Treść stosunku pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Treść stosunku pracy - strona 1 Treść stosunku pracy - strona 2

Fragment notatki:

TREŚĆ STOSUNKU PRACY Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy stanowią centralny problem prawa stosunku pracy. Pracownik pozostaje słabszą ekonomicznie stroną stosunku pracy i jego zależność od pracodawcy ma tendencję wzrostową. dlatego ustawodawca odstępuje nieraz od formalnej równości stron, aby postawić pracownika w korzystniejszej sytuacji. Treścią stosunku pracy są prawa i obowiązku stron, tj. pracownika i pracodawcy. Te prawa i obowiązki często występują w ścisłej współzależności., tzn., prawu jednego podmiotu do określonych świadczeń czy zachowań ze strony innego podmiotu odpowiada obowiązek czyjegoś zachowania się w sposób określony przez to uprawnienie. Prawa i obowiązku rozumiane są w znaczeniu prawnym, a nie np. moralnym czy społecznym. PRAWA PRACOWNIKA PRAWO DO ŚWIADCZENIA PRACY, RÓWNEGO TRAKTOWANIA I NIEDYSKRYMINOWANIA Zasadniczym prawem pracownika wynikającym z istoty samego zobowiązania jest prawo do świadczenia pracy. Nie chodzi tutaj o świadczenie jakiejkolwiek pracy, leczy o pracę na stanowisku odpowiadającym rodzajowi pracy określonemu w umowie o pracę lub w innym akcie będącym podstawą nawiązania stosunku pracy. Wyście poza określony rodzaj pracy wymaga aprobaty pracownika lub wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy. Pracownicy mają równe prawa z tytułu wykonywania tych samych obowiązków. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,. rasę, religię, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę.
Równe traktowanie pracowników wiąże się też z kwestią niższego wieku emerytalnego kobiet. Korzyści wynikające dla kobiet z przywileju niższego wieku emerytalnego wyraźnie górują na negatywnymi konsekwencjami w postaci możliwości wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z kobietą z powodu nabycia przez nią uprawnień emerytalnych. Zwolnienie z pracy wyłącznie z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego świadczy o dyskryminacji pracownika ze względu na wiek.
Niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja: bezpośrednia lub pośrednia.
Dyskryminacja bezpośrednia istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn wyżej wymienionych był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.
Dyskryminacja pośrednia istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie np. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, chyba, że działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki są właściwe i konieczne.

(…)

… uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki są właściwe i konieczne. Domniemanie dyskryminacji pracownika- za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub z kilku przyczyn dyskryminacyjnych, którego skutkiem jest w szczególności: odmowa nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy,. niekorzystne wynagrodzenie lub inne warunki pracy, pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach. Dyskryminacją jest również molestowanie lub molestowanie seksualne pracownika. Molestowanie- działanie polegające na zachęceniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania, lub nakazanie jej to, niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, i stworzenie upokarzającej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz