Testy- pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy- pytania i odpowiedzi - strona 1 Testy- pytania i odpowiedzi - strona 2 Testy- pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO FINANSOWE
WERSJA A
Prawo finansowe:
a) stanowi odrębną gałąź prawa
b) jest specjalnym działem prawa administracyjnego
jest dziedziną prawa państwowego
Tzw. „pieniądz fiducjarny” to:
a) złota moneta, na której widnieje wizerunek władcy
b) pieniądz, który musi posiadać co najmniej jednostkę pieniężną i … pieniężną
c) prawny środek płatniczy na terytorium danego państwa
Która z podanych formuł umieszczona w akcie normatywnym określałaby tzw. derogatio legis:
a) traci moc rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych z dnia 15 stycznia 2010 r.
b) rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
c) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia warunki udzielania ogólnych zezwoleń dewizowych
Definicje ustawowe określają znaczenie terminów:
a) zawartych wyłącznie w danej ustawie
b) zawartych w ustawie i rozporządzeniach wydanych na jej podstawie
c) dla których Konstytucja RP nie zawiera wiążącej definicji
Podmiotem czynnym na gruncie prawa finansowego jest:
a) podatkowa grupa kapitałowa
b) Minister Finansów
c) Komisja Nadzoru Bankowego
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce są:
a) uchwały Rady Miasta X
b) uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce
c) uchwały zarządu NBP
Rozporządzenie Unijne:
a) wymaga uprzedniej implementacji w prawie krajowym
b) obowiązuje w Polsce bezpośrednio i ma charakter powszechnie obowiązującego źródła prawa
c) nie wiąże jednostek, a jedynie organy administracji finansowej
Rodzajem wykładni ze względu na metodę interpretacji normy prawnej jest:
a) wykładnia autentyczna
b) wykładnia o ograniczonej mocy wiążącej
c) wykładnia językowa
Organem kompetentnym do wydawania ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego jest:
a) naczelnik urzędu skarbowego
b) dyrektor urzędu kontroli skarbowej
c) minister właściwy ds. finansów publicznych
Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest ustanawiany w formie:
a) ustawy budżetowej
b) uchwały budżetowej
c) wieloletniego planu finansowego
Według KKS, sąd kieruje się tym, aby sprawcę wychować jeśli sprawca jest:
a) całkowicie ubezwłasnowolniony
b) nieletni
c) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa


(…)

… przepisów prawa podatkowego:
a) może wystosować tylko organ podatkowy
b) może wystosować doradca podatkowy w zakresie prowadzonych usług doradczych
c) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Czy sądy orzekające w sprawach finansów publicznych pełnią rolę prawotwórczą?
a) tak
b) tak, ale orzeczenia sądów administracyjnych tworzą akty prawa wewnętrznego
c) nie
Kryterium rozgraniczającym wykroczenia skarbowe od przestępstwa skarbowego jest:
a) mała wartość
b) wypadek mniejszej wagi
c) wysokość wymierzonej kary grzywny przez organ orzekający
Na gruncie KKS, karą za wykroczenia skarbowe jest:
a) przepadek przedmiotów
b) mandat karny
c) kara ograniczenia wolności
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na gruncie Kodeksu karnego skarbowego jest:
a) tylko instytucją zaniechania ukarania sprawcy
b) instytucją zaniechania ukarania sprawcy i środkiem karnym
c) środkiem zabezpieczającym
Jan Kowalski, importując towary z Turcji, świadomie zaniżył ich wartość celną, w wyniku czego uszczuplił należności celne na około 7.800 zł. Czyn ten na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:
a) jest wykroczeniem skarbowym
b) jest przestępstwem skarbowym
c) nie jest ani przestępstwem skarbowym, ani wykroczeniem skarbowym

…) uchwały budżetowej
c) wieloletniego planu finansowego
Według KKS, sąd kieruje się tym, aby sprawcę wychować jeśli sprawca jest:
a) całkowicie ubezwłasnowolniony
b) nieletni
c) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Na gruncie KKS, karą za wykroczenia skarbowe jest:
a) grzywna w stawkach dziennych
b) mandat karny
c) przepadek przedmiotów
Która z poniższych instytucji jest instytucją zaniechania ukarania…
… jest:
a) ograniczenie wolności
b) umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym
c) przepadek przedmiotów
Karą za wykroczenie skarbowe jest:
a) kara aresztu
b) kara ograniczenia wolności
c) grzywna określona kwotowo
Pieniądz elektroniczny nie posiada:
a) jednostki pieniężnej
b) znaku pieniężnego
c) sumy pieniężnej
Ograniczenie wielkości środków pieniężnych udostępnianych … kredytobiorcom pożyczkobiorcom może wprowadzić…
… sprawcy:
a) czynny żal
b) nadzwyczajne złagodzenie kary
c) przepadek przedmiotów
Ustalenie listy walut wymienianych w Polsce określa:
a) Zarząd NBP w uchwale
b) Prezes NBP w zarządzeniu
c) Prezes NBP w obwieszczeniu
Banknoty i monety stanowiące krajowe środki płatnicze emituje:
a) Europejski Bank Centralny
b) Narodowy Bank Polski
c) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
Prawo dewizowe
…:
a) 1994
b) 1995
c) 1996
Pieniądz elektroniczny nie posiada:
a) jednostki pieniężnej
b) znaku pieniężnego
c) sumy pieniężnej
Zawarcie umowy sprzedaży samochodu osobowego pomiędzy rezydentami, w której cena została określona w walucie obcej:
a) jest obrotem dewizowym z zagranicą
b) jest obrotem wartościami dewizowymi w kraju
c) nie jest obrotem dewizowym
Walutami obcymi w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe…
… charakter imperatywny
Mają zawsze charakter dyspozytywny
Która z podanych formuł umieszczona w akcie normatywnym określałaby tzw vacatio legis:
Traci moc rozporządzenie ministra właściwego do spraw do spraw finansów publicznych z dnia 3 września 2000 r
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
Przepisy rozporządzenia ministra finansów wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Podmiotem czynnym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz