Trybunał Stanu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trybunał Stanu  - strona 1 Trybunał Stanu  - strona 2 Trybunał Stanu  - strona 3

Fragment notatki:

Art. 199 K. 1). Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, 2 z - ców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu.
Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków TS powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego.
2). Przewodniczącym TS jest I Prezes Sądu Najwyższego. 3). Członkowie TS w sprawowaniu funkcji sędziego TS są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Przewodniczącym TS jest z urzędu I Prezes Sądu Najwyższego.
Cały skład TS jest wybierany przez Sejm spoza grana posłów i senatorów na okres jego kadencji, z tym że zachowują swoje kompetencje do czasu wyboru nowego składu Trybunału.
W przypadku skrócenia kadencji Sejmu, jednoczesnemu skróceniu ulega kadencja TS.
Funkcja członka TS ma charakter honorowy, a więc jest sprawowana nieodpłatnie.
Osoby wchodzące w skład TS są w sprawowaniu funkcji sędziowskich niezawisłe i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Członkom TS przysługuje też immunitet i nietykalność.
Członkowie TS wykonują równocześnie pracę zawodową w innym miejscu i w tym charakterze nie przysługują im bezpośrednie gwarancje niezawisłości.
Zadaniem TS jest orzekanie, czy konkretne czyny wskazanych osób stanowiły naruszenie prawa, ale również w niektórych sytuacjach TS działa jako sąd karny.
Za naruszenie Konstytucji lub ustaw w związku z zajmowanym stanowiskiem - odpowiedzialność konstytucyjną przed TS ponoszą m.in.: Prezydent RP, członkowie RM, Prezes NBP, Prezes NIK, członkowie KRRiT. Istota odpowiedzialności konstytucyjnej - polega na pociągnięciu do odpowiedzialności prawno - karnej osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie, za naruszenie przez te osoby Konstytucji bądź ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania (zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej).
Art. 198 K.: 1). Odpowiedzialność konstytucyjną przed TS ponoszą Prezydent RP, Prezes RM oraz członkowie RM, Prezes NBP, Prezes NIK, członkowie KRRiT, a także osoby, którym Prezes RM powierzy kierowanie ministerstwem oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.
2). Odpowiedzialność konstytucyjną przed TS ponoszą również posłowie i senatorowie w zakresie określonym w art. 107.
3). Rodzaje kar orzekanych przez TS określa ustawa.
Zakres podmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej jest rozbudowany:
Prezydent - odpowiada za delikt konstytucyjny, jak i za pospolite przestępstwo;
Prezes RM oraz członkowie RM - odpowiadają za delikt konstytucyjny i za pospolite przestępstwo popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem;


(…)

… konstytucyjnej.
Procedura, w której realizowana jest odpowiedzialność konstytucyjna, obejmuje 5 zasadniczych stadiów:
zgłoszenie wstępnego wniosku,
postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej,
postawienie w stan oskarżenia,
rozpoznanie sprawy przez TS w I instancji
rozpoznanie sprawy przez TS w II instancji.
Procedura ta jest inna w stosunku do Prezydenta, a inna w stosunku do pozostałych osób…
… do Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej - w postępowaniu przed komisją stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Karnego.
Przewodniczący daje możliwość osobie postawionej w stan oskarż4enia, złożenie pisemnych wyjaśnień i środków dowodowych.
Na podstawie zgromadzonego materiału Komisja ustala sprawozdanie wraz wnioskiem…
….
Przyjęto zasadę ustalania składów przez losowanie.
Rozprawa ma charakter jawny, chyba że wzgląd na bezpieczeństwo Państwa lub ochronę tajemnicy państwowej wymaga uchylenia jawności.
Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony i wszystkie wynikające z tego prawa gwarancje proceduralne.
1

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz