Technologia betonów i zapraw-zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia betonów i zapraw-zagadnienia - strona 1 Technologia betonów i zapraw-zagadnienia - strona 2 Technologia betonów i zapraw-zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

PROGRAM ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Technologia betonów i zapraw
STUDIA STACJONARNE
Ćwiczenie 1
Wprowadzenie do technologii betonów i zapraw, omówienie programu
ćwiczeń, literatury i norm , podział na podgrupy.
Przeszkolenie studentów z obsługi sprzętu i zasad BHP.
Ćwiczenie 2
Oznaczenie wpływu współczynnika wodno-cementowego [w/c] na cechy
fizyczne i wytrzymałościowe zapraw cementowych jako matryc do betonów.
Ćwiczenie 3
Dobór uziarnienia kruszywa do betonów na podstawie pomiarów gęstości
nasypowych. Obliczenia jamistości i wodożądności kruszywa.
Ćwiczenia 4
Projektowanie składu kruszywa do betonu metodą iteracji, opracowanie
wykresu maksymalnej szczelności i minimalnej jamistości.
Ćwiczenie 5
Projektowanie
zapraw
cementowo-wapiennych
o
założonych
właściwościach technicznych / klasa zaprawy, konsystencja, stosunek
objętościowy składników/.
Ćwiczenie 6,7,8
Projektowanie betonów zwykłych metodami doświadczalnymi . Wykonanie
zarobów i zaformowanie próbek do oznaczenia cech fizycznych
i wytrzymałościowych betonu [klasa betonu].Ocena wpływu punktu
piaskowego kruszywa i jego jamistości oraz zawartości cementu na właściwości
i skład mieszanki betonowej.
Ćwiczenie 9
Wykonanie betonu cementowego z użyciem domieszki upłynniającej
/superplastyfikatora/ jako składnika zwiększającego ciekłość mieszanki, lub
pozwalającego na zmniejszenie zużycia cementu. Analiza możliwości korekty
składu mieszaki w celu uzyskania założonych właściwości betonu.
Ćwiczenie 10
Projektowanie i wykonanie betonu o wysokiej wytrzymałości [BWW]
z zastosowaniem dodatków mineralnych / mikrokrzemionka/, domieszek
upłynniających /superplastyfikator/ i frakcjonowanych kruszyw łamanych.
Ćwiczenie 11
Wykonanie mieszanki betonowej z dodatkiem domieszki napowietrzającej.
/ Oznaczenie gęstości objętościowej mieszanki betonowej, zawartości w niej
powietrza i wytrzymałości na ściskanie stwardniałego betonu/.
Ćwiczenie 12
Projektowanie i wykonanie mieszanki betonowej samozagęszczającej się.
Analiza składu i cech technologicznych mieszanki betonowej.
Ćwiczenie 13,14
Badanie wykonanych próbek betonów i zapraw . Oznaczenie ich
charakterystycznych właściwości fizycznych i wytrzymałościowych. Analiza
uzyskanych wyników. Klasyfikacja zapraw i betonów na klasy wytrzymałości.
Ćwiczenie 15
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
LITERATURA:
1. Jamroży Z. Beton i jego technologie,PWN, Warszawa 2009
2. NevilleA.M. Własciwości betonu.Polski Cement.Kraków 2000
3. Małolepszy J.,Deja J.,Brylicki W.,Gawlicki M., Technologia betonu, metody
badań.Kraków 2000
4. Łukowski P. Domieszki do zapraw i betonów,Polski Cement, Kraków 2008
5. Stefańczyk i inni,Budownictwo Ogólne.tom 1. Materiały i wyroby
budowlane, Arkady, Warszawa 2005
6. Czarnecki L. i inni, Beton według normy PN-EN 206-1. Komentarz.Polski
Cement.Kraków.2004
7. Jasiczak J.,Mikołajczyk P.,Technologia betonu modyfikowanego
domieszkami i dodatkami, Poznań 1997
8. Normy:
PN-EN 206-1 – Beton. Wymagania,właściwości,produkcja i zgodność
PN-EN 12350-1-6. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz