Układ kalkulacyjny kosztów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ kalkulacyjny kosztów - omówienie - strona 1 Układ kalkulacyjny kosztów - omówienie - strona 2 Układ kalkulacyjny kosztów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

UKŁAD KALKULACYJNY KOSZTÓW
Odpowiada na pytanie, na co zostały poniesione określone pozycje kosztów. Zadaniem
kalkulacyjnego układu kosztów jest ustalenie jednostkowych kosztów własnych produktów
wraz z ukazaniem ich struktury. Podstawą jest klasyfikacja kosztów za wzg na możliwość ich
przyporządkowania obiektom kalkulacji
2 kategorie kosztów:

Bezpośrednie

Pośrednie
Do kosztów bezpośrednich zalicza się te elementy kosztów wytworzenia, które można
przypisać określonym obiektom kalkulacji. Wysokość tych kosztów może być ściśle ustalona
dla określonych obiektów kalkulacji.
Koszty bezpośrednie są ściśle związane z wytwarzaniem konkretnych produktów, a zalicza
się do nich.

Materiały bezpośrednie

Paliwo i energia technologiczna

Wynagrodzenia bezpośrednie i narzuty

Inne koszty bezpośrednie
Koszty materiałów bezpośrednich stanowią wartości zużytych materiałów wchodzących w
substancję produktu i bezpośrednio związanych z procesem technologicznym. Pomniejsza się
je o wartość odpadków użytkowych zwracanych do magazynu, sprzedanych lub przekazanych
do dalszego wykorzystania.
Do wynagrodzeń bezpośrednich i narzutów zalicza się dwa powiązane ze sobą elementy
kosztów:

Wynagrodzenia za czas pracy bezpośrednio związany z procesem technologicznym

Narzuty przypadające na wynagrodzenia bezpośrednie obejmujące składniki z tytułu
ubezpieczeń społecznych oraz odpisy na fundusze specjalne
Jako koszty pośrednie traktowane są te elementy kosztów całkowitych, które nie mogą być
wprost odniesione do określonych obiektów kalkulacyjnych na podstawie dokumentów
źródłowych.
Koszty pośrednie powstają we wszystkich fazach działalności gospodarczej: zaopatrzenia,
produkcji, sprzedaży. Do kosztów tych zalicza się cztery kategorie (wszystkie to koszty
kalkulacyjne)
- wydziałowe
- ogólnego zarządu
- zakupu
- sprzedaży
Kosztami wydziałowymi są koszty wytworzenia produktów niezaliczane do bezpośrednich,
powstałe w wydziałach podstawowych. Są to koszty związane z ruchem maszyn i urządzeń
produkcyjnych, środków transportowych, kierowaniem i administracją wydziału ,
składowaniem itp.
Koszty ogólnego zarządu są takimi kosztami pośrednimi, które są ponoszone w celu
funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości.
Koszty zakupu koszty poniesione przez przedsiębiorstwo w związku z dostarczaniem
zakupionych materiałów.
Koszty sprzedaży są to koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo po przekazaniu produktów
z wydziałów produkcyjnych do magazynu wyrobów gotowych
TYPOWY UKŁAD KALKULACYJNY
1) Materiały bezpośrednie
2) Paliwo i energia technologiczna
3) Koszty zakupu
4) Wynagrodzenia bezpośrednie
5) Narzuty na wynagrodzenia bezpośrednie
6) Inne koszty bezpośrednie
7) Koszty wydziałowe
1 – 7 razem dają techniczny koszt wytworzenia TKW
8) Koszty ogólnego zarządu
9) Straty na brakach
1 – 9 fabryczny koszt wytworzenia
10) Koszty sprzedaży
1 – 10 całkowity koszt własny
ZALETY
- umożliwia planowanie, kontrolę i analizę kosztów w przekroju poszczególnych wyrobów
- umożliwia ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz