Tworzywa sztuczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

TWORZYWA SZTUCZNE
TWORZYWA SZTUCZNE - szeroka grupa materiałów, których podstawowym lub rzadziej jedynym składnikiem są polimery. Dodatkowo w tworzywach sztucznych mogą występować napełniacze (proszkowe, włókniste, warstwowe), oraz środki pomocnicze (zmiękczające, smarujące, antystatyczne, barwiące, stabilizujące, itp.).
POLIMERY - są to wielkocząsteczkowe związki organiczne. Otrzymuje się je poprzez chemiczne zmodyfikowanie produktów pochodzenia naturalnego lub przez syntezę z produktów chemicznej przeróbki węgla, ropy naftowej albo gazu ziemnego. Dokładniej - otrzymuje się je w procesie polireakcji z wielkofunkcyjnych związków o małej masie cząsteczkowej, zwanych monomerami. Powstałe w ten sposób polimery, których makrocząsteczki mają masę cząsteczkową powyżej 10 000, w połączeniu z odpowiednimi środkami modyfikującymi, stosowane są jako tworzywa sztuczne.
ELASTOMERY ( polimery kauczukopodobne ) -są to polimery, których temperatura mięknienia T jest niższa od temperatury pokojowej, a więc polimery, które występują w temperaturze pokojowej w stanie wysokoelastycznym. Powstające w elastomerach, pod wpływem niewielkich sił odkształcenia są powrotne (odwrotne, elastyczne) i duże ( 100-1000%), ale powrót ten występuje z pewnym opóźnieniem tym większym, im niższa jest temperatura. Elastomery stanowią produkty o najczęściej liniowej (niewulkanizującej) lub luźno usieciowanej (wulkanizujące) budowie makrocząsteczek.
PLASTOMERY - są to polimery, w których odkształcenia elastyczne nie występują praktycznie w ogóle (to znaczy są mniejsze niż 1%) lub dają się wymusić dopiero przy odpowiednio dużych naprężeniach. Plastomerami są więc polimery, dla których temperatura mięknienia T jest wyższa od temperatury pokojowej, czyli polimery występują w temperaturze pokojowej w stanie szklistym kruchym ( T T ) lub szklistym wymuszonej elastyczności ( T T T ).
TERMOPLASTY (elastomery termoplastyczne) - podczas ogrzewania miękną i dają się kształtować (w stanie wysokoelastycznym lub stanie płynięcia), a po ochłodzeniu sztywnieją (twardnieją) i zachowują nadaną im postać. Proces ten można powtarzać wielokrotnie. Formowanie termoplastów polega więc na odwracalnej zmianie stanu fizycznego. Ich makrocząsteczki (liniowe lub rozgałęzione) nie ulegają zmianie podczas formowania, jeśli wskutek przekroczenia temperatury nie niepożądana degradacja chemiczna. Termoplastami są polimery bezpostaciowe lub częściowo krystaliczne.
TERMOPLASTY BEZPOSTACIOWE I CZĘŚCIOWO KRYSTALICZNE - termoplasty bezpostaciowe w porównaniu z termoplastami częściowo krystalicznymi wykazują większą sztywność, ale miękną zwykle w niższych temperaturach. Rozpuszczalność polimerów bezpostaciowych jest większa niż częściowo krystalicznych. Termoplasty bezpostaciowe są zwykle przezroczyste. Zakres temperatur stosowania termoplastów bezpostaciowych jest ograniczony temperaturą mięknienia (zeszklenia) oraz na ogół temperaturą kruchości, po przekroczeniu której kruchość wzrasta stopniowo w miarę obniżania temperatury. Termoplasty częściowo krystaliczne są zwykle nieprzezroczyste. Ich temperatura kruchości jest na ogół niższa niż termoplastów bezpostaciowych i dlatego są one mniej kruche w szerszym zakresie temperatur. Zakres temperatur stosowania tych polimerów jest ograniczony niską zazwyczaj temperaturą zeszklenia oraz temperaturą topnienia krystalitów.


(…)

… w temperaturze pokojowej (utwardzacze na zimno) lub podwyższonej (utwardzacze na ciepło i gorąco). Ten sam produkt wyjściowy (np. żywice epoksydowe) można utwardzać różnymi utwardzaczami i w różnej temperaturze i otrzymywać produkty o różnych własnościach chemicznych, cieplnych i mechanicznych.
ŻYWICE EPOKSYDOWE, EP - reagentami w tworzeniu wielkocząsteczkowych silnie usieciowanych żywic EP są dwufunkcyjne lub wielofunkcyjne małocząsteczkowe związki z aktywnymi atomami wodoru. Podstawowym warunkiem pożądanego przebiegu reakcji sieciowania jest utrzymanie dokładnych stosunków reagentów, które wbudowują się w makrocząsteczkę w wyniku addycji do grupy epoksydowej.
ŻYWICE POLESTROWE, UP - nienasyconymi żywicami poliestrowymi są rozpuszczalne i topliwe poliestry, które zawierają co najmniej jeden składnik nienasycony…
…) przy użyciu prętów spawalniczych spełniających rolę spoiwa. Znajdują one zastosowanie głównie do spajania elementów z twardego PVC, rzadziej zmiękczonych poliolefin, poliamidów i polimetakrylanu metylu. PALNIKI - są stosowane do ręcznego spawania tworzyw gorącym powietrzem. Używa się głównie palników elektrycznych. W mniejszym zakresie są stosowane palniki gazowe. Palniki elektryczne są ogrzewane spiralami…
… się na powierzchni są usuwane przez mechaniczne odrywanie cząsteczkami ścierniwa narzuconego z odpowiednią energią kinetyczną na oczyszczany przedmiot. Stosuje się dwa rodzaje ścierniwa: mineralne i metalowe. Jako ścierniwa mineralne używane są najczęściej piaski rzeczne, piaski kwarcowe z kamieniołomów i sztuczny korund (tlenek glinowy krystaliczny). Jako ścierniwo metalowe stosowany bywa śrut kulisty lub pryzmowy…
… powłoki, które przebiega w podwyższonej temperaturze, a także zobojętnianie powstającego chlorowodoru. ŻELOWANIE - polega na tym, że w układzie heterogenicznym, jaki przedstawia sobą np. pasta PCW, pod wpływem temperatury zainicjowane zostają procesy, przebiegające kolejno i obok siebie, adsorpcji zmiękczacza przez ziarna polimeru i solwatacji makrocząsteczek przez zmiękczacz. Prowadzi to w konsekwencji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz