Teoria Ruchu - wzory

Nasza ocena:

4
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria Ruchu - wzory - strona 1

Fragment notatki:


  Wzory z Teorii Ruchu  x(t) =  ¢¡¤£¦¥¨§©£¦ ¢  !¢"#¨!%$'&)(10¤& – 2435687¦9¦@¢AB2B7 C D1E8D1FGIH8PQRE S'TVU instantaneous traffic intensity )  WYX  =  `acbed1fgbehiprq¢beigs'tvu time interval )  T = czas obserwacji  ( observation time,  time period,  total time considered )  Q =  w4xy€‚ƒ1„†…¢€‡1ˆ€‰ traffic volume,   NOT traffic load )      x(t)  x1  xL  x2  …  ∆t1 ∆t2  ∆t L  …  t  1  L      x(t)  x1  xM  x2  …  ∆t ∆t  ∆t  …  t  1  M      x(t)  dt  t  x(t)  dt dt dt dt dt dt dt dt  T      ( ) ∑ = ⋅ = L 1 i i i ‘Y’ x Q   “Y” x Q M 1 j j ⋅ = ∑ =   ∫ = T 0 dt x(t) Q   A =  •–g— ˜™ d1ef¨dhg¢ij1kiml traffic, traffic intensity, traffic flow, traffic load ) – npo¢q1rst¨qu average )     x(t)  t  T  A  Q    T A Q ⋅ =   T Q A =   C =  v¨w¨x¢y{z}|~€g~¦‚ƒ„| … †„‡8ˆ‰ Š1‹¢Œg1Ž ‘¢’e“e”–•¨—˜š™ number of calls/occupations in period T )  hi = czas trwania i- ›'œ¢8ž Ÿž¤¡„¢1£¢¤gœ1¥¦¨§V¨ holding time of i:th call = of i:th occupation )  h =  ©ª{«8¬®­¯g° ±²³¤´1µ¶¨·¹¸ holding time, call duration ) – º–»¢´1¼µ¶½¸ average )      h 1   1  t  C  1  1  1  h 2   h C   .  .  .  .  .  .      h 1   t  h 2   h C   h  C  Q  .  .  .      ∑ = = C 1 i i h Q   ( ) ∑ = ⋅ = C 1 i [min] i ] [ [PM] h 1 Q ¾„¿ À   h C Q ⋅ =   C Q h =     N =  Á¨Â¨Ã¢Ä{Å}ÆÇBÈ1âÄ{ɁÊËʦ¨ȢÄeÃ1ÌVÍ number of trunks/devices in a group )  Î i =  ÏBÐ„Ñ Ò¢ÓeÔÕÖ×Ò¢ÓeØeÙÚÓeØÜÛÞÝß'à½á–Ò1â8â - ß'ã¢ä8àæå„çeÒ¢ÓeØè‘Ò¢ÓeØeٖâ¨ãéšê total occupation time of i:th device )  ë  =  ì í¢î1ïðñ½òó{ô8õYó{ô÷öø¢ù–úûpò1ñ8ü4ýò÷ó{ô¹þ average occupation time per device )      ÿ 1   1  t  N  1  1  1  ÿ 2   ÿ N   .  .  .  .  .  .      t      N  Q  ¡ 1   ¡ 2   ¡ N   .  .  .      ∑ = = N 1 i i ¢ Q   ( ) ∑ = ⋅ = N 1 i [min] i ] [ [PM] ¢ 1 Q £¥¤ ¦   ¢ N Q ⋅ =   N Q ¢ =       ( ) ∑ = ⋅ ⋅ = L 1 i i i §©¨ x T 1 A   ∑ = ⋅ = C ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz