Ubezpieczenia - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1820
Wyświetleń: 7063
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia - wykłady - strona 1 Ubezpieczenia - wykłady - strona 2 Ubezpieczenia - wykłady - strona 3

Fragment notatki:Działy polityki społecznej:
polityka rodzinna
polityka demograficzna
polityka zatrudnienia
polityka mieszkaniowa
polityka ochrony zdrowia
polityka oświatowa
polityka kształtowania kultury
polityka ochrony środowiska naturalnego
polityka prewencji i zwalczania zjawisk patologii społecznej
gerontologia społeczna
zabezpieczenie społeczne i opieka społeczna (socjalna)

Założenia projektu Wypłacalność II określają, że:
1) Organy nadzoru powinny posiadać odpowiednie narzędzie do kompleksowej oceny sytuacji zakładu ubezpieczeń pod względem wypłacalności („overall solvency ”) co oznacza, że nowy system obok czynników ilościowych powinien uwzględniać również jakościowe aspekty działalności zakładów, np. zarządzanie, kontrolę wewnętrzną.
2) Nowy system powinien zachęcać i motywować zakłady ubezpieczeń do właściwego zarządzania ryzykami na jakie są narażone.
3) Ilościowe wymogi kapitałowe powinny być skonstruowane w postaci dwupoziomowej: kapitału docelowego i kapitału minimalnego. Konstrukcja taka da organom nadzoru niezbędny czas na podjęcie stosownych działań naprawczych w zakładzie.
4) W celu zapewnienia spójności rozwiązań w całym sektorze finansowym system Wypłacalność II powinien być, tam gdzie to możliwe, kompatybilny z podejściem i regułami przyjętymi w sektorze bankowym.
5) Nowy system powinien być ukierunkowany na bardziej efektywny nadzór nad ubezpieczeniowymi grupami kapitałowymi i konglomeratami finansowymi.
6) Konieczna jest harmonizacja europejskich standardów nadzorczych, rachunkowych, sprawozdawczych.
7) Projekt Wypłacalność II ma być prowadzony zgodnie z procedurą Lamfalussy’ego.


(…)


Jan XXIII - Mater et Magistra Jan Paweł II - Laborem exercens Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona na sesji ONZ 10 grudnia 1948 r. gwarantuje każdemu człowiekowi prawo do ubezpieczeń społecznych oraz pomocy społecznej (art. 22 i 23). W art. 25 ust. 1 ww. aktu zapewniono prawo do poziomu życia zapewniającego zdrowie i dobrobyt każdego człowieka, w tym do wyżywienia, odzieży, mieszkania…
… uregulowane są w wielu aktach prawnych:
Kodeks cywilny
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
Kodeks morski
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 19 ustaw
50% upraw rolnych. Ubezpieczenie jest dotowane przez władze państwa. Odpowiedzialność deliktowa
… określone, czyli powinna być łatwość stwierdzenia, czy dana szkoda wystąpiła i kiedy, a także, jeśli zdarzyła się to można określić jej wartość.
Powtarzalność. Powinna być zapewniona dostatecznie duża liczba jednorodnych zdarzeń, które generują szkody i wtedy duża liczba powtórzeń danej szkody pozwala korzystać z prawa wielkich liczb do przewidywania wielkości szkody.
Prawo wielkich liczb.
Brak szkód…
…, ubezpieczony - my
Funkcje ubezpieczeń:
funkcja ochrony ubezpieczeniowej
funkcja prewencyjna (zniżki) - udział własny
funkcja finansowa (redystrybucyjna, fiskalna, lokacyjna)
funkcja wychowawcza Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU):
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) - wypłaca, jeśli nie ma sprawcy lub sprawca nie ma OC tylko ubezpieczenie osobowe.
Regres - szkody, jakie ponosi osoba, która spowodowała wypadek pod wpływem alkoholu.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)
Wypłaca świadczenia w przypadku szkody osobowej lub osobowej i majątkowej, gdy: wypadek spowodował kierowca kierujący pojazdem nieposiadającym obowiązkowego ubezpieczenia OC,
wypadek spowodował nieujawniony sprawca,
szkoda została wyrządzona przez rolnika nieposiadającego obowiązkowego ubezpieczenia OC,
firma ubezpieczeniowa…
… jest do jej naprawienia. „
Odpowiedzialność kontraktowa:
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zachodzi w stosunkach pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, co oznacza, że przyjęcie odpowiedzialności kontraktowej uzależnione jest od istnienia ważnego zobowiązania, którego dłużnik z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał je nienależycie i doprowadziło to do powstania szkody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz