Terminy przydatne przy rozwiązywaniu zadań - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terminy przydatne przy rozwiązywaniu zadań - wykład - strona 1 Terminy przydatne przy rozwiązywaniu zadań - wykład - strona 2 Terminy przydatne przy rozwiązywaniu zadań - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Terminy przydatne przy rozwiązywaniu zadań
TERMIN
Analizować
Badać
Czytać
Dobrać
WYJAŚNIENIE
Dokonywanie wyodrębnionych cech, części lub składników badanego
zjawiska, procesu lub obiektu geograficznego, badanie cech elementów
lub struktury elementów; analiza może być szczegółowa, wnikliwa lub
ogólna oraz ilościowa i jakościowa
np. zanalizuj budowę wnętrza Ziemi, dokonaj analizy elementów
klimatu równikowego, przeprowadź analizę rozwoju transportu
drogowego w Polsce
Dokładne poznawanie wybranego elementu za pomocą analizy
naukowej; badanie na drodze teoretycznej, doświadczalnej
(eksperymentalnej), za pomocą przyrządów, aparatów; badanie według
jakiejś metody; podejmowanie badania w terenie lub laboratorium
np. zbadaj skutki procesu krasu podziemnego; zbadaj podstawowe
cechy gleby bielicowej; zbadaj następstwa działalności górniczej
człowieka
Zaznajamianie; zapoznanie z treścią tekstu; zamieszczony tekst stanowi
podstawę do przeprowadzenia analizy, wyjaśnienia lub obliczeń
np. przeczytaj zamieszczony tekst i na jego podstawie odpowiedz,
wyjaśnij, wskaż, wymień, oblicz itp.; na podstawie tekstu wyjaśnij
powstawanie gór wulkanicznych
Wybieranie; wyszukanie odpowiedniego elementu; znalezienie czegoś
podobnego; dopasowanie;
Interpretować
np. do podanych nazw krajów dobierz odpowiadające im nazwy stolic;
dobierz rodzaje upraw do odpowiednich typów gleb; do podanych
regionów przemysłowych dobierz odpowiednie rodzaje przemysłu
Wyjaśnianie; tłumaczenie; komentowanie faktów, wydarzeń, zjawisk;
Narysować
np. zinterpretuj proces tworzenia się euroregionów; dokonaj
interpretacji procesu globalizacji; dokonaj interpretacji opisu wyprawy
znanego podróżnika Arkadego Fiedlera
Zrobienie, wykonanie rysunku; przedstawienie za pomocą rysunku
Nazwać
np. za pomocą rysunku przedstaw powstawanie wiatru halnego; narysuj
strzałki przedstawiające kierunki płynięcia prądów morskich; narysuj
rozkład napływających nad Polskę mas powietrza
Oznaczenie; określenie mianem, nazwą, imieniem; nadanie nazwy
Obliczyć
np. nazwij wskazany na rysunku proces; nazwij omówioną działalność
wiatru; nazwij zaznaczone obszary ekumeny na świecie
Policzenie; dokonanie obrachunku;
np. oblicz różnice czasowe między miastami; oblicz odległość
1
Ocenić
Odczytać
Określić
Omówić
Opisać
Pisać
Podać
Porównać
(rzeczywistą lub na mapie) między obiektami; oblicz procent ludności
aktywnej zawodowo
Wydawanie opinii o czymś; wypowiedzenie sądu o wartości czegoś;
ocena może być wnikliwa, pozytywna lub negatywna;
np. oceń tendencje kształtowania się procesu erozji gleb przy określonej
wielkości opadów; oceń znaczenie działalności przemysłowej dla
rozwoju gospodarczego regionu; dokonaj oceny walorów turystycznych
w twoim regionie;
Przeczytanie; poznanie; zrozumienie treści tekstu;
np. odczytaj wartość ciśnienia atmosferycznego zarejestrowane przez
barograf; odczytaj z mapy sumę rocznych opadów zarejestrowanych w
regionie; na podstawie tekstu odczytaj główne nazwy krain
geograficznych

(…)

… charakterystycznych cech; scharakteryzowanie dokładnie,
wyczerpująco;
Sformułować
Uporządkować
Uzasadnić
Uzupełnić
np. scharakteryzuj układ sieci rzecznej w Polsce; scharakteryzuj
elementy środowiska przyrodniczego regionu; scharakteryzuj strukturę
wiekową ludności Polski
Ujęcie jakiejś myśli, tezy lub twierdzenia w odpowiednia formułę;
wyrażenie się, wypowiedzenie w ściśle określony, dokładny sposób;
precyzyjne…
… przedstawionych
form skalnych
Udowodnienie;; przedstawienie czegoś w sposób przekonywujący;
unaocznienie; stwierdzenie;
Wykonać
np. wykaż związek między podanymi elementami np. rozwojem
przemysłu i procesem urbanizacji; wykaż związek między
powstawaniem poszczególnych typów gleb od skały macierzystej; wykaż
związek między występowaniem poszczególnych stref w atmosferze a
przebiegiem temperatury
Wprowadzenie w czyn; zrobienie czegoś; uczynienie; zrealizowanie;
Wykorzystać
np. na podstawie zamieszczonego tekstu i rysunku wykonaj zadania;
wykonaj doświadczenie wyjaśniające skraplanie się pary wodnej; na
podstawie danych statystycznych wykonaj wykres przedstawiający
wielkość eksportu i importu
Skorzystanie z czegoś; spożytkowanie czegoś w jakimś celu;
Wymienić
np. wykorzystaj zamieszczona mapę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz