Tryby i moment wszczęcia postępowania podatkowego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryby i moment wszczęcia postępowania podatkowego- opracowanie - strona 1 Tryby i moment wszczęcia postępowania podatkowego- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

. Tryby i moment wszczęcia postępowania podatkowego.
Art. 165 - 171 op.
Wszczęcie postępowania podatkowego nastąpić może w dwójnasób:
@ na żądanie strony:
% datą wszczęcia jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu
% wniosek przesłany pocztą  dzień doręczenia organowi
% podatek od spadków i darowizn  dzień złożenia zeznania
% o wszczęciu postępowania na wniosek jednej ze stron organ podatkowy zawiadamia wszystkie pozostałe osoby będące stroną w sprawie
% datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu podatkowego
@ z urzędu:
% datą wszczęcia z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu
% forma: postanowienie
Art. 243 op  jedyna sytuacja kiedy po otrzymaniu wniosku przez organ trzeba wydawać oddzielne postanowienie o wszczęciu; w razie dopuszczalności wznowienia postępowania organ podatkowy wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania.
Jeśli wniosek złoży osoba nieuprawniona to organ odmawia wszczęcia postępowania podatkowego (w formie postanowienia). Inne wypadki kiedy odmawia się wszczęcia określone są jako jakiekolwiek inne przyczyny. Np. jeżeli już się toczy postępowanie (ale zależy to od tego jakiej kwestii dotyczy postępowanie), jeżeli dana kwestia jest już rozstrzygnięta decyzją etc…
Kiedy nie wydaje się postanowienia o wszczęciu postępowania  @ złożony wniosek przez podatnika
@ klauzula natychmiastowej wykonalności\
@ zobowiązanie powstaje co roku a stan faktyczny się nie zmienił (wymiar nie jest kwestionowany przez podatnika)
@ umarzane z urzędu zaległości podatkowe
@ decyzja o zabezpieczeniu
@ złożenie zeznania podatkowego od podatników podatku od spadków i darowizn @ w postępowaniu przed organami celnymi w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów - w przypadku, jeżeli organ celny stwierdzi, że zgłaszający w zgłoszeniu celnym zadeklarował nieprawidłowe dane, mogące mieć wpływ na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę celną, wydaje decyzję, w której określa kwotę wynikającą z długu celnego lub rozstrzyga o nadaniu towarowi właściwego przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami prawa celnego - organ celny nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego
W sprawach, w których prawa i obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ podatkowy, można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz