Technologie informacyjne- podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologie informacyjne- podstawowe pojęcia - strona 1 Technologie informacyjne- podstawowe pojęcia - strona 2 Technologie informacyjne- podstawowe pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Technologia informacyjna
Technologia
informacyjna
Informatyka
Komunikacja
Technologia informacyjna
IT ang. Information Technology
Dziedzina wiedzy, która stanowi połączenie
zastosowań informatyki z technikami komunikacji.
Dostarcza narzędzi, za pomocą których moŜna
pozyskiwać informacje, selekcjonować je,
analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać.
Obszary zastosowań:
Posługiwanie się środkami i metodami informatyki w celu
rozwiązywania problemów z Ŝycia codziennego
UmoŜliwienie człowiekowi aktywnego funkcjonowania w
społeczeństwie informacyjnym
Wzrost liczby internautów
Rosnąca rola informacji
Informacja i wiedza są obecnie uwaŜane za
nowy "towar" na rynku, podobny do dóbr
materialnych czy energii. Ze względu na ten
fakt, Internet i inne zalewające ludzi potoki
informacji, obecne społeczeństwo globalne
nazywane jest społeczeństwem
informacyjnym (Information Society).
Społeczeństwo informacyjne
Ogół ludzi mających powszechne i łatwe moŜliwości
komunikowania się oraz dostęp do potrzebnych im
informacji, poprawiających warunki Ŝycia,
wykonywanie pracy, wypełnianie obowiązków
obywatelskich
Społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja
traktowana jako szczególne dobro niematerialne,
równowaŜne lub cenniejsze nawet od dóbr
materialnych.
W społeczeństwie informacyjnym zarządzanie
informacją oraz jej jakość i szybkość przepływu są
zasadniczymi czynnikami decydującymi o
konkurencyjności przedsiębiorstw.
Dane, informacja, wiedza
Piramida wiedzy
Jednostka informacji
Bit (z ang. binary digit)
najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia,
który z dwóch równie prawdopodobnych stanów
przyjął układ.
oznaczana jest za pomocą „b”
Bit odpowiada ilości informacji zawartej w odpowiedzi
na pytanie, na które moŜna odpowiedzieć tak lub nie.
Bit przyjmuje jedną z dwóch wartości, które zwykle
określa się jako 0 (zero) i 1 (jeden), choć moŜna
przyjąć dowolną inną parę wartości, np. prawda i fałsz,
tak lub nie czy -1 i +1. W pierwszym przypadku bit jest
toŜsamy z cyfrą w systemie dwójkowym
Ilość informacji
W teorii informacji Shannona informacja jest mierzona jako
prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia.
I - liczba bitów informacji (ilość informacji),
p - prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia.
Zdarzenia mniej prawdopodobne dają więcej informacji.
Mogą istnieć ułamkowe ilości informacji - np. w informacji o zajściu
zdarzenia, którego szansa wynosiła 90% zawiera się 0.152 bitów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz