Teoria funkcjonowania rynku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria funkcjonowania rynku - strona 1 Teoria funkcjonowania rynku - strona 2 Teoria funkcjonowania rynku - strona 3

Fragment notatki:


Teoria funkcjonowania rynku .   Podmioty gospodarcze  działają  na rynku , który jest miejscem spotykania się i ścierania ich  interesów. Funkcjonowanie rynku podlega prawom popytu i podaży. Na rynku kształtują się ce- ny dóbr, a także relacje cen, które dla producentów i konsumentów są informacją o pożądanych  kierunkach zmian alokacji zasobów. Mechanizm rynkowy koryguje decyzję podmiotów gospo- darczych doprowadzając rynek do stanu równowagi.  Gospodarka rynkowa  jest jedną z form społecznej organizacji działalności gospodarczej.  Podmioty gospodarcze (producenci i konsumenci) podejmują decyzję dotyczące tego co i jak  produkować, a także co i jak podzielić. System gospodarczy, w którym koordynacja działalności  indywidualnych podmiotów odbywa się na rynku określany mianem gospodarki rynkowej.  Współczesny rynek jest zborem  wielu konkurujących i kooperujących ze sobą, na różnych  płaszczyznach podmiotów kierujących się własnymi indywidualnymi interesami. Zbiór ten nie- ustannie się rozszerza i rozwija.  W przeszłości słowo rynek mogło się kojarzyć z miejscami, w których dokonywano transakcji  kupna – sprzedaży. Często miały one charakter rynków lokalnych.  Obecnie wiele mówi się o  rynkach giełdowych . Są one przykładem tego w jaki sposób tradycyjny plac targowy może  stać się czymś nowoczesnym. Na rynkach giełdowych handluje się obecnie papierami warto- ściowymi i surowcami wartościowymi. Współcześnie przez pojęcie rynku rozumie się przeważ- nie same transakcje kupna – sprzedaży. Gdy życie gospodarcze opiera się na kupnie i sprze- daży ludzie kontaktują się miedzy sobą m.in. poprzez zawieranie umów, w których zobowiązują  się do przekazywania dóbr lub świadczenia usług w zamian za jakieś ekwiwalenty, następnie te  umowy są wykonywane, a strony starają się dochować tych warunków. Jeśli jednak umowy nie  są przestrzegane to podmioty, które tak postępują ponoszą dotkliwe konsekwencje swoich dzia- łań. W umowach przewiduje się bowiem sankcje, w przypadku gdy strona nie wywiązuje się z   dobrowolnie zawartych porozumień. Transakcje kupna – sprzedaży są bardzo ważną instytucją  życia gospodarczego opartego na wymianie.  Przez pojęcie rynku rozumie się  także strony transakcji wymiennych w tym sensie rynek two- rzą zarówno kupujący jak i sprzedający. Oni właśnie decydują o zawieraniu umów i ich wyko- nywaniu. Słowo rynek oznacza także wszystkie instytucje i mechanizmy życia gospodarczego,  które sprawiają, że jest ono oparte na wymianie jednych dóbr i usług na inne dobra i usługi. W  tym sensie rynek jest mechanizmem alokacyjnym, decydującym o tym co, ile i jak ludzie produ- kują i konsumują. Decyzje te są podejmowane przez ludzi, którzy kierują się sygnałami przesy- łanymi przez rynek. W ten sposób zapotrzebowanie zgłaszane na rynku wpływa na wielkość i 

(…)

… i pozostają w kraju. Po150 latach pod-
stawowe założenie RICARDO jest przestarzałe aktualnie nic nie jest bardziej mobilne do kapita-
łów.
Komputeryzacja i spadek kosztów połączeń między instytucjami finansowymi pozwoliły na osią-
gnięcie ogromnej mobilności kapitału finansowego oraz rozwoju korporacji transnarodowych.
Rozwój korporacji transnarodowych sprzyja także prywatyzacji i deregulacji wielu branż…
… form ich wytwarzania.
Dążenie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie korzyści skali, powo-
duje, że struktury są bardzo złożone.
Ekspansja rozwojowa firm zwiększa zapotrzebowanie na kapitały. Wewnętrzne źródła finanso-
wania stają się niewystarczające (kredyty, zyski). Dodatkowy popyt na pieniądz sprzyja rozwo-
jowi rynku pieniężno-kapitałowego.
Występujące na rynku podmioty…
…. przewaga jakościowa
Rynki mogą być podzielone na 4 podstawowe kategorie w zależności od intensywności
konkurencji panującej na nich, w oparciu o intensywność wysiłków podejmowanych przez
uczestników konkurencji dla ubiegnięcia rywali. Są to:
konkurencja doskonała
• monopol doskonały
• konkurencja monopolistyczna
• duopol
Najbardziej konkurencyjną formą rynku jest konkurencja doskonała. Mamy…

roli na rynku i tym samym nie ma wpływu na poziom ceny.
Smith postulował zniesienie wszelkich ograniczeń w działalności gospodarczej zarówno na
rynku zewnętrznym jak i międzynarodowym. Wolny rynek a tym samym konkurencja doskonała
nie powoduje równomiernego rozkładu korzyści. Większe korzyści osiągają efektywniejsi, bar-
dziej zaawansowani w rozwoju. Nie oznacza to, że słabo rozwinięte kraje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz