Termodynamika techniczna i mechaniczna - kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termodynamika techniczna i mechaniczna - kolokwium - strona 1 Termodynamika techniczna i mechaniczna - kolokwium - strona 2

Fragment notatki:

Wydział Chemiczny PW, Termodynamika techniczna i chemiczna, zadania kolokwialne 2008-2011, kolokwium I
1. 5.12.08
1. 1 mol gazowego wodoru sprężany jest odwracalnie i
izotermicznie (T = 310 K) od ciśnienia 1 bara do objętości
30 cm3. Obliczyć efekt cieplny procesu i porównać z
wartością obliczoną dla przemiany gazu doskonałego. Czy
proces ten może doprowadzić do skroplenia wodoru?
2. Anakin Skywalker, poszukując kryjówki przed usiłującą
go dopaść Ciemną Stroną Mocy, znalazł się na orbicie
planety Mordor, pokrytej oceanami z ciekłego
cykloheksanu,
których część
była
zamarznięta.
Temperaturę na obserwowanej powierzchni planety
oceniono na co najmniej 8 oC. Na jakie ciśnienie musi być
odporny jego skafander, aby Skywalker mógł bezpiecznie
poruszać się po planecie?
Wskazówka: Jakie musi być ciśnienie, aby stały i ciekły
cykloheksan mogły istnieć obok siebie w równowadze?
3. Reakcja Fe(s) + 2HCl(g)  FeCl2(s) + H2(g) zachodzi
praktycznie do końca pod niskim ciśnieniem.
Przereagowało w niej 15 g Fe(s), a temperatura początkowa
substratów równa była 298 K. Temperatura produktów
wyniosła 320 K i nie stwierdzono w nich obecności HCl.
Obliczyć zmianę entalpii układu w opisanym procesie.
4. O ile wzrośnie temperatura (od początkowych 310 K),
jeśli 25 g ciekłej wody spręży się odwracalnie i
adiabatycznie od ciśnienia 1 do 50 barów?
2. 12.12.08
1. Obliczyć standardową entalpię reakcji
CH3OH(c) + HCOOH(c) → HCO∙OCH3(g) [mrówczan
metylu] + H2O(c) w temperaturze 298 K.
2. Obliczyć współrzędne punktu potrójnego benzenu i
entalpię parowania w punkcie potrójnym.
3. Gazowy N2O(g) poddany jest następującym przemianom
(p1 = 3 bar, T1 = 350 K, V1 = 100 dm3) → (T2 = 400 K, V2
= 100 dm3) → (T3 = 350 K, V3 = 4 dm3). Obliczyć zmianę
entalpii dla całego procesu.
4. Reakcja: CH4(g) + 3/2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g),
zapoczątkowana w stechiometrycznej mieszaninie
substratów i w temperaturze 298 K, zachodzi całkowicie w
warunkach adiabatycznych i izobarycznych (p = 1 bar).
Obliczyć temperaturę końcową (jest to tzw. maksymalna
temperatura płomienia).
Wskazówka: Założyć stałość pojemności cieplnych w
zakresie temperatur 298 – 1200 K.
1
redukcję objętości naczynia za pomocą tłoka. Do jakiej
części pierwotnej objętości trzeba zmniejszyć objętość
naczynia, aby
a) pojawiła się pierwsza kropla ciekłego cykloheksanu,
b) cykloheksan całkowicie się skroplił.
3. Obliczyć standardową entalpię i standardową energię
wewnętrzną dla reakcji AsCl3(g) + AsH3(g) → 2As(s) +
3HCl(g)
zachodzącej w temperaturze 600 K.
4. 20 g ciekłej wody, początkowo pod ciśnieniem 1 bara i
w temperaturze 15 oC, ogrzano izobarycznie do 25 oC, a
następnie izotermicznie i odwracalnie sprężono do 100
atm. Obliczyć efekt cieplny, który towarzyszył całej
przemianie.
4. 11.12.09
1. Obliczyć entalpię parowania n-heptanu pod ciśnieniem
25 kPa.
2. W lipcu b.r., obiegła prasę sensacyjna wiadomość, że
naukowcy z Lublina opracowali technologię produkcji
metanolu z dwutlenku węgla z wykorzystaniem sztucznej
fotosyntezy. Proces ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz