Typy dóbr osobistych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy dóbr osobistych - strona 1 Typy dóbr osobistych - strona 2 Typy dóbr osobistych - strona 3

Fragment notatki:

TYPY DÓBR OSOBISTYCH Do typów dóbr osobistych zalicza się:
1) życie, zdrowie, nietykalność cielesną
2) wolność
3) cześć człowieka
4) swoboda sumienia
5) nazwisko i pseudonim
6) stan cywilny
7) wizerunek
8) tajemnica korespondencji
9) nietykalność mieszkania
10) twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska
11) kult po zmarłej osobie bliskiej
12) integralność seksualna
13) sfera prywatności
14) korzystanie z wartości środowiska naturalnego
15) prawo do odpoczynku i relaksu 1) ŻYCIE, ZDROWIE I NIETYKALNOŚĆ CIELESNA  art. 23 wymienia wyłącznie zdrowie jako dobro osobiste
-przepisy karne, przepisy Konstytucji oraz inne przepisy prawa cywilnego (np. art. 446 §4) chronią życie człowieka
-integralność fizyczna człowieka jest uregulowana również odrębnymi przepisami ze względu na przesłanki dopuszczalnej interwencji medycznej w integralność fizyczną człowieka 2) WOLNOŚĆ  jest wymieniona w art. 23 KC jako dobro osobiste
-art. 445 §1 wyraźnie przewiduje zadośćuczynienie pieniężne w przypadku pozbawienia wolności
-ograniczenie wolności nie odnosi się wyłącznie do swobody poruszania się w sensie przestrzennym (np. porwanie, ale również w sensie szerszym, polegającym na wywieraniu presji psychicznej na działania człowieka, np. agresywne zachowania paparazzi 3) CZEŚĆ CZŁOWIEKA  wymieniona jest w art. 23 KC oraz w art. 47 Konstytucji
-najważniejsze dobro osobiste, które powinno być wszechstronnie chronione
Cześć człowieka -obejmuje 2 aspekty:
a) cześć zewnętrzną - dobra sława, dobre imię
b) cześć wewnętrzną - godność osobista, wyobrażenie o własnej wartości
-obie postacie objęte są zakresem ochrony art. 23 i 24 KC w granicach przeciętnych ocen stosowanych obecnie w społeczeństwie, a nie w indywidualnym odczuciu osoby, która domaga się ochrony
-narażenie czci może nastąpić na różny sposób, np.
-w liście -w radiu
-ustnie -w telewizji
-w piśmie procesowym -internecie
-na obrazie
-w książce
-ochrona ta przysługuje również osobom wykonującym funkcje publiczne lub ubiegającym się o nie w kampanii wyborczej
-ochrona czci nie przysługuje w razie negatywnej oceny człowieka lub jego działania, opartej na rzetelnej krytyce
-działanie to nie ma cech bezprawności
-również satyryczny charakter utworu wyłącza zazwyczaj bezprawność
-negatywna ocena powinna być podana w odpowiedniej formie i adekwatna do stwierdzonych faktów 4) SWOBODA SUMIENIA 

(…)

… na cmentarzu
-w razie kolizji przepisów dominuje prawo osobiste
12) INTEGRALNOŚĆ SEKSUALNA  nie jest wymieniona w art. 23 KC, ale wspomina o niej art. 445 §2 KC
-ochrona integralności seksualnej wynika z ochrony najwyższej wartości jaką jest godność człowieka (art. 30 Konstytucji RP)
-art. 189 KPC ustala powództwo o ustalenie płci dla osób transseksualnych w celu dokonania zmiany wpisu w aktach stanu…
… podmiotowego, które zakłada swobodę korzystania z niego
-zgoda nie może być skutecznie udzielona, gdy jest to sprzeczne z bezwzględnie wiążącymi normami prawnymi lub zasadami współżycia społecznego (art. 58 KC), np. niedopuszczalność eutanazji
-zgoda może odnosić się tylko do naruszeń własnego prawa osobistego
-zgoda nie ma charakteru trwałego, dotyczy konkretnego działania osoby ingerującej w cudzą sferę…
…. 24 §3 KC
-przepisy KC wyznaczają minimalny standard ochronny przysługujący każdej osobie fizycznej, której dobro osobiste zostało naruszone lub zagrożone
-zasada lex specialis derogat legi generali nie ma tu zastosowania
7. ODSZKODOWANIE
-dotyczy ochrony interesów majątkowych, które zostały naruszone w związku z danymi dobrami osobistymi
-kwestię regulują przepisy prawa zobowiązań określające zasady…
…  nie został wymieniony w art. 23 KC, ale za dobro osobiste uznaje go doktryna i judykatura
-obejmuje:
-cechę przynależności do określonej płci, której ujawnienia w aktach stanu cywilnego może się domagać zainteresowany
-relacji rodzinnych (np. zakazanie innym osobom, by bezpodstawnie nie określały się jako mąż/żona/syn/córka
7) WIZERUNEK  stanowi dobro osobiste na mocy art. 23 KC
-bardziej szczegółowo jego reżim…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz