Teoria i ustrój samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria i ustrój samorządu terytorialnego - strona 1

Fragment notatki:

Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Test zaliczeniowy / poprawka Do roku 1998 samorząd regionalny występował w Polsce na:
jednym szczeblu podziału terytorialnego kraju
dwóch szczeblach podziału terytorialnego kraju
trzech szczeblach podziału terytorialnego kraju
nie występował
Konstytutywną cechą samorządu terytorialnego nie jest:
posiadanie przez JST osobowości prawnej
udział w wykonywaniu zadań z zakresu administracji publicznej
wyłanianie wszystkich organów JST w wyniku bezpośrednich wyborów
sądowa ochrona samodzielności JST
zapewnienie JST własnych źródeł finansowania
Powiatowa administracja zespolona podlega
zarządowi powiatu
staroście powiatu
radzie powiatu wojewodzie
Samorząd nie jest:
organizacją przymusową
organizacją dowolną
powoływany w drodze ustawowej
komponentem systemu władz publicznych
Kadencja organów stanowiących JST wynosi:
5 lat - gminy i powiaty oraz 4 lata - samorząd wojewódzki
4 lata
3 lata
6 lat
Uchwalenie tzw. priorytetów współpracy zagranicznej należy do obowiązku:
organów stanowiących JST wszystkich szczebli
wojewodów
sejmików wojewódzkich i rad powiatowych
zarządów województw
sejmików wojewódzkich
W ramach nadzoru nad działalnością JST, uprawnienie do zawieszenia organów JST i ustanowienia zarządu komisarycznego, z powodu nie rokującej nadziei na szybką poprawę i przedłużającej się nieskuteczności w wykonywaniu zadań, należy do kompetencji:
wojewody
Sejmu RP
Premiera
Prezydenta RP
Zgodnie z polskim prawodawstwem, spośród niżej wymienionych, samorząd zawodowy tworzą:
komornicy
inspektorzy nadzoru budowlanego
prokuratorzy
pracownicy organów samorządów terytorialnych
Odpowiedzialność za wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego spoczywa na:
organie wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego
organie uchwałodawczym jednostki samorządu terytorialnego
przewodniczącym zarządu jednostki samorządu terytorialnego
komisji ds. budżetu organu stanowiącego JST
Nadzór nad gospodarką finansową jednostki samorządu terytorialnego sprawuje:
wojewoda
regionalna izba obrachunkowa
izba skarbowa
komisja rewizyjna organu stanowiącego JST
Nieudzielanie absolutorium zarządowi województwa jest równoznaczne z:


(…)

…, jako systemowe rozwiązanie w zakresie ustroju terytorialnego, występują obecnie w Hiszpanii oraz WŁOCHY………….
Wykonywanie tzw. administracji świadczącej (obejmującej bezpośrednią obsługę obywateli), jest w Polsce zasadniczo skoncentrowane na szczeblu:
samorządu powiatowego i gminnego
samorządu regionalnego
samorządu regionalnego i powiatowego
wyłącznie samorządu powiatowego
Podział zadań lokalnych pomiędzy…
…, o sposobie wyboru organów wykonawczych JST przesądza: KONSTYTUCJA / USTAWODAWSTWO ZWYKŁE
Z zasady subsydiarności wynika:
bezwzględny nakaz powierzania zadań i uprawnień wspólnotom niższym
bezwzględny zakaz pozbawiania wspólnot niższych zadań i uprawnień
nakaz powierzania wspólnotom niższym tych zadań i uprawnień, które są one w stanie samodzielnie realizować w sposób efektywny
Przyjęcie tzw. priorytetów…
… finansów publicznych (….) i nie działające w celu osiągnięcia zysku” - to definicja legalna ……ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH……………
Samorząd gospodarczy stanowi:
jedną z instytucji tzw. społeczeństwa obywatelskiego
jeden z komponentów systemu władz publicznych
formę decentralizacji władzy ustawodawczej w państwie
formę dekoncentracji władzy wykonawczej w państwie
Zakres zadań realizowanych przez powiaty grodzkie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz