Trybunał Konstytucyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trybunał Konstytucyjny - strona 1 Trybunał Konstytucyjny - strona 2 Trybunał Konstytucyjny - strona 3

Fragment notatki:

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY ustanowiony ustawą z 26.03.1982 o zmianie Konstytucji PRL
powołany do życia ust. Z 29.04.2985 - o TK
rozpoczął działalność 1.01.1986
Pierwotnie kadencja 8 lat, 12 sędziów, mniejszy zakres kompetencji. Dowartościowany w 1997r. rozstrzygania sporów między konstytucyjnymi organami państwa,
ocenia zgodność celów działalności partii politycznych
! orzeczenia aż do 97 a niektóre nawet do 18.10.1999r mógł być odrzucane matematyczną większością → konstrukcja ułomna!
W 1982r. Władza obawiała się TK. Koncepcja TK nie koresponduje z konstrukcją jednolitości organizacji władzy. Nie ma 3podziału władzy (pojawia się w ograniczonym stopniu w Małej Konstytucji z 1992r.) Poddawanie produktu prac praelementu kontroli uważano za niewłaściwe. W takim przypadku TK stawiany byłby ponad parlament, a parlament jest przecież najważniejszy. Zapomniano jednak, że nie sejm zwykły najważniejszym organem, ale ten który pełni funkcje ustrojodawcy. Dlatego, też na wszelki wypadek zostawiono możliwość uchylenia orzeczeń TK odpowiednią większością polityczną.
Art. 239 „ 1.W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją ustaw uchwalonych przed dniem jej wejścia w życie nie są ostateczne i podlegają rozpatrzeniu przez Sejm, który może odrzucić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów . Nie dotyczy to orzeczeń wydanych w następstwie pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego. 2. Postępowanie w sprawach o ustalenie przez Trybunał Konstytucyjny powszechnie obowiązującej wykładni ustaw wszczęte przed wejściem w życie Konstytucji podlega umorzeniu. 3. Z dniem wejścia w życie Konstytucji uchwały Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalenia wykładni ustaw tracą moc powszechnie obowiązującą. W mocy pozostają prawomocne wyroki sądu oraz inne prawomocne decyzje organów władzy publicznej podjęte z uwzględnieniem znaczenia przepisów ustalonego przez Trybunał Konstytucyjny w drodze powszechnie obowiązującej wykładni ustaw” Art. ten podobnie jak i cały roz. 13 już nie obowiązują. Ustawy po dniu 17.10. 1999 nie podlegały temu artykułowi.
18.10.1999 - data otwarcia bram demokracji w Polsce Przed 1982r. Podejmowano próby wniesienia kontroli konstytucyjności prawa, gł. ustaw.
10.02.1976 - I próba, jedyna. Nowelizacja. PZPR pełni rolę przewodniczącą. Itp., Art.30
ust. 1 → Rada Państwa czuwa nad zgodnością prawa z konstytucją,
ust.2 → RP w całej swej działalności podlega Sejmowi.
Absurd! Konsekwentność! Kiedy czuwa, z jakim skutkiem i czy tylko w określonych okolicznościach - konst na to nie odpowiada. Doktryna baaaaaardzo krytykowała, więc w 07. 1977chciano to doprecyzować (też w niezgodzie z Konstytucją). RP wydała uchwałę normatywną, w której sama sobie określiła kompetencje (?) Naruszyła znowu prawo, bo nie miała do tego kompetencji. Po tym kolejna fala krytyki. OD uchwalenie od uchylenia (26.02.1992r) Rada Państwa nie skorzystała z tej kompetencji. Nie mogła. Gdyż było to niezgodne z Konst.


(…)

… (?) Naruszyła znowu prawo, bo nie miała do tego kompetencji. Po tym kolejna fala krytyki. OD uchwalenie od uchylenia (26.02.1992r) Rada Państwa nie skorzystała z tej kompetencji. Nie mogła. Gdyż było to niezgodne z Konst.
TK w wyjątkowych sytuacjach może odstąpić od winy i odstąpić od wymierzenia kary. Tak było w przypadku Towarzysza Jaroszewicza.
Rządzący muszą wiedzieć, że wisi nad nimi „Miecz Damoklesa…
…, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sędziowie wybierani są przez Sejm. Wybór następuje bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów.
Prezes i Wiceprezes Trybunału są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych…
…. To już na 9. W USA Senat ma np. bardzo krótką kadencję. Systematycznie ustępuje część senatorów. W ten sposób izba może systematycznie działać na pełnych obrotach. Przychodzą - „młodzi gniewni” - uczą się bardzo szybko, intensywnie. Przychodzą z nowymi ideami. Wydłużenie kadencji z zakazem ponowienia jest bardzo istotnym elementem niezawisłości sędziowskiej i niezależności. W wielu Trybunałach kadencji…
… do odpowiedzialności karnej lub aresztowanie wyraża Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, większością dwóch trzecich głosów (art. 196 Konstytucji i art. 7 ustawy o TK). Sędziowie Trybunału nie mogą łączyć swego urzędu z innymi stanowiskami w aparacie państwowym (incompatibilitas), obowiązuje ich też zasada apolityczności, co między innymi oznacza zakaz przynależności do partii politycznych, związków zawodowych oraz prowadzenia działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej (art. 195 ust. 3 Konstytucji). Za zgodą Prezesa mogą pełnić funkcje dydaktyczne w szkole wyższej.
Gwarancje niezawisłości:
zakaz wybierania na kolejną kadencję. Nieusuwalność sędziego z urzędu:
Wygaśnięcie mandatu sędziego może nastąpić jedynie wskutek: 1) śmierci; 2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz