Technologia wody i ściweków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia wody i ściweków - strona 1

Fragment notatki:


Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: ścieki, rodzaje ścieków, kolektory, ścieki bytowo-gospodarcze, ścieki przemysłowe, ścieki opadowe, ścieki fekalne, chłodność odbiornika, reaktory, warunki w strefach bioreaktorów.

A także: kraty i sita, wytyczne projektowania krat, odtłuszczacze, recykulacja zewnętrzna, metody strącania chemicznego, strącanie bezpośrednie.

WYKŁAD 1
ŚCIEKI - to wody odprowadzone po wykorzystaniu.
PN-EN1085 w gospodarstwach domowych czy w procesie technologicznym lub wytworzone w procesie technologicznym, łącznie z wodami deszczowymi w wypadku kanalizacji ogólnospławnej oraz wodami infiltracyjnymi w kanalizacji.
ŚCIEKI - (wg. Ustawy Prawo Wodne) - są to wprowadzone do wód lub ziemi substancje i energie, które ze względu na swój skład lub stan mogą zanieczyszczać wody.
W świetle prawa wodnego przepisy dotyczące ścieków mają zastosowanie odpowiednio do wód:
*podgrzanych *zakażonych promieniotwórczo *zasolonych *zanieczyszczonych wód opadowych
Definicja ścieków podana w ustawie „O odpadach”:
ŚCIEKI - są to wprowadzone do wód i ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych:
* wody zużyte do celów bytowo - gospodarczych * wody pochodzące z odwadniania zakładów górniczych (wyłączając 1 i 2 klasę czystości) * wody skażone promieniotwórczo * ciekłe odchody zwierzęce * wody opadowe z terenów zanieczyszczonych.
Ustawa „o odpadach” - wszystkie pozostałe wody zanieczyszczone nie zalicza się do ścieków lecz do „płynnych odpadów.
Ze względu na system odprowadzania ścieków rozróżniamy: 1) system ogólnospławny - do transportu ścieków i wód opadowych wspólnym kolektorem zanieczyszczeń
2) system rozdzielczy - do oddzielnego transportu ścieków i wód opadowych odrębnymi kolektorami
3) system półrozdzielczy - do transportu ścieków i części wód opadowych jednym kolektorem a nadmiar wód opadowych odrębnym kolektorem.
RODZAJE ŚCIEKÓW:
1) Bytowo-gospodarcze - odprowadzane z kuchni, pralni, łazienek, ustępów
2) Komunalne- z obszarów jednostek osadniczych i jest to mieszanina w której przeważają ścieki bytowo-gospodarcze, ale mogą być także ścieki przemysłowe, ścieki opadowe, wody infiltracyjne i przypadkowe
3) Przemysłowe - powstające w wyniku dowolnej działalności przemysłowej, handlowej lub usługowej
4) Opadowe (deszczowe) - spływy deszczu wód roztopowych oraz ścieki z mycia ulic, zbierane systemem odwodnień z terenów utwardzalnych
5) Fekalne- stężone ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące ze zbiorników bezodpływowych (szamb) dowożone do oczyszczalni ścieków wozem asenizacyjnym
5) Miejskie - wszystkie ścieki powstające na terenie aglomeracji miejsko-przemysłowej. Termin używany zamiennie z terminem ścieki komunalne.
W systemie kanalizacji ogólnospławnej lub półrozdzielczej należy wyróżnić:
*ścieki komunalne *ścieki komunalne przy pogodzie deszczowej *ścieki sanitarne to synonim ścieków bytowo-gospodarczych.
Rys.
KOLEKTORY:
1) Kolektory do transportu ścieków można wykonać jako:
* grawitacyjne * podciśnieniowe *ciśnieniowe
2) Gdy brak kanalizacji na danym obszarze a ścieki zbierane są w zbiornikach bezodpływowych - muszą być okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi do tzw. Punktu zlewnego w oczyszczalni.


(…)

… może być całkowicie zanurzona w ściekach - wtedy złoże należy napowietrzać w sposób sztuczny.
Błonę biologiczną tworzą głównie bakterie zooglealne i grzyby, a niszczą ją inne organizmy zasiedlające złoże tj. rzęski, wrotki, ameby, nicienie, robaki, larwy owadów oraz muszki Psychoda.
Dlatego też sprawność złóż względem usuwania zanieczyszczeń jest niższa w stosunku do układu z osadem czynnym.
Złoża biologiczne…
… do ostatecznej utylizacji.
OCZYSZCZANIE BIOLOGICZNE 1) realizowane jest w warunkach tlenowych, dzięki obecności mikroorganizmów tworzących biomasę zawieszoną (osad czynny) lub utwardzoną na nośniku (błona biologiczna). Biomasa jest oddzielana od ścieków w procesie sedymentacji w osadnikach wtórnych.
2)Procesy biologiczne prowadzić można w warunkach:
*Naturalnych - w stawach, gruncie oraz obiektach hydrofilowych (oczyszczalniach hydrobotanicznych)
*Półnaturalnych - w rowach cyrkulacyjnych
*Sztucznych - w biokreatorach z osadem czynnym, błoną biologiczną lub reaktorach hybrydowych.
3)Wykorzystuje procesy samooczyszczania zachodzące naturalnie w odbiornikach, intensyfikując je i zapewniając właściwe warunki.
4)Oczyszczanie biologiczne obejmuje:
*rozkład zanieczyszczeń organicznych
*syntezę (przyrost) biomasy
*nitryfikację
… mikrometra, „zawieszone”, czyli swobodnie unoszące się w ściekach wypełniających reaktor biologiczny.
Osad czynny tworzą: bakterie, grzyby, pierwotniaki (głównie rzęski i wiciowce), wrotki, ameby, robaki, nicienie.
System osadu czynnego obejmuje: *komorę osadu czynnego z napowietrzaniem *osadnik wtórny *recyrkulację osadu.
Rys.
Komora osadu czynnego musi współpracować z osadnikiem wtórnym i przy zapewnieniu…
… definicję. Równanie najbardziej uproszczone ma postać: WO = X*(VKN + VOWT) / (XON * QON), [d]
X- stężenie osadu czynnego, kg.s.m/m3 VKN-objętość komory napowietrzania,m3 VOWT-objętość osadnika wtórnego, m3 XON-stężenie osadu nadmiernego QON-natężenie przepływu osadu nadmiernego m3/d.
* równanie podstawowe dotyczy tak zwanego „tlenowego” wieku osadu. Równanie to można stosować do wyznaczania całkowitego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz