Test z finansów publicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2072
Wyświetleń: 4809
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z finansów publicznych - strona 1 Test z finansów publicznych - strona 2

Fragment notatki:


Przykładem zjawiska finansowego będącego transferem poza system finansow publicznych jest :
a)wypłata wynagrodzeń urzędnikom państwowym
b)subwencje dla gminy
c)dotacje dla zakładu budżetowego
d)dotacje dla prywatnego przedsiębiorstwa 2. Do zasad budżetowych zlaicza się zasady :
b) jedności, jednoczesności ,równowagi 3. Za twórcę zasad podatkowych uważa się :
a) A. Smith'a 4.Podmiotek podatku jest:
a) gmina jako podmiot bierny b) państwo jako podmiot bierny
c) podatnik jako podmiot czynny
d) podatnik jako podmiot bierny 5. Źródłem podatku są:
a) przychody,rozchody
b)dotacje,subwencje
c)dochod,majątek d)wydatki,potrącenia
6.Skład podatku dochodowego od osób prawnych ma charakter :
a) progresywny b) degresywny c)proporcjonalny
7.Podatek należny w konstrukcji podatku od towarów i usług to:
b) podatek naliczany kupującemu towar lub usługę przez sprzedawcę 8. Do obciążeń fiskalnych zalicza się :
a) wydatki i podatki
b) podatki i ubezpieczenia społeczne c) dotacje i subwencje
9. W Konstytucji RP ustawodawca określił maksymalny poziom relacji długo publicznego do PKB, tj. ?
a)1/2 b) 3/5 ? c)4/5 d)1/4
10. Aktem prawnym najwyższej rangi , w którym sA zawarte uregulowania dotyczące finansów publicznych jest: a) ustawa o finansach publicznych 11. Jednostwa budżetowa to forma organizacyjna tworzona:
d) niezależnie 12. System podatkowy to : c) ogół podatkow obowiązujących w danym kraju 13. Do instrumentów służących finansowaniu deficytu budżetowego zalicza się:
a) akcje
b)commercials papers c) obligacje skarbowe d)weksle,inwestycje publiczne
14. podstawowe cechy finansow to
a) charakter pienieżny 15. do podatkow bezpośrednich zalicza się podatki
b) dochodowe 16. Do sztywnych wydatkow budżetowych zalicza się srodki przeznaczone na b) obligacje długu publicznego
17. W gospodarce rynkowej finanse publiczne obejmują
c)budzet przedsiębiorstw państwowych ,budzety samorządowe,fundusze celowe
18. podatek jest swiadczeniem
b) bezzwrotnym
19. Prawo Wagnera dotyczy
??
20. Bony skarbowe mogą nabywać na rynku:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz