Typologie konfliktów- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typologie konfliktów- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Typologie konfliktów.
W literaturze przedmiotu występuje bardzo wiele różnych typologii konfliktów, konstruowanych głównie ze względu na główne cele badawcze. Dla naszych celów przytoczymy tylko niektóre z nich, te, które wydają się być najbardziej istotne ze względów poznawczych. Generalnie przy konstrukcji typologii konfliktów autorzy stosują bądź kryteria podmiotowe, w których uwzględnia się podmioty między którymi istnieje konflikt, bądź kryteria przedmiotowe, w których uwzględnia się treść lub formę konfliktu. Przy kładem typologii w której stosuje się kryteria podmiotowe jest podział konfliktów na: interpersonalne i grupowe /P. Sorokin/, czy też na konflikty zachodzące w małych grupach /interpersonalne , między małymi grupami /mikrokonflikty/ i konflikty między dużymi grupami /mikrokonflikty - A. Oberschall/ 145 przy zastosowaniu kryterium przedmiotowego z akcentem na treść konfliktów mówi się np. o konfliktach: ekonomicznych, ideologicznych, kulturalnych, politycznych, religijnych itp. czy też uwzględniając inną typologię /J. Bemard/ o konfliktach: socjologicznych, psychologicznych i semantycznych czy też o konfliktach: ekspresyjnych, organizacyjno- adaptacyjnych i konfliktach interes6w. Pozostając nadal przy kryterium przedmiotowym przy uwzględnieniu formy konfliktów m6wi się o konfliktach: racjonalnych i irracjonalnych, antagonistycznych i nieantagonistycznych, jawnych i ukrytych, zorganizowanych i niezorganizowanych, konstruktywnych i de konstruktywnych.
Istotnym wydaje się wyróżnienie trzech podstawowych typów konfliktów społecznych: konfliktów interesów, konfliktów adaptacyjnych i konfliktów postaw. Za H. Biały szewskim stwierdzić możemy , iż "Konflikty interesów to konflikty powstałe na tle konkurencji o dobra społeczne: materialne /środki do życia/ i pozamaterialne /władza, prestiż społeczny, wartości kulturowe i ideologiczne/ . Konflikty adaptacyjne to konflikty powstałe na tle przystosowywania się ludzi do siebie w procesie działania. dotyczą one trzech sfer: sfery motywacyjnej /niechęć do zaakceptowania celów i wartości innej osoby lub grupy /, sfery organizacyjnej /złe warunki współpracy / i sfery informacyjnej /niedostateczna lub błędna informacja/ . Konflikty postaw to przede wszystkim konflikty powstałe na tle rozbieżności w moralnych ocenach zjawisk i zachowań. Wszystkie te konflikty mogą występować na płaszczyźnie interpersonalnej, bądź też na płaszczyźnie grupowej". Powyższe typologie konfliktów, mimo swej różnorodności zawierały jedna cechę wspólną; były to typologie jednowymiarowe, uwzględniały zawsze jedno kryterium różnicujące. W literaturze przedmiotu występuje jednak również wiele typologii złożonych, służących nie tylko do celów analityczno-opisowych ale również analityczno-teoretycznych. w typologiach tych uwzględnia się bowiem również korelacje między różnymi cechami konfliktów, a niekiedy podejmuje również pr6by hierarchizacji konfliktów według takich kryteri6w jak ich złożoność lub ważność. Przykładem takiej typologii jest typologia przedstawiona przez R. Dahrendorfa. Przy konstrukcji tej typologii autor z jednej strony uwzględnił zar6wno kryteria podmiotowe (wyróżnił takie podmioty konfliktogenne jak: role, grupy społeczne, ugrupowania, społeczeństwa i bloki państw) z drugiej zaś stosunki zależności między tymi podmiotami: stosunki równości, nadrzędności, podrzędności części i całości. w polskiej literaturze socjologicznej próbę stworzenia złożonej, wielokryterialnej typologii konfliktów społecznych podjął J. SztumSki148, który wyróżnia konflikty ze względu na podmiot i przedmiot, sposób przejawiania się, czas trwania, charakter sprzeczności tkwiących u podstaw danego konflikt przyczyny konflikt.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz