Systemy polityczne w Stanach Zjednoczonych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy polityczne w Stanach Zjednoczonych - strona 1 Systemy polityczne w Stanach Zjednoczonych - strona 2 Systemy polityczne w Stanach Zjednoczonych - strona 3

Fragment notatki:

Stany Zjednoczone USA są państwem federacyjnym składającym się z 50 stanów i Dystryktu Kolumbii (okręg stołeczny). Jest to republika o prezydenckim systemie władzy. Podstawowymi zasadami ustrojowymi USA są: zasada federalizmu, z której wynika, że stany są suwerennymi jednostkami politycznymi oraz zasada podziału władz oparta na systemie checks and balances (hamulców i równowagi), co oznacza, że władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza wzajemnie się ograniczają i zarazem uzupełniają. 1. Władza wykonawc za. System polityczny w USA jest systemem prezydenckim ponieważ prezydent ma bardzo duże uprawnienia w porównaniu do innych państw posiadających konstytucje. System taki zakłada daleko posuniętą niezależność władzy prezydenta, powoływanego w wyborach powszechnych. Prezydent pełni funkcje głowy państwa i kieruje rządem. Władza wykonawcza nie jest politycznie odpowiedzialna przed parlamentem. Jedyne mechanizmy zależności obu władz to veto prezydenta wobec ustaw uchwalanych przez parlament oraz odpowiedzialność prezydenta, a także jego ministrów za naruszenie konstytucji i prawa przed parlamentem (tzw. odpowiedzialność prawna). Prezydent kieruje pod adresem Kongresu orędzia, w których zazwyczaj sugeruje podjęcie określonych decyzji ustawodawczych. Może w drodze weta zawiesić przedstawiony przez Kongres projekt ustawy, którego nie akceptuje. Weto prezydenckie może być jednak odrzucone, gdy ponownie projekt ten zostanie przyjęty większością 2/3 głosów w Izbie Reprezentantów i w Senacie. Zawiera za radą i zgodą Senatu traktaty lub bez zgody Senatu umowy międzynarodowe, zatwierdza zarządzenia i uchwały wymagające zgodnego stanowiska obu izb parlamentu. Prezydent stoi na czele aparatu państwowego, mianuje ambasadorów, sędziów Sądu Najwyższego oraz innych wyższych urzędników, jest głównodowodzącym armii i floty USA. Dysponuje też prawem łaski. Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem. Może być jednak postawiony w stan oskarżenia i usunięty ze stanowiska, jeżeli w drodze procedury impeachment zostanie uznany winnym zdrady, korupcji lub innego ciężkiego przestępstwa. Kadencja prezydencka trwa 4 lata (nie może być wybrany więcej niż 2 razy). Kandydat na ten urząd musi mieć obywatelstwo amerykańskie, ukończone 35 lat, mieszkać w kraju nie mniej niż 14 lat. Wybory są pośrednie: wyborcy głosują na elektorów (5380 osób), a ci na kandydatów na prezydenta. Wiceprezydent wybierany jest równocześnie z prezydentem Jego uprawnienia są bardzo małe. W razie usunięcia prezydenta ze stanowiska, jego śmierci lub rezygnacji, wiceprezydent przejmuje jego funkcje. 2. Władza ustawodawcza Władzę ustawodawczą sprawuje 2-izbowy Kongres: Izba Reprezentantów i Senat. Senat - wyższa izba parlamentu, składa się ze 100 reprezentantów (po 2 z każdego stanu). Senatorzy wybierani są na 6 lat, a co 2 lata odnawiana jest 1/3 ich składu. Wybrana może zostać osoba, która ukończyła 30 lat, jest co najmniej 9 lat obywatelem USA i zamieszkuje w dniu wyborów w tym stanie, w którym jest wybierana. Do kompetencji Senatu należy: ratyfikacja zawartych przez prezydenta umów międzynarodowych, zatwierdzanie wyznaczonych przez prezydenta wyższych urzędników państwowych, orzekanie o zasadności impeachmentu, wybieranie wiceprezydenta, gdy kandydaci nie zdobyli większości głosów elektorskich. Izba Reprezentantów, niższa izba Kongresu Stanów Zjednoczonych. W jej skład wchodzi 435 deputowanych wybieranych na 2 lata. Prawo kandydowania do Izby przysługuje osobom, które

(…)

… są we wszystkich stanach 2-izbowe (poza Nebraską). Obie izby wybierane są w głosowaniu powszechnym - niższej na 2 lata, wyższej na 4. Podstawową jednostką regionalną jest hrabstwo, w którym ważną rolę odgrywa szeryf, wybierany na 2-4 lata. Jest on naczelnikiem policji. W USA jest system dwupartyjny (system partyjny). Dominują dwie wielkie partie: Partia Demokratyczna i Partia Republikanów. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej przedstawiają sobą państwo o bardzo dojrzałej demokracji. Jest to jedna z najstarszych demokracji na świecie. Fenomenem jest to, że w USA wielu urzędników jest wybieranych przez obywateli, do przykładu należy na przykład urząd szeryfa, co jest fenomenem w skali światowej.
Wielka Brytania
System partyjny i partie polityczny. W Wielkiej Brytanii ukształtował się system dwupartyjny. Tymi partiami są w XX wieku Partia Konserwatywna i Partia Pracy. Te partie na zmianę formują rząd. Brytyjski system dwupartyjny rozwinął się na podstawie i w konsekwencji tradycji historycznych, a także obowiązujących przepisów prawa wyborczego , faworyzujących duże partie (połączenie zasady większości względnej w prawie wyborczym z jedno mandatowymi okręgami wyborczymi ) Partia Konserwatywna - w jej programach…
… . Szkocja dzieli się na obwody natomiast Irlandia płn. Bezpośrednio na okręgi. W każdej jednostce miejscowa ludność wybiera rade na 4 letnią kadencję. Władze centralne nie wyznaczają osób na stanowiska w organach lokalnych. Kontrola odbywa się ze pomocą środków administracyjnych i systemu finansowego.
Niemcy
System polityczny Niemiec Parlament Bundestag: parlament, 4 lata kadencji. Bundesrat (Rada…
… regularne sprawozdania. Król jest symbolem jedności państwa, jest reprezentantem na zewnątrz, a także potencjalnym arbitrem politycznym. Parlament : Izba Lordów i Izba Gmin. Brytyjski parlament jest dwuizbowy. Składa się z Izby Gmin i Izby Lordów. Izba Gmin - jest wybierana w wyborach powszechnych na 5 lat. Czynne prawo wyborcze maja obywatele brytyjscy którzy ukończyli 18 lat, bierne - osoby posiadające…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz