Sytuacja finansowa banków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sytuacja finansowa banków - strona 1 Sytuacja finansowa banków - strona 2 Sytuacja finansowa banków - strona 3

Fragment notatki:

SYTUACJA FINANSOWA BANKÓW W 1999 R.
1. Zakres analizy i uwagi metodologiczne Opracowanie stanowi syntezę analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej banków w 1999 r. Przedstawiono w nim strukturę własnościową banków, w tym udział kapitału zagranicznego w systemie bankowym oraz krótką informację o sytuacji makroekonomicznej w 1999 r. Omówiono pozycje bilansowe i pozabilansowe, ich strukturę jakościową oraz utworzone przez banki rezerwy celowe i na ryzyko ogólne, a także kształtowanie się funduszy własnych banków i współczynnika wypłacalności. Scharakteryzowano sytuację finansową banków, osiągnięte przychody, poniesione koszty i zrealizowane wyniki oraz efektywność działania. Analizę przeprowadzono na podstawie danych sprawozdawczych banków dostępnych w dniu 7 lutego 2000 r. i objęto nią 77 banków komercyjnych i 781 banków spółdzielczych. 2. System bankowy w Polsce Sektor bankowy jest największym i najbardziej rozwiniętym segmentem rynku finansowego w Polsce. Na koniec 1999 r. aktywa netto systemu bankowego stanowiły blisko 90% aktywów regulowanego sektora finansowego (banków, domów maklerskich, funduszy emerytalnych, zakładów ubezpieczeń oraz funduszy powierniczych i inwestycyjnych). Były one około 13-krotnie wyższe niż aktywa zakładów ubezpieczeń, drugiego co do wielkości segmentu rynku finansowego. Udział banków w kapitalizacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie stopniowo maleje, jednak wciąż jest bardzo wysoki. Na koniec 1999 r. wynosił on 28,1% (wobec 32,1% na koniec 1998 r.). Dodajmy, że wśród 20 spółek mających największy udział w kapitalizacji giełdy znajduje się 10 banków . W 1999 r. nastąpiło przyspieszenie prywatyzacji i znaczne nasilenie procesu konsolidacji banków. Przypomnijmy, że Ministerstwo Skarbu Państwa sfinalizowało prywatyzacje 4 banków:
• w styczniu (na mocy umowy zawartej w październiku 1998 r.) Bayerische Hypo -und Vereinsbank AG nabył od Skarbu Państwa pakiet 36,7% akcji Banku Przemysłowo-Handlowego SA , a po odkupieniu akcji od innych akcjonariuszy przejął nad nim kontrolę;
• w sierpniu (na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa w czerwcu) konsorcjum UniCredito Italiano SA i Allianz AG objęło większościowy pakiet (52,09%) akcji Banku Polska Kasa Opieki SA;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz