Udostępnianie akt - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Udostępnianie akt - omówienie - strona 1 Udostępnianie akt - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Udostępnianie akt [art. 73 - 74 KPA]
Udostępnianie akt w procesie administracyjnym jest pochodną obowiązywania zasady udziału strony. Dlatego też wymaga się, aby strona miała możliwość zapoznać się z aktami sprawy.
Art. 73 § 1 stanowi: „W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów”.
UWIERZYTELNIANIE:
Ponadto strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony (konieczność wykorzystania uwierzytelnionych dokumentów w prowadzonym postępowaniu jak i innych postępowaniach prawnych).
W przypadku pism w formie dokumentu elektronicznego wnoszonych do organu adm. pub. lub przez niego doręczanych organ może zapewnić stronie dostęp do nich w swoim systemie teleinformatycznym, po identyfikacji strony w sposób określony w przepisach ustawy.
OGRANICZENIE dostępu do akt sprawy następuje w 2 przypadkach:
gdy akta te objęte są tajemnicą państwową (taj. państw. - informacja niejawna, której nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów RP, a szczególności dla niepodległości lub nienaruszalności terytorium, interesów obronności, bezpieczeństwa państwa i obywateli, albo narazić te interesy na co najmniej znaczną szkodę), tj. akt sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”,
inne akta wyłączone przez organ administracyjny ze względu na ważny interes państwowy.
Nie można mówić w tym kontekście ani o „interesie społecznym”, czy nawet o „ważnym interesie społecznym” lub chociażby „interesie państwowym”  konieczność zaistnienia ważnego interesu państwowego. Wyjątki od zasady jawności są więc zakreślone wąsko i należy tu stosować interpretację ścieśniającą.
Ważny interes państwowy zachodzić będzie w przypadkach nadzwyczajnych i wyjątkowych.
Stronie ODMAWIA się umożliwienia przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Akta sprawy stanowią poszczególne pisma, plany, obliczenia, dokumenty, które znajdują się w całości materiałów dotyczących danej sprawy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz