Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 10 - strona 1 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 10 - strona 2 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe dr Helena Ogrodnik Wykład 10
Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe pobierana od każdej składki przed przeliczeniem na jednostki rozrachunkowe bądź przez umorzenie na rachunku ubezpieczającego odpowiedniej liczby jednostek rozrachunkowych wartości odpowiadającej tej opłacie.
Zakłady ubezpieczeń potrącają również opłaty za określone czynności związane z działalnością funduszu. Pobieranie opłat może odbywać się w jeden z następujących sposobów:
Jako opłata alokacyjna, potrącanej od każdej wpłaconej składki, także dodatkowej, według określonej stopy procentowej, której wysokość zależy od stażu ubezpieczenia;
Kwotowo przed przeliczeniem składki na jednostki uczestnictwa;
Jako różnica cen między ceną zakupu i sprzedaży jednostek uczestnictwa;
W postaci odpowiedniej ilości jednostek rozrachunkowych
Ponadto zakład ubezpieczeń potrąca koszty związane ochroną ubezpieczeniową, co może dokonywać albo kwotowo, albo w postaci odpowiedniej ilości jednostek uczestnictwa. Także wykup ubezpieczenia powoduje potrącenie odpowiedniej opłaty, która w początkowych 2 lub 3 latach może wynosić nawet 100% wartości jednostek uczestnictwa. W kolejnych okresach opłata ta znacznie się zmniejsza.
koszty pobierane z tytułu zarządzania funduszem kapitałowym. Opłaty związane z obrotem aktywami funduszu oraz opłata za zarządzanie zazwyczaj jest potrącana z wartości aktywów funduszy, a więc przed ich wyceną. Możliwe są także opłaty za zmianę alokacji środków między funduszami oraz za częściowe wycofanie środków finansowych
możliwość bezpośredniej identyfikacji ryzyka inwestycyjnego i wskazanie zakresu ryzyka pozostającego na udziale ubezpieczającego, brak gwarantowanej stopy zwrotu
powiadamianie o stanie inwestycji, czyli o ich bieżącej wartości rynkowej
możliwość wyboru sposobu inwestowania poprzez wybór struktury alokacji składki do funduszy o określonym profilu ryzyka, możliwość zmiany proporcji środków inwestowanych w poszczególne funduszy, możliwość wycofania pełnej wartości jednostek po zadeklarowanym okresie (np. 5, 10, 15 lat) itp.
możliwość lokowania dodatkowych środków bezpośrednio w funduszach
duża elastyczność w dysponowaniu środkami na koncie inwestycyjnym
Cechy odmienne ubezpieczeń z UFK od usług oferowanych przez fundusze inwestycyjne:
UFK nie posiadają osobowości prawnej, a ich odrębność polega na wydzieleniu rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej, natomiast fundusze inwestycyjne stanowią odrębny majątek w stosunku do majątku podmiotu nimi zarządzającego,
UFK nie mają ustawowych ograniczeń inwestycyjnych, chociaż takie ograniczenia są nałożone na zakłady ubezpieczeń w części inwestycji na ryzyko ubezpieczyciela,


(…)

… w stosunku do funduszy inwestycyjnych w ramach jednego podmiotu zarządzającego.
Produkty finansowe oferowane w systemie ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym przeznaczone są głównie dla klientów, którzy akceptując podwyższone, w stosunku do ubezpieczeń klasycznych, ryzyko inwestycyjne, oczekują relatywnie wyższych stóp zwrotu, niż oferują bezpieczne ubezpieczenia tradycyjne.
System pozostałych ubezpieczeń osobowych tworzą:
ubezpieczenie związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków powodujących śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
ubezpieczenie z tytułu kalectwa powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub też kalectwa uniemożliwiającego wykonywanie pracy,
ubezpieczenie chorobowe (określane również jako zdrowotne) związane z poważnym zachorowaniem, który może być powiązane z hospitalizacją oraz wynikającymi z tego utratą zdolności do pracy i możliwości zarobkowania oraz ponoszeniem dodatkowych kosztów leczenia i rehabilitacji.
Cechy:
zawierane najczęściej na ściśle określony czas,
podstawą kalkulacji składki jest wiek ubezpieczonego, wykonywany zawód oraz stan zdrowia podlegający znacznie bardziej szczegółowemu badaniu niż w przypadku podstawowego ubezpieczenia na życie,
niskie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz