Tworzenie i podział wyniku finansowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzenie i podział wyniku finansowego - strona 1 Tworzenie i podział wyniku finansowego - strona 2 Tworzenie i podział wyniku finansowego - strona 3

Fragment notatki:


TWORZENIE I PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO 1. Wynik finansowy jako element sprawozdawczości finansowej 1.1 Pojęcie wyniku finansowego. Wynik finansowy podobnie jak większość funkcjonujących w naukach ekonomicznych terminów, jest różnie definiowany i rozumiany przez ekonomistów i instytucje zajmujące się finansami, rachunkowością i analizą ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw. Różnice terminologiczne znajdują swój wyraz bądź  w definicjach podawanych przez poszczególnych autorów, bądź przy interpretacji treści i formy wyniku finansowego. Różnorodność określeń wyniku finansowego wynika z odmiennego traktowania przez podmioty niektórych jego aspektów. Dodatkowo treść tego terminu ulega modyfikacji wraz z ewolucją systemu finansowego. Samo pojęcie wyniku finansowego spotykamy w literaturze ekonomicznej w roli synonimu dotyczącego:
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
akumulacji finansowej, zysku lub straty,
wielkości traktowanych jako różne rodzaje wyniku finansowego.
A oto kilka przykładów różnorodności interpretacji treści i formy wyniku finansowego, a w szczególności:
terminu zaczerpniętego z pracy Elżbiety Burzymowej, wg.której wynik finansowy stanowi różnice między sumą dochodów ze sprzedaży, a sumą kosztów własnych tej sprzedaży, skorygowanej o pozycje regulujące rentowność oraz straty i zyski nadzwyczajne,
definicji zaczerpniętej z książki "Finanse" wg której wynik finansowy każdej jednostki gospodarczej określa różnicę pomiędzy przychodami pieniężnymi z całokształtu działalności a kosztami poniesionymi na tę działalność. W terminologii finansowej różnica ta jest nazywana akumulacją pieniężną.
pojęcia zapożyczonego z publikacji Marii Sierpińskiej i Tomasza Jachny, zgodnie z którą wynik finansowy stanowi różnicę między przychodem ze sprzedaży, a kosztami własnymi produkcji i sprzedaży, pomniejszoną o podatek dochodowy i skorygowana odpowiednio o saldo strat i zysków nadzwyczajnych,
określenia zaczerpniętego z książki „Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie" , wg której wynik finansowy w wielkościach bezwzględnych jako zysk lub strata z jego całej działalności jest sumą algebraiczną wyników zwyczajnych i wyników nadzwyczajnych z działań
celowo podejmowanych przez przedsiębiorstwo ;
w wielkościach względnych wynik finansowy stanowi relację jego kwoty bezwzględnej do obrotu, tj. przychodów ze sprzedaży lub kosztów ich uzyskania, lub zaangażowania zasobów majątkowych, kapitałowych czy osobowych,
terminu zaczerpniętego z książki "Księgi rachunkowe w małych firmach", zgodnie z którą wynik finansowy stanowi wyrażony w pieniądzu rezultat działalności gospodarczej w pewnym okresie czasu (miesiącu, roku obrachunkowym),


(…)

… państwa, tendencje rozwojowe gospodarki (wzrost ceny , opodatkowanie itd.) rozwój technologiczny, system wartości w społeczeństwie (stosunek do przemysłu, ochrony środowiska, itp.), system ekonomiczny, rozwój infrastruktury rynku, lokalne warunki działania oraz popyt na wyroby oferowane przez dane przedsiębiorstwo.
Wszystkie te składniki i otoczenie przedsiębiorstwa wpływają na cele i możliwości…
… sposób podziału zysku i strat. W razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stratach jedynie do wysokości umówionego wkładu. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nad badaniem sprawozdania zarządu tudzież wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat czuwa rada nadzorcza. Czynności te leżą również w kompetencji komisji rewizyjnej. W spółce, nie mającej rady nadzorczej, umowa spółki…
…. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez walne zgromadzenie do podziału.
Statut spółki może ustanowić inny sposób podziału czystego zysku. Walne Zgromadzenie określa kwoty, przypadające do podziału między akcjonariuszy. Wobec powyższego roszczenie o dywidendę nie istnieje przed podjęciem uchwały. Ponadto w spółce akcyjnej istnieje kapitał zapasowy, na który przelewa się część…
…, utworzenie kapitału zapasowego lub rezerwowego w spółkach kapitałowych; w spółkach akcyjnych obowiązkowy odpis co najmniej 8% zysku do czasu osiągnięcia przez kapitał rezerwowy 1/3 wysokości kapitału akcyjnego
podwyższenie kapitału (funduszu) podstawowego
dywidendy dla udziałowców i akcjonariuszy
zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
nagrody i tantiemy z zysku dla załogi, zarządu itp…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz