Systemy rządów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy rządów - strona 1 Systemy rządów - strona 2

Fragment notatki:

Parlamentarny system rządów
Parlament i rząd w założeniu stanowić mają dwa dynamiczne biegu­ny. W razie konfliktu, którego nie są stanie same rozwiązać, rozjemcą pomiędzy nimi jest suweren (np. poprzez wybory). Władza wykonawcza należy do dualistycznej egzekutywy: rządu i głowy państwa. Nawet, gdy głowa państwa nie jest wybierana przez parlament (np. monarcha, pre­zydent pochodzący z wyborów powszechnych), to istnienie rządu uwa­runkowane jest poparciem większości parlamentarnej i może on być przez parlament odwołany (wotum nieufności). W określonych sytuacjach egze­kutywa (lub jeden z jej członów) może rozwiązać parlament, odroczyć jego sesję itp. Członkowie rządu ponoszą przed parlamentem odpowie­dzialność polityczną. Głowa państwa i członkowie rządu ponoszą także odpowiedzialność konstytucyjną. Parlament posiada środki kontroli od­noszące się do rządu jako całości oraz do poszczególnych ministrów. Głowa państwa zobowiązana jest do współdziałania zarówno z rządem jak i z parlamentem, a jej kompetencje mają często jedynie formalny charakter (panuje, a nie rządzi). Wiąże się z tym obowiązek kontrasy­gnaty . Pod pojęciem tym (z łac. contra - przeciw, .rigno - podpisywać) rozumie się podpisanie aktów urzędowych głowy państwa przez pre­miera lub właściwego dla danej sprawy ministra bądź łącznie przez pre­miera i właściwego ministra, niezbędne dla prawomocności tego aktu. Kontrasygnata oznacza przyjęcie przez podmiot kontrasygnujący odpo­wiedzialności politycznej za treść aktu urzędowego głowy państwa.
Prezydencki system rządów
Dąży on do realizacji zasady podziału władz w kierunku maksymal­nej ich separacji (zwłaszcza w relacji między legislatywą a egzekutywą), przy czym różne środki zapewniają, aby rozdział władz nie był zupełny i aby wzajemnie mogły one na siebie oddziaływać. W systemie tym prezydent podobnie jak parlament powoływany jest w wyborach powszechnych. Nie może rozwiązać parlamentu, ale z drugiej strony nie opowiada politycznie przed parlamentem i nie może być przezeń odwołany. Ministrowie opowiadają politycznie wyłącznie - lub przede wszystkim przed prezydentem i w rze­czywistości to on sprawuje władzę wykonawczą, która ma charakter monokratyczny. Nie musi mięć poparcia deputowanych, ale _w swojej działalności związany jest ustawami uchwalanymi przez parlament. Nie ma z reguły prawa inicjatywy ustawodawczej, może jednak korzystać z weta wobec ustaw. Gdy dąży do wprowadzenia pewnych rozwiązań, zwraca się do parlamentu z orędziami i tylko w ten sposób pobudza jego aktyw­ność ustawodawczą. W wielu krajach, w których występuje ten system, prezydent ma prawo wydawania rozporządzeń. Parlament uchwala bu­dżet państwa, może powoływać komisje śledcze, uczestniczy w nomi­nacjach wyższych urzędników państwowych i określaniu linii polityki zagranicznej państwa. Ani prezydent ani ministrowie nie mogą łączyć swojego stanowiska z mandatem przedstawicielskim. Prezydent i mi­nistrowie odpowiadają. Jedynie karnie za naruszenie konstytucji, zdradę stanu itp.


(…)

… funkcje suwerena. Ze względu na nadrzędną pozycję parlamentu i je­dynie nieliczne możliwości oddziaływania na niego przez rząd (np. po­przez prawo inicjatywy ustawodawczej) system ten wymaga istnienia środków powściągających władzę prawodawczą. Należą do nich np. ele­menty demokracji bezpośredniej czy federalistyczna struktura państwa.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz