Treść czynności prawnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Treść czynności prawnej - strona 1 Treść czynności prawnej - strona 2 Treść czynności prawnej - strona 3

Fragment notatki:

TREŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ §1. SWOBODA KSZTAŁTOWANIA TREŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ I. UWAGI OGÓLNE 1) Treść czynności prawnej  składa się na nią oświadczenie lub oświadczenie woli w pełni zrekonstruowane na podstawie odpowiednich reguł interpretacyjnych 2) Treść stosunku cywilnoprawnego  składa się na nią oświadczenie lub oświadczenia woli stron, określana na podstawie ustawy, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów 3) Zasada swobody kształtowania treści  podmiotom przysługuje kompetencja do kształtowania treści czynności prawnej
-przepisy prawne dotyczące czynności należy interpretować na rzecz tej kompetencji 4) Wzorzec kompetencji generalnej  zasada swobody kształtowania treści ma tak szeroki zakres, że pozwala podmiotom nie stosować się do ustalonych typów czynności prawnych (wzorzec kompetencji generalnej)
-przepisy mogą jednak uznawać za ważne tylko te czynności prawne, które mieszczą się w ramach określonych w ustawie typów (wzorzec kompetencji szczególnej) i tylko w tym zakresie zezwalać na dowolne kształtowanie treści czynności prawnej
-zgodnie z art. 353 1 KC strony nie są związane ustawowymi typami umów w zakresie umów zobowiązujących
-ze względu na bezpieczeństwo obrotu wzorzec kompetencji nie obejmuje czynności prawnych, które są skuteczne wobec osób nieuczestniczących w dokonywaniu tych czynności
-taki charakter mają umowy, które:
a) kreują prawa podmiotowe bezwzględne, w szczególności prawa rzeczowe
b) tworzą spółki
c) kreują prawa podmiotowe ucieleśnione w papierach wartościowych
d) regulują stosunki majątkowo-małżeńskie
e) dotyczą spadków
II. OGRANICZENIA - zakres treści czynności prawnych jest zawsze ograniczony regułami typu ogólnego
-ograniczenia te dzielą się na:
1) prawa przyrody
2) normy bezwzględnie wiążące
3) obejścia ustawy
4) zasady współżycia społecznego lub podobne klauzule generalne 1) Prawa przyrody  ograniczenia podyktowane prawami przyrody wywodzą się z prawa rzymskiego
-zgodnie z art. 387 KC umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna 2) Normy bezwzględnie wiążące  niedopuszczalne są postanowienia czynności prawnych, które byłby niezgodne z zakazami wyrażonymi w:
a) normach bezwzględnie wiążących
b) normach semiimperatywnych
-normy te służą ochronie interesów publicznych
-czynność prawna jest sprzeczna z ustawą, jeżeli zawiera postanowienia z nią niezgodne lub, gdy nie zawiera postanowień nakazanych przez prawo (jest to istotne ograniczenie swobody kształtowania treści czynności prawnej)

(…)

… pozwalające uzgodnić treść tej czynności z porządkiem prawnym (np. postępowanie naprawcze)
§2. ELEMENTY CZYNNOŚCI PRAWNEJ
I. RODZAJE ELEMENTÓW CZYNNOŚCI PRAWNEJ
-wśród elementów czynności prawnej wyróżnia się:
1) essentialia negotii
2) naturalia negotii
3) accidentalia negotii 1) Essentialia negotii  elementy przedmiotowe istotne
-są to ustawowo wyróżnione cechy, wg których dokonuje się kwalifikacji konkretnej czynności prawnej do ustawowo wyróżnionych typów czynności prawnych, np. do cech umowy sprzedaży należy: zobowiązanie się jednej strony do przeniesienia własności rzeczy i wydania rzeczy, zobowiązanie drugiej strony do zapłaty ceny
2) Naturalia negotii  elementy nieistotne
-są to skutki dokonania czynności prawnej określonego typu
-określenie skutków nie jest konieczne do tego, by te skutki nastąpiły
3) Accidentalia negotii  elementy dodatkowe
-charakteryzują się tym, ze zastrzeżenie ich w treści czynności prawnej stanowi przesłankę do wystąpienia wskazanych w nich skutków prawnych
-nie określają one cech swoistych dla danego typu czynności prawnej
-wyróżnia się:
a) accidentalia negotii uregulowane samoistnie - nie mają one związku z określonym typem czynności prawnej:
warunek
termin
zadatek…
…)
-orzeczenia mogą mieć różny charakter:
a) deklaratywny - gdy sąd stwierdza, że na podstawie jakiegoś zdarzenia prawnego strona zobowiązana jest do określonego świadczenia
-sąd zatem nie stwierdza obowiązku złożenia oświadczenia woli, tylko określa wynikające z tego oświadczenia konsekwencje
-np. czy milczenie adresata oferty należy uznać za złożenie oświadczenia woli o jej przyjęciu
b) konstytutywny…

-na ich podstawie powstaje/zmienia się/gaśnie stosunek cywilnoprawny, a strony zyskują odpowiednie prawa i obowiązki
-w takich przypadkach nie dochodzi do zawarcia umowy, a w konsekwencji autonomia decyzji stron jest całkowicie wyłączona
5) Decyzja administracyjna jako zdarzenie cywilnoprawne  decyzja administracyjna może mieć charakter zdarzenia prawnego eliminującego konieczność złożenia oświadczenia woli
-np…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz