umowa dostawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
umowa dostawy - strona 1

Fragment notatki:

umowa dostawy

UMOWA DOSTAWY
zawarta dnia w pomiędzy:
Panem/ią
, zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) (lub)
z siedzibą w , ul. , zarejestrowaną w pod numerem , z zarządem w składzie: , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości , NIP ,
reprezentowaną przez:
1. ,
2. ,
zwanym dalej: „Dostawcą”
a
Panem/ią
, zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym [seria i numer dowodu osobistego] (lub)
z siedzibą w , ul. , zarejestrowaną w pod numerem , z zarządem w składzie: , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości , NIP ,
reprezentowaną przez:
1. ,
2. ,
zwanym dalej: „Odbiorcą”
§ 1
Odbiorca zamawia, a Dostawca zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia Odbiorcy następujących wyrobów:
- w ilości ;
- w ilości ;
- w ilości .
§ 2
Wymienione w § 1 wyroby zostaną dostarczone do miejsca określonego w § 3 na podstawie pisemnych zamówień składanych Dostawcy przez Odbiorcę osobiście, faksem lub pocztą. W zamówieniu Odbiorca zobowiązany jest określić termin dostawy, rodzaj oraz ilość zamawianych wyrobów, a także osobę odpowiedzialną za odbiór zamówionych wyrobów.
§ 3
Dostawa następować będzie do magazynu Odbiorcy, który mieści się w przy ul. .
§ 4
Wyroby dostarczane będą w opakowaniu typu . § 5
Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za wyroby cenę wynoszącą: za wyroby cena netto: , (słownie: );
za wyroby cena netto: , (słownie: );
za wyroby cena netto: , (słownie: );
powiększoną o podatek VAT, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Dostawcę.
§ 6
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części dostawy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną:
w wysokości % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu wyrobów, liczoną według cen z dnia, w którym dostawa miała być dokonana; w wysokości % wartości dostawy w przypadku odstąpienia przez Dostawcę od zawartej umowy lub niewykonania umowy, liczoną według cen z dnia, w którym dostawa miała być dokonana.
§ 7
Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości % wartości dostawy w przypadku odstąpienia przez Odbiorcę od zawartej umowy, liczoną według cen obowiązujących w dniu, w którym miała być dokonana najbliższa dostawa.
§ 8
Niniejsza umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Strony zastrzegają sobie możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz