Tworzenie prawa-Wykład.

Nasza ocena:

4
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2618
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzenie prawa-Wykład. - strona 1

Fragment notatki:

W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak na przykład: formy tworzenia prawa, prawo stanowione, prawo precedensowe, kontraktowe, zwyczajowe, religijne, normy generalno-abstrakcyjne, normy indywidualno-konkretne, stanowienie prawa sensu stricto, umowy międzynarodowe, umowy taryfowe, system anglosaski, normy abstrakcyjne, systemy normatywne, prawo zwyczajowe jako źródło prawa wewnętrznego, prawo oficjalne, sądy polubowne, proces scienityzacji, źródła prawa, źródła poznania prawa, oficjalne, nieoficjalne, źródła samoistne. W notatce także takie tematy jak: źródła niesamoistne, najwyższa forma legislacyjna, systemy źródeł prawa w Polsce, akty o mocy wiążącej, konstytucja, rozporządzenia, prezydent, premier, akty prawa miejscowego, wojewoda, samorządy, nieograniczone kompetencje ustawodawcze parlamentu, ustawy zwykłe, ustawy zwykłe, przekazanie kompetencji organizacjom międzynarodowym, ustawa budżetowa, ratyfikowane umowy międzynarodowe, moc prawna ustawy.

Tworzenie prawa - formy tworzenia prawa: prawo stanowione, precedensowe, kontraktowe, zwyczajowe, religijne; Akty stanowienia prawa - normy indywidualno-konkretne
Akty tworzenia prawa - normy generalno-abstrakcyjne; władczy akt organu władzy państwowej, który składa się z norm ogólnych
Stanowienie prawa:
a)w wąskim tego słowa znaczeniu (sensu stricto)
b)precedensowe
c)kontraktowe (strony to organy bądź instytucje)
d)zwyczajowe
e)religijne
Sensu stricto - stanowienie prawa polega na tworzeniu norm ogólnych, a w procesie stosowania prawa powstają normy konkretno-indywidualne - gdzie adresat oznaczony jest z imienia i nazwiska; w systemie anglosaskim powstają również normy abstrakcyjne; w systemie kontynentalnym przybiera formę prawa pisanego; podstawą stanowionego prawa są ustawy; wraz z prawem administracyjnym rozrastają się funkcje państwa; samoistne uchwały;
Kontraktowe - odgrywa ogromną rolę w prawie wspólnotowym i w prawie międzynarodowym publicznym; ratyfikowane umowy międzynarodowe, umowy taryfowe, znacząca rola nieformalnych negocjacji przy tworzeniu prawa; podstawowe traktaty prawa wspólnotowego - powstanie UE;
Precedensowe - system prawa oparty na precedensach, lecz coraz większą rolę zaczyna odgrywać prawo stanowione; precedensy de iure (źródło norm ogólnych) - orzeczenia sądów wyższej instancji, norma ogólna (stworzenie pewnej reguły, która może być podstawą w innej podobnej sprawie), rozstrzygnięcie w konkretnej sytuacji; precedensy de facto - oznaczenia Sądu Najwyższego, nie mogą stanowić podstawy orzeczenia; postępująca jurydyzacja
Zwyczajowe - prawo międzynarodowe - odgrywa coraz mniejszą rolę; odgrywa ogromną rolę w państwach afrykańskich i azjatyckich; nie stanowi źródła prawa wewnętrznego; w Niemczech, Szwajcarii - prawo zwyczajowe ma statut prawa oficjalnego; nie można mylić prawa zwyczajowego z normami zwyczajowymi - należą do innych systemów normatywnych; na gruncie prawa cywilnego istnieją klauzule generalne - odesłanie do pozaprawnych systemów;
Religijne - mają status norm prawnych; w krajach ortodoksyjnego islamu, źródłem tych praw jest Koran; rozwinął się szereg szkół, które zajmują się interpretacją Koranu; nie jest to jedyne prawo, które obowiązuje w tych krajach - występuje obok prawa zwyczajowego;
Proces scienityzacji - wykorzystanie nauki w procesie tworzenia prawa
Alternatywne formy rozwiązywania konfliktów - sądy polubowne
Banki, stowarzyszenia, zakłady ubezpieczeń - działają na podstawie własnych regulaminów;
Źródła prawa - występują w 3 znaczen

(…)

… - samodzielna decyzja podjęta przez sąd, podjęta przez kompetentny organ
-niesamoistne - nie stanowią samodzielnej podstawy do podejmowania decyzji
Prawo krajowe - ratyfikowane umowy międzynarodowe
Najwyższa forma legislacyjna - ustawa (zarówno w systemie anglosaskim jak i kontynentalnym)
Żaden precedens nie może uchylić ustawy, lecz ustawa może uchylić precedens;
System prawa kontynentalnego - wzrost…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz