Teorie rozwoju osobowości - wykłady.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2919
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie rozwoju osobowości - wykłady. - strona 1 Teorie rozwoju osobowości - wykłady. - strona 2 Teorie rozwoju osobowości - wykłady. - strona 3

Fragment notatki:

28.02.13r.
LITERATURA:
Strelau „Psychologia” Tom I,II
Mondrzycki Tadeusz „Osobowość jako system tworzenia się i realizacji planów i celów życiowych”
K. Obuchowski „Kody orientacji”
A. Sterling „Psychologia”
Z. Witkowski „Rozwój tożsamości wg Eriksona”
J. Kozielecki „Psychologia nadziei”
Z. Jurczyński „Narzędzia pomiaru stosowane w psychologii zdrowia”
ROZWÓJ OSOBOWOŚCI WG FREUDA
Struktura osobowości - wg Freuda osobowość człowieka w tym jego emocje i dążenia, wyrasta z konfliktu pomiędzy agresywnymi, biologicznymi impulsami poszukiwania przyjemności, a sprzeciwami społecznymi względem tych impulsów. Jego zdaniem osobowość powstaje w wyniku prób rozwiązania tego konfliktu, wyrażenia impulsów w sposób dający nam satysfakcję i nie sprowadzający poczucia winy i kary.
W teorii Freuda konflikt skupia się w 3 współdziałających systemach:
id
ego
superego ID Jest rodzajem „brzucha matki”, w którym dochodzi do ukształtowania ego i superego. Zawiera w sobie dziedziczne i wrodzone wyposażenie psychiczne z popędami włącznie, działa na zasadzie impulsów i natychmiastowej gratyfikacji, zaspokojenia potrzeb. Powstaje w ścisłym związku z procesami fizjologicznymi, z których czerpie energię. Kieruje się zasadą przyjemności - zasadą redukcji napięcia, która zachodzi za pomocą czynności odruchowych i procesu pierwotnego (redukuje złożone reakcje psychiczne) EGO
Wytwarza się ponieważ zaspokojenie potrzeb organizmu wymaga działań w świecie rzeczywistym (obiektywnym) poprzez przekształcenie wyobrażeń w spostrzeżenia. Jest podporządkowane zasadzie rzeczywistości, działa za pośrednictwem procesu wtórnego, sprawuje kontrolę nad funkcjami poznawczymi i intelektualnymi. Ta część osobowości decyduje o przystąpieniu do działania, które popędy i w jaki sposób zostaną zaspokojone oraz o tym, które życzenia zostaną wyparte. Zasadnicza rola ego to godzenie wymagań organizmu z warunkami środowiskowymi, czyli id i superego. Nie należy popełnić błędu utożsamiając ego i świadomość. Nie wszystkie obszary ego są świadome. W obszar ego zaliczane są mechanizmy obronne, które ze swej natury nie są świadome
SUPEREGO
Stanowi wewnętrzną reprezentację wartości moralnych i ideałów uznawanych przez daną społeczność, które przekazywane są dziecku przez rodziców w procesie socjalizacji. Jest to instancja moralna, dążąca do doskonałości (w przeciwieństwie do id, kierującego się zasadą przyjemności). TEORIA PSYCHOSPOŁECZNA ERIKA H. ERIKSONA
Teza Eriksona
Erikson twierdzi, że proces socjalizacji dziecka w danej kulturze dokonuje się stopniowo, w miarę przechodzenia przez jednostkę przez osiem, genetycznie zdeterminowanych, sekwencyjnych stadiów, które nazywa STADIAMI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO. Erikson, podobnie jak Freud przyjmuje epigenetyczny schemat rozwojowy i interesuje się rozwojem ego. Uznaje kolejność pojawiania się instynktownych popędów i zainteresowań różnymi częściami ciała.
Rozwój psychoseksualny wg Freuda
Teoria Eriksona
Erikson kładł również nacisk na interakcje dziecka z środowiskiem. Uważał nie ID, a EGO za główną siłę napędowa zachowania. Erikson tworząc teorię, badał osobowość ludzi zdrowych. Erikson nie zgadzał się z Freudowskim podkreślaniem dziecięcej seksualności. Postrzegał on zachowanie dziecka jako efekt wpływów społecznych. Zdaniem Eriksona przebieg rozwoju jest możliwy do odwrócenia, co oznacza, iż zdarzenia występujące w późniejszym okresie dzieciństwa mogą wywierać wpływ na ukształtowanie wcześniej postawy osobowości i zmieniać je na leps

(…)

… tu kompleks Edypa u chłopców, a u dziewczynek kompleks Elektry. Okres latencji (5-11) Spokojny okres pomiędzy stadiami. Wzbogacenie pojęcia JA oraz nasilenie interakcji z grupą rówieśniczą
Stadium genitalne (dorastanie) Początki dojrzewania i odkrywania nowych doznań seksualnych. Struktura osobowości- wg Freuda osobliwości człowieka w tym jego emocje i dążenia wzrasta z konfliktu pomiędzy agresywnymi…
…. Rozpoczęciu treningu czystości mogą towarzyszyć konflikty z otoczeniem. Stadium falliczne (3-5) Przyjemność pochodzi z manipulowania narządami płciowymi. Charakterystyczna jest ciekawość dotycząca seksualności własnej i innych osób. Powstaje tu kompleks Edypa u chłopców, a u dziewczynek kompleks Elektry. Okres latencji (5-11) Spokojny okres pomiędzy stadiami. Wzbogacenie pojęcia JA oraz nasilenie interakcji…
… Mądrzyckiego przejawia się w tworzeniu planów). W psychologii poznawczej motywacyjny aspekt jest tłem, główna uwaga skupia się na procesach i przekształceniach.
Poziomy osobowości - na podstawie analizy literatury oraz innych teorii i badań wyodrębnione zostały trzy poziomy osobowości człowieka:
poziom wrodzonych (o podłożu biologicznym) dyspozycji,
poziom treściowych i formalnych nawyków,
poziom świadomości…
… OSOBOWOŚCI DZIECKA W ONTOGENEZIE
ONTOGENEZA (rozwój osobowy, rozwój ontogenetyczny) - jest to proces rozwoju organizmu od momentu poczęcia do kresu życia, czyli śmierci.
Charakterystyka wczesnych etapów ontogenezy człowieka
Okres prenatalny - (wewnątrzłonowy, śródmaciczny) - trwa 38 - 42 tygodni życia płodowego trwający między pierwszym a dziewiątym miesiącem, od zapłodnienia do momentu porodu. Rozwój…
…:
- Idealizm - Młodzieńczy nihilizm - Cynizm IDEALIZM- Rozumiany jako silnie zabarwiona emocjonalnie potrzeba dobra
Faza odtwórcza - czyli poszukiwanie wzorca idealnego. Osobami takimi mogą być: rodzice, nauczyciele, starsi koledzy, osoby nie znane, bohaterowie narodowi, artyści, uczeni, postacie z filmów, książek. U chłopców - starsi koledzy, muzyk, aktor, sportowiec U dziewczyn - dawniej nauczycielka…
… zainteresowaniach
z wyobraźnią banalny
oryginalny prosty
z intuicją płytki
ciekawy świata niezbyt inteligentny
Czynniki NEOAC
istnieją realnie
są niezmienne
są uniwersalne
są biologicznie uwarunkowane
Ww. czynniki mają status cech temperamentu, które nie są produktami środowiska, lecz są niezależnymi siłami, które kierują się własnym rozwojem. (Costa i McCrae)
Inwentarz Osobowości NEO-PI-R
neurotyczność
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz