Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umorzenie postępowania egzekucyjnego - strona 1 Umorzenie postępowania egzekucyjnego - strona 2

Fragment notatki:

Umorzenie postępowania egzekucyjnego
Przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego
def: Umorzenie postępowania egzekucyjnego polega na zakończeniu postępowania bez doprowadzenia do wykonania egzekwowanego obowiązku .
Umorzenie następuje gdy w toku postępowania zaistnieją przeszkody o charakterze trwałym , powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest niemożliwe lub niecelowe .
Przeszkody mogą wystąpić w każdym stadium postępowania egzekucyjnego:
przed wszczęciem egzekucji - wówczas postępowanie kończy się zanim zostanie wszczęta egzekucja
w toku
po zakończeniu
Umorzenie postępowania może być:
obligatoryjne - obowiązek umorzenia postępowania
fakultatywne - uprawnienie organu do umorzenia postępowania
Przyczyny obligatoryjnego zawieszenia postępowania enumeratywnie wymienia art 59 par 1 ustawy
Pierwsza grupa przesłanek występuje, gdy w toku postępowania okazuje się, że nie istnieje obowiązek który mógłby stanowić przedmiot egzekucji administracyjnej. Sytuacja taka zachodzi wtedy, gdy obowiązek:
został wykonany przed wszczęciem postępowania
został umorzony lub wygasł z innego powodu
nie istniał
był ściśle związany z osobą zobowiązanego, który zmarł
Druga grupa przesłanek występuje gdy:
obowiązek podlegający egzekucji istnieje ale nie jest wymagalny egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne egzekucja nie może być przeprowadzona ze względu na osobę zobowiązanego np. dyplomatę
Trzecia grupa przesłanek występuje gdy egzekucja administracyjna jest dopuszczalna , lecz nie może być prowadzona ze względu na poważne naruszenia przepisów proceduralnych . Chodzi o takie naruszenia jak:
określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z:
decyzji organu administracyjnego
orzeczenia sądowego
bezpośredniego przepisu prawa błąd co do osoby zobowiązanego
zobowiązanemu nie doręczono upomnienia , mimo iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu
Jeśli przedmiotem postępowania egzekucyjnego jest obowiązek o charakterze niepieniężnym , a obowiązek okazał się niewykonalny , to postępowanie podlega umorzeniu np. świadek wobec którego miały być zastosowane środki przymusu przebywa za granicą. Zawieszone postępowanie egzekucyjne umarza się, jeśli nie zostało podjęte przed upływem 12 miesięcy od zawieszenia.
Postępowanie egzekucyjne podlega umorzeniu na żądanie wierzyciela , gdyż jest on dysponentem postępowania.
umarza się postępowanie także w innych przypadkach przewidzianych w ustawach:


(…)

… przewidzianych w ustawach:
art 146 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze - umarza się postępowanie zgłoszony do masy upadłościowej
fakultatywne umorzenie postępowania egzekucyjnego - art 59 par 2 tylko wtedy, gdy koszty postępowania egzekucyjnego będą wyższe niż uzyskana kwota - chociaż narusza to szereg zasad postępowania egzekucyjnego np. celowości, gospodarności

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz