teoria na kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3101
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
teoria na kolokwium - strona 1 teoria na kolokwium - strona 2 teoria na kolokwium - strona 3

Fragment notatki:


"DEFINICJA DZIEDZINY FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA.
Zaktualizowany na XVI-ym Kongresie w Kioto w 1988 r. statut Międzyna¬rodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji podaje łączną definicję fotogrametrii i teledetekcji następująco: jest to dziedzina nauk technicznych zajmująca się pozyskiwaniem wiarygodnych informacji o obiektach fizycznych i ich otoczeniu drogą rejestracji pomiaru i interpretacji obrazów lub ich reprezentacji numerycznych otrzymywanych z sensorów nie będących w bezpośred¬nim kontakcie z tymi obiektami.Cechy:
*brak kontaktu z badanym obiektem
*szybki czas pozyskiwania informacji masowej
*niezalezna wielokrotna mozliwość opracowania"

"METODY OTRZYMYWANIA EFEKTU STEREOSKOPOWEGO
1. Sposób optyczny
Polega on na rozdzieleniu promieni biegnących od lewego zdjęcia do lewego oka i promieni biegnących od prawego zdjęcia do prawego oka za pomocą specjalnych układów optycznych. Najprostszym układem optycznym służącym dla wymienionego celu jest stereoskop zwierciadlany.
2. Sposób anaglifowy
Polega na połączeniu dwóch obrazów, tego samego obiektu, zabarwionych dopełniającymi się kolorami i obserwacji ich przez filtry optyczne (barwne) tak dobrane, aby każde oko widziało tylko jeden obraz.
3. Sposób wirujących przesłon
Polega na przemiennym rzutowaniu obrazu lewego zdjęcia i prawego zdjęcia. Do przemiennego rzutowania używane są dyski z wyciętymi rowkami."

1. DEFINICJA DZIEDZINY FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA.
Zaktualizowany na XVI-ym Kongresie w Kioto w 1988 r. statut Międzyna­rodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji podaje łączną definicję fotogrametrii i teledetekcji następująco: jest to dziedzina nauk technicznych zajmująca się pozyskiwaniem wiarygodnych informacji o obiektach fizycznych i ich otoczeniu drogą rejestracji pomiaru i interpretacji obrazów lub ich reprezentacji numerycznych otrzymywanych z sensorów nie będących w bezpośred­nim kontakcie z tymi obiektami.Cechy:
*brak kontaktu z badanym obiektem
*szybki czas pozyskiwania informacji masowej
*niezalezna wielokrotna mozliwość opracowania danych(inf.punktowe i liniowe,wektorowe).
Technologie fotogrametryczne:
a)areorniangulacja: zagęszczenie osnów geodez.
b)ortofotomapa cyfrowa(mapa fotograficzna)
c)numeryczny model terenu DTM(NMT)
d)mapa numer.+aktualizacja.
2. PODZIAŁ FOTOGRAMETRII NA DZIAŁY I METODY OPRACOWANIA ZDJĘĆ. Fotogrametria jest więc złożoną dziedziną posiadającą wiele różnych gałęzi, między innymi(metody opracow. fotogrametrycznego):
- fotogrametrię analogową - gałąź fotogrametrii, która zaczyna się, na zięciach, a kontynuowana jest na optycznych instrumentach,
- fotogrametrię analityczną - gałąź fotogrametrii, która zaczyna się, podobnie na zdjęciach i kontynuowana jest na skomputeryzowanych instrumentach,
- fotogrametrię cyfrową - gałąź, w której obraz nie jest rejestrowany fotogrametrycznie lecz przy pomocy elektroniki w postaci cyfrowej, gdzie następnie tech­niki komputerowe stymulują wizją i rozpoznawaniem.
Działy:
*lotnicza(aerofotogrametria)
*naziemna
*satelitarna(zobrazowania satelitarne)
+soft copy photogrametry(na nośnikach z oprogam.)
+hard copy photogrametry(z wyplotu)
# fotogram. bliskiego zasiegu :ze wzgled.na specyfike wykonywanych zdjęć
3.PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE WYKORZYSTYWANE DO REJESTRACJI OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH.
Promieniowanie elektromag.- emitowane przez rozbudzone cząsteczki i atomy:
*ultrafiolet
*widzialne(0,4-0,7 um)na nie skladają się :
-B(niebieska)0,4-0,5
-G(zielona

(…)

… zdjęć, dokładność wyznaczenia współrzędnych punktów obiektu i elementów orientacji zdjęć.
Metoda Schmida - odpowiada matematycznej realizacji rzutu środkowego. Fotopunkty na obszarze bloku, (jeżeli para zdjęć to 3 fotop. tworzą trójkąt równoboczny).
Dokładność dla metody wiązek (gdy punkty obserwowane są punktami osnowy sygnalizowanej w terenie przed nalotem):
błąd wyanaczenia współrzędnych płaskich…
… zdjęć),
pozwala rozwiązać zdjęcia o niekonwencjonalnych orientacjach
70. METODA WIĄZEK Z DODATKOWYMI OBSERWACJAMI I GPS
Obserwacjami dodatkowymi mogą być kąty zenitalne, azymuty, odcinki, kąty poziome, obserwacje fikcyjne, proste pionowe, poziome, dowolnie zorientowane. Można dodatkowo też ułożyć równania ppoprawek do liniowych i kątowych EOZ i EOW.
Równania błędów do tych obserwacji można zapisać…
… którego wmontowana jest przysłona i migawka aparatu
Urządzenie sterujące jest pomocniczym elementem kamery lotniczej, który reguluje rytm pracy i współdziałanie poszczególnych jej mechanizmów.
Etapami cyklu pracy kamery lotniczej są:
• przewinięcie błony fotograficznej,
• naciągnięcie migawki,
• wyrównanie błony fotograficznej w pła­szczyźnie ramki tłowej,
• ekspozycja.
INTERWAŁ-czas między ekspozycjami
11. RODZAJE…
…) ilość zdjęć w bloku nZB = ∑nZ(i) 17) Czas ekspozycji tmax \< kr Mz / V V-prędkość samolotu kr\<0.02 mm
18) Interwał fotografowania Δt = Bx [m] / V [m/s] >/ 2 s
19) Długość filmu LF = 1.1 ∑nZ(i) 22 cm (18x18) lub 28 cm (23x23)
20) Długość lotu L = 1.2 Po / As Po-powierzchnia obiektu
21) Czas lotu T = L / V
15. PARAMETRY FOTOGRAMETRYCZNEJ OCENY SZEREGU I BLOKU ZDJĘĆ LOTNICZYCH.
Po wykonaniu zdjęć…
… trójkątów I' W'' A'' oraz A'D'A" wynika proporcja:
Po wprowadzeniu odpowiednich wartości od­cinków otrzymamy: ale r'A = r''v ,
stąd
skanery
Format cm/cm
Geometria zdj. piksel/cal
Zdolnośc rozdzielcza
DTP
DIN A4/13
400-1200
8 bit (x3)
Skanery mapowe
60/90
400-1200
8 bit (x1-3)
Skanery do zdjęć lotniczych
26/26
3500
8 bit (x3)
a po przekształceniu:
Δrv(f - r''Asin v * sin φ) = r''Asin v * sin φ
zatem…

minimalny kąt widzenia w płaszczyźnie pionowej wynosi 1500 , a w poziomej 1200,
120 mln prążków w oku reaguje na światło, ale nie rozpoznaje barw
plamka żółta posiada największą czułość;
punkt ślepy - przyczepiony do nerwu wzrokowego;
paralaksa - różnica odległości Pi'P' oraz Pi''P'';
akomodacja - zdolność oka do widzenia ostro w różnych odległościach;
rozdzielczość dla obserwacji monokularnych -1min…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz