Trybunał Konstytucyjny - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trybunał Konstytucyjny - opracowanie zagadnień - strona 1 Trybunał Konstytucyjny - opracowanie zagadnień - strona 2 Trybunał Konstytucyjny - opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:


FUNKCJE funkcje TK to: kontrola norm (orzekanie o zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu);
orzekanie o skargach konstytucyjnych ;
rozstrzyganie sporów kompetencyjnych ;
orzekanie o zgodności z Konstytucją celów i działalności partii politycznych;
rozstrzygnie o zaistnieniu tymczasowej przeszkody w sprawowaniu przez prezydenta urzędu ; inne funkcje spotykane w sądownictwie konstytucyjnym innych krajów: orzekanie o odpowiedzialności konstytucyjnej ;
rozstrzyganie spraw dot. ważności wyborów i referendów ;
ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw ; Kontrola norm istotą kontroli (i zarazem conditio sine qua non sądownictwa konstytucyjnego) jest orzekanie o hierarchicznej zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu i eliminowaniu tych pierwszych w razie stwierdzenia niezgodności ; kontrola następcza - dot. aktów normatywnych już ustanowionych i ze względu na to, iż rzeczywista treść norm kontrolowanych w procesie kontroli prewencyjnej może ujawnić się dopiero podczas ich stosowania, TK uznał, iż orzeczenie o konstytucyjności nie stanowi jako res iudicata przeszkody do kontroli następczej; kontrola prewencyjna - dot. aktów normatywnych przed ustanowieniem → 2 przypadki (tylko prezydent): dot. ustaw przed podpisaniem ich przez prezydenta ; dot. umów międzynarodowych przed dokonaniem ratyfikacji → brak określonych obowiązków prezydenta w związku z ewentualnym stwierdzeniem niezgodności takiej umowy z Konstytucją, ale ze względu na zadanie strzeżenia Konstytucji, obowiązkiem powinna być odmowa ratyfikacji; przedmiotem kontroli są: ustawy co do zgodności z Konstytucją i umowami międzynarodowymi ratyfikowanymi ustawą → dot. wszystkich typów ustaw (budżetowych, ratyfikujących), choć wątpliwości dot. ustaw o zmianie konstytucji, ale raczej można pod kątem dochowania procedury z art. 235 K.; umowy międzynarodowe co do zgodności z Konstytucją → dot. umów wszelkiego typu, bez względu na tryb ich zawarcia; inne przepisy prawa wydane przez centralne organy państwowe co do zgodności z Konstytucją, ratyfikowanymi u.m. i ustawami → dot. przede wszystkim rozporządzeń, gdyż orzekanie o uchwałach samorządu i terenowej adm. rząd. należy do kompetencji sądownictwa adm. Jednak nie wyczerpuje się na nich, gdyż pojęcie „przepisy prawa” nie jest precyzyjne i można przyjąć iż jest tożsame z pojęciem „akt normatywny” (które ma bogatą treść orzeczniczą) tzw. materialna koncepcja aktu normatywnego - akt normatywny to każda regulacja, zawierająca w swej treści normy prawne (= abstrakcyjne reguły postępowania, skierowane do generalnie określonego adresata), przy czym nie istotna jest nazwa nadana dla danego aktu

(…)

… bądź normy → domniemuje się ważność podjętych wszystkich indywidualnych rozstrzygnięć zapadłych na podstawie tego aktu, a jedynie wprowadzona jest możliwość ich zakwestionowania;
Skarga konstytucyjna
skarga konstytucyjna to szczególny środek prawny pozwalający jednostce na zwrócenie się do sądu konstytucyjnego o zweryfikowanie ostatecznych rozstrzygnięć władz publicznych, o ile rozstrzygnięcia…
… niezgodności z konstytucją;
termin zawity 3 miesięcy od doręczenia ostatecznego rozstrzygnięcia;
przymus adwokacki - musi być sporządzona przez adwokata/radcę prawnego, chyba, że skarżącym jest sędzia, prokurator, notariusz, doktor habilitowany lub profesor nauk prawa;
odrębności w zakresie postępowania:
rozbudowana wstępna kontrola dopuszczalności skargi - o nadaniu biegu decyduje1 sędzia, a zażalenie…
… oraz Prokurator Generalny;
gdy orzeczenie może spowodować nieprzewidziane wydatki opinię wydaje też RM;
sprawy z wniosków i pytań zawsze w formie rozprawy (kontradyktoryjność i publiczność), a jawność wyłączona tylko ze względu na bezpieczeństwo państwa lub ochronę tajemnicy państwowej;
orzeczenia TK zapadają większością głosów → możliwość pata, gdy będzie parzysta liczba sędziów;
orzeczenie składa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz