Termodynamika-test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termodynamika-test - strona 1 Termodynamika-test - strona 2 Termodynamika-test - strona 3

Fragment notatki:

Pytania do zestawów z Termodynamiki
Wyjaśnić pojęcie układu termodynamicznego. Kiedy układ termodynamiczny jest otwarty, a kiedy zamknięty ? P
Wymienić i krótko omówić rodzaje powierzchni oddzielających układ termodynamiczny od otoczenia. P
Co to jest parametr fizyczny układu. Jaka jest różnica między parametrem fizycznym
i termodynamicznym układu ? P
Parametr termodynamiczny układu. Jaki parametr nazywamy intensywnym, a jaki
ekstensywnym. Podać przykłady obu typów parametrów. P
Wyjaśnić pojęcie stanu układu termodynamicznego. P
Pojęcie i rodzaje równowagi termodynamicznej. P
Przemiana termodynamiczna. Rodzaje przemian. P
Energia układu termodynamicznego. P
Praca zewnętrzna przemiany termodynamicznej. Podać jej interpretację w układzie p-v. P
10. Ciepło przemiany termodynamicznej. Podać jego interpretację w układzie T-s. P
Wymienić i krótko omówić rodzaje czynników termodynamicznych. P
Wymienić prawa rządzące gazami doskonałymi. Podać odpowiednie zależności. P
13. I zasada termodynamiki. Podać dwie podstawowe matematyczne formy jej zapisu
(jedna zawierająca energię wewnętrzną i druga zawierająca entalpię). P
Co to jest entalpia układu. Wyjaśnić sens fizyczny tego parametru. P
Co to jest praca techniczna przemiany ? Podać zależność i interpretację geometryczną. na wykresie p-v. Podczas jakiej przemiany praca techniczna jest równa zeru i dlaczego ? P
Co to jest entropia układu ? Podać wzór definicyjny oraz jednostkę. Kiedy entropia
układu jest równa zeru i dlaczego ? P
Narysować i omówić przemianę izobaryczną w układach p-v i T-s. P
Narysować i omówić przemianę izochoryczną w układach p-v i T-s. P
Narysować i omówić przemianę izotermiczną w układach p-v i T-s. P
Narysować i omówić przemianę adiabatyczną w układach p-v i T-s. P
Podać definicję i jednostkę ciepła właściwego. Zależność pomiędzy ciepłem właściwym przy stałym ciśnieniu i stałej objętości dla gazu doskonałego. P
Wymienić i omówić podstawowe sformułowania II zasady termodynamiki. P
Wymienić i krótko omówić podstawowe przemiany odwracalne. P


(…)

…. Jeżeli nie, to podać ciała najbardziej
zbliżone do ciał doskonale czarnych. P
79. Podać i omówić związek pomiędzy stopniem pochłaniania a emisyjnością ciała.
80. Podać i omówić zależność stanowiącą prawo Stefana-Bolzmanna. P
81. Narysować krzywą i omówić prawo przesunięć Wiena.
82. Jakie ciało nazywamy doskonale szarym ? Czy rzeczywiste ciała spełniają ten
warunek. Odpowiedź uzasadnić. P
83. Podać prawo wiążące…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
86. Wymienić i omówić podstawowe rodzaje parowania wody. P
87. Para nasycona mokra, para nasycona sucha, para przegrana. Scharakteryzować
każdy z wymienionych rodzajów pary i podać ich podstawowe parametry. P
88. Wyjaśnić pojęcie entalpii pary nasyconej suchej i ciepła parowania. Podać odpowiednie zależności. P
89. Wymienić i podać zależności na podstawowe parametry pary wilgotnej. P
90. Wymienić…
… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58. Wymienić i omówić podstawowe rodzaje wymiany ciepła. P
59. Jaka jest różnica pomiędzy ustaloną i nieustaloną wymianą ciepła ? P
60. Podać definicję, jednostkę oraz zależność na strumień ciepła dla przypadku
ustalonego i nieustalonego. P
61. Podać definicję, jednostkę i zależność na gęstość strumienia ciepła. Wymienić podstawowe rodzaje gęstości strumienia stosowane w praktyce w przypadku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz