Tektoglinokrzemiany  - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tektoglinokrzemiany   - wykład - strona 1 Tektoglinokrzemiany   - wykład - strona 2 Tektoglinokrzemiany   - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wyk Wy ład 10 ad 1 Tektoglinokrzemiany  Tektoglinokrzemiany 1. Struktury SiO 2 podobne. 2. Skalenie 3. Skaleniowce 4. Zeolity - struktura hierarchiczna - klasyfikacja - przykłady - wła ś ciwo ś ci i zastosowania Struktury SiO Struktury Si 2 podobne podobn Kwarc -  Li[AlSiO4] –  α  -eukryptyt -  Li[AlSi 2O6] –  α -spodumen  -  Mg[Al 2Si2O8] - syntetyczny Trydymit -  K [AlSiO 4] – kalsylit, -  Na [(Si,Al)O 4] – nefelin - Na [AlSiO 4] – syntetyczny Krystobalit Na [AlSiO 4] – karnegit Keatyt Li[AlSi 2O6] –  β -spodumen Kwarc  Kwarc – eukryptyt Li[AlSiO eukryptyt Li[AlSi 4] Trydymit  Trydymit – kalsylit kalsyli (K[AlSiO K[AlSi 4]) ] Keatyt  Keatyt –  β - Li[AlSi Li[AlS 2O6] K[Si 3AlO8] - ortoklaz  Na[Si 3AlO8] - albit  Ca[Si 2Al2O8] - anortyt  Szereg izomorficzny K[Si [S 3AlO Al 8]  ]  ortoklaz  - Na[Si Na[S 3AlO Al 8]  albit Układ pier ś cieni 4 – członowych w  strukturze skaleni Sanidyn  Sanidyn – ortoklaz  ortoklaz – mikroklin mikrokli Albit Na[Si Albit Na[S 3AlO Al 8]  ] – anortyt Ca[Si anortyt Ca[S 2Al A 2O8] Skaleniowce Skaleniowc K [AlSi 2O6] - leucyt Na[AlSi 2O6] ·H2O - analcym Na 8 [(AlSiO4)6] (Cl2,S,CO3) – sodalit (Na,Ca) 8 [(AlSi3O8)6](Cl2,SO4,CO3) - skapolit Wła ś ciwo ś ci chemiczne zbli Ŝ one do skaleni ale wzgl ę dem nich  zawieraj ą ce wi ę cej glinu w pozycjach tetraedrycznych. Zbudowane  s ą  z pier ś cieni 4- i 6-członowych mi ę dzy, którymi tworz ą  si ę  wolne  przestrzenie w których lokuj ą  si ę  kationy sodu lub potasu. Ich  struktura jest wyra ź nie lu ź niejsza od struktury skaleni co objawia si ę ich znacznie mniejszym od skaleni ci ęŜ arem wła ś ciwym  Leucyt eucy - K [AlSi [AlS 2O6] Sodalit  Sodalit - Na 8 [(AlSiO4)6]Cl2  Na 8 [(AlSiO4)6]Cl2   - Na8 [(AlSiO4)6]S2 - Na 8 [(AlSiO4)6]CO3 sodalit       - lazuryt(ultramaryna)    - nozelit Skapolit kapoli Na 8 [AlSi3O8]6Cl2 - (Na,Ca)8/n[AlSi3O8]6 (Cl2,SO4,CO3)  - Ca4[AlSi3O8]6 (SO4,CO3) marialit                               skapolit          mejonit             Zeolity Zeolit Me x/n[AlxSiyO2(x+y)] · zH2O Me – kationy o ładunku n (+1 i/lub +2), y/x = 1  ÷  5 z/x = 1  ÷  4 Struktura hierarchiczna zeolitów Wt W órne jednostki strukturalne zeolit rne jednostki strukturalne zeoli ów  w (SBU) (SBU Pier Pie  ś cienie w zeolitach cienie w zeolitac ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz