występują wspólne oświadczenia, które nie mają charakteru prawotwórczego (nie tworzą
praw i obowiązków)
-należą do nich wspólne komunikaty wydawane po oficjalnych wizytach państwowych Definicja w Konwencji Wiedeńskiej  art. 2 Konwencji stanowi, że „traktat” oznacza międzynarodowe
porozumienie między państwami zawarte w formie pisemnej i regulowane przez praw międzynarodowe, niezależnie
od tego czy jest ujęte w jednym dokumencie, czy w dwóch lub więcej dokumentach i bez względu na jego szczególną
nazwę
-definicja ta nie obejmuje wszystkich umów międzynarodowych, a jedynie te zawierane pomiędzy państwami
-nie obejmuje również umów, które nie są regulowane prawem międzynarodowym, tzn. umów cywilnoprawnych
między państwami (np. umowa kupna-sprzedaży) Nazwa umowy  z punktu widzenia prawnego nazwa umowy nie ma znaczenia:
 traktat  deklaracja
 konwencja  protokół
 umowa  modus vivendi  układ  pakt
 porozumienie  statut
 karta  konwencja
 konkordat Rodzaje umów międzynarodowych  umowy m-dowe można dzielić wg wielu kryteriów:
1) ze względu na tryb zawierania:
a) umowy zawierane w trybie złożonym - wymagają one ratyfikacji lub zatwierdzenia
b) umowy zawierane w trybie prostym - nie wymagają ratyfikacji lub zatwierdzenia
2) ze względu na organ, który występuje w imieniu państwa:
a) umowy państwowe - zawierane przez głowę państwa
b) umowy rządowe - zawierane przez rząd
c) umowy resortowe - zawierane przez poszczególnych ministrów


(…)

… suwerennej równości
-są sprzeczne z normami prawa m-dowego, a zatem nieważne
b) umowy równoprawne
Pactum de contrahendo  umowa przedwstępna zobowiązująca do prowadzenia rokowań z intencją zawarcia
umowy m-dowej
-istnieją 2 stanowiska dotyczące pacta de contrahendo:
a) iż jest to zobowiązanie do zawarcia umowy
b) iż jest to zobowiązanie do prowadzenia negocjacji z intencją zawarcia umowy m-dowej
-istotne…
… (np. Konwencja Genewska)
2) wstępu - elementami preambuły są:
a) intytulacja - określenie stron umowy
b) arenga - określenie motywów, z których strony zawarły umowę
c) narracja - krótki opis okoliczności, w których została zawarta umowa
d) komparycja - kończy wstęp
-zawiera stwierdzenie osiągnięcia porozumienia w przedmiocie zawarcia umowy
-wstęp nie jest pozbawiony znaczenia prawnego, nawet jeśli nie wnosi nic nowego do części dyspozytywnej
umowy m-dowej
3) postanowień materialnoprawnych (zobowiązań merytorycznych) - część ta nazywana jest również
dyspozycją lub osnową
- poszczególne postanowienia ujęte są w artykuły, ustępy, paragrafy
-elementem uzupełniającym są załączniki (np. mapy, regulaminy wykonawcze, protokoły dodatkowe)
-część ta może zawierać klauzule takie, jak:
a) klauzula największego uprzywilejowania - oznacza, że umawiające się strony zobowiązują się
wobec siebie do przyznania wszelkich przywilejów, korzyści i ułatwień, jakie zostaną w przyszłości
przyznane państwu najbardziej uprzywilejowanemu
b) klauzula narodowa - oznacza, że obywatele/osoby prawne/towary/ statki morskie/statki
powietrzne każdej z umawiających się stron korzystają na terytorium każdej ze stron z identycznych
przywilejów
c…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz