Testy z socjologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 5383
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy z socjologii - strona 1 Testy z socjologii - strona 2 Testy z socjologii - strona 3

Fragment notatki:

Zbiór 50 pytań testowych z socjologii z trzema wariantami odpowiedzi. W teście zawarte są zagadnienia takie jak: więź społeczna, styczność społeczna, podstawowe kryteria różnicujące typologię więzi społecznej, poczucie anomii społecznej, więź zrzeszeniowa, instytucją totalną w rozumieniu E. Goffmana, sankcje społeczne, jaźń odzwierciedlona, współczynnik humanistyczny, nietolerancja bierna, psychogenne elementy osobowości, instytucja formalna, socjalizacja wtórna, fetyszyzacja roli społecznej, psychologiczna koncepcja człowieka, syndrom grupowego myślenia, powody zachowań konformistycznych, grupa odniesienia, inteligencja emocjonalna, zróżnicowanie społeczne, gradacyjny schemat ujmowania struktury klasowej, warstwa społeczna (stan) w koncepcji M. Webera, ruchliwość społeczna, społeczne źródła konfliktów, równość społeczna, kultura symboliczna, internalizacja, koncepcja stadialnego przystosowania, stereotyp, jednostki o orientacji merkantylnej, faza (etap) napięcia społecznego w dynamice konfliktu.

Więź społeczna może być wyrażona przez takie pojęcia jak :
a) uleganie b) spójność c) integracja
Styczność społeczna to element :
a) więzi społecznej
b) jaźni subiektywnej
c) alienacji społecznej
Podstawowe kryteria różnicujące typologię więzi społecznej to :
liczebność osób wchodzących we wzajemne interakcje
stopień sformalizowania więzi
rodzaj styczności społecznej
Poczucie anomii społecznej wyraża się w :
przekonaniu, że nieaprobowane zachowania są konieczne do osiągania zakładanych celów
braku minimum jasności koniecznej do podejmowania decyzji
negatywnej ocenie własnej osoby
Więź zrzeszeniowa jest więzią :
a) intencjonalną - wynika z chęci i woli jednostki
b) spontaniczną
przewidzianą przez prawo
Instytucją totalną w rozumieniu E Goffmana są min :
klasztor
wiezienie
mafia
Sankcje społeczne to :
tylko kary stosowane wobec jednostki
reakcje innych ludzi i grup na nasze zachowania
tylko stosowanie wobec jednostek przepisów prawa
Jaźń odzwierciedlona to :
nasze wyobrażenia na nasz własny temat
zbiór prymitywnych impulsów i popędów
nasze wyobrażenia na temat tego jak wyobrażają nas sobie inni ludzie
W wymiarze społeczno - kulturowym społeczeństwo polskie bardziej opowiada się za :
prywatną własnością
rygoryzmem prawno - obyczajowym
szeroko rozumianą wolnością
Współczynnik humanistyczny w badaniach socjologicznych oznacza min postulat :
traktowania rzeczywistości społecznej tak jakby istniała ona całkowicie niezależnie od doświadczeń, przeżyć i działań człowieka
realizowaniu znaczeń i ocen przypisywanych przez ludzi różnym sankcjom społecznym
traktowania rzeczywistości społecznej w wymiarze subiektywnych odczuć jednostek
Nietolerancja bierna polega na :
zmuszaniu innych do postępowania zgodnie z naszymi przekonaniami
odmawianiu innym prawa do posiadania odmiennych poglądów i krytykowaniu ich
przekonaniu, że inni nie mają racji, nie warto ich przekonywać i podejmować z nimi dialogu
Psychogenne elementy osobowości :
są wynikiem dziedziczenia i wpływu środowiska społecznego
są kształtowane tylko przez środowisko społeczne
są tylko wynikiem pracy jednostki nad sobą
W więzi wspólnotowej (zrzeszeniowej) styczności mają przeważnie charakter :
rzeczowy
prywatny
przelotny
Za instytucję formalną uznać możemy :
mafię zajmującą się handlem samochodami


(…)


Adaptacje społeczna jednostki w wymiarze praktycznym oznacza :
akceptowanie tych zasad postępowania które jej najbardziej odpowiadają
zespół tych działań w nowym środowisku i efektywność w realizowaniu celów i aspiracji życiowych
system przekonań na temat tego co normalne, stosowne czy pożądane
Do społecznych źródeł konfliktów społecznych należą :
władza i panowanie
nabyte wcześniej uprzedzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz