Systemy polityczne - omowienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy polityczne - omowienie - strona 1 Systemy polityczne - omowienie - strona 2 Systemy polityczne - omowienie - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk. Notatka składa się z 4 stron.
System partyjny w Szwajcarii jest jednolity Faktyczne uprawnienia monarchy w UK Prawo do zachęcania, prawo do ostrzegania, prawo porady Faktyczny udział monarchy do sprawowania władzy sprowadza się do trzech praw: prawa, aby się go radzono, prawa do zachęcania, prawa do ostrzegania. (Żmigrodzki)
Referendum w Wielkiej Brytanii 5 maja 2011 Referendum w Wielkiej Brytanii w 2011 roku - referendum powszechne przeprowadzone 5 maja 2011 w sprawie zmiany sposobu wyboru deputowanych do Izby Gmin. Dotyczyło zmiany sposobu głosowania z ordynacji większościowej z jedną turą głosowania, w której w jednomandatowych okręgach wyborczych elekcję uzyskuje kandydat z największą liczbą głosów ( first past the post ) na rzecz ordynacji większościowej z tzw. głosem alternatywnym ( alternative vote ).Większość (67,9%) biorących udział w referendum opowiedziała się przeciwko zmianom, tym samym zachowując dotychczasową ordynację wyborczą. (Ciocia Wiki)
Rada Konstytucyjna we Francji Do kompetencji Rady Konstytucyjnej należy: Decydowanie o zgodności z konstytucją ustaw organicznych, ustaw zwykłych, umów międzynarodowych i regulaminów parlamentarnych. (…) Orzeczenia Rady są ostateczne i wiążące dla wszystkich władz. (…) Uprawnienia związane ze sprawami wyborczymi. Rada Konstytucyjna czuwa nad prawidłowością przeprowadzania wyborów prezydenckich, parlamentarnych i referendum, rozpatruje protesty wyborcze i ogłasza wyniki wyborów i referendum; rozstrzyga w przypadku zakwestionowania prawidłowości wyborów. Uprawnienia konsultacyjne, czyli wydawanie przez Radę Konstytucyjną opinii w sprawach i przypadkach przewidzianych przez konstytucję i samoistne akty prawne.(…); Rada, na wniosek rządu, stwierdza o zaistnieniu trwałej przeszkody w sprawowaniu urzędu prezydenta. (Żmigrodzki)
Lord Kanclerz w UK (kto go mianuje. w sumie tyle) powołuje go monarcha na wniosek premiera W Izbie Lordów nie dokonuje się wyboru przewodniczącego, ponieważ funkcję tą pełni Lord Kanclerz, który jest odpowiednikiem kontynentalnego ministra sprawiedliwości. Jest on powoływany przez monarchę na wniosek premiera i jest on członkiem gabinetu. (Żmigrodzki) Pozycja Prezydenta Republiki we Włoszech słaba (i chyba określona przez odpowiedzialność, nie pamiętam treści odpowiedzi) Zgodnie z art. 90 konstytucji prezydent Republiki nie ponosi odpowiedzialności za swe czynności wykonywane w ramach realizacji powierzonych mu funkcji. Konsekwencją przyjęcia tej zasady jest zakaz samodzielnego działania.(…) Prezydent ponosi natomiast odpowiedzialność konstytucyjną za pogwałcenie konstytucji lub zdradę stanu.

(…)

…, będącego ustawą zasadniczą w państwie i regulującą jego podstawy ustrojowe jest nieznane brytyjskiemu ustrojowi państwowemu. Konstytucja w sensie materialnym w Zjednoczonym Królestwie funkcjonuje, gdyż instytucje i zasady ustroju tego państwa są uregulowane przez prawo. (Żmigrodzki)
Gabinet Cieni w UK(nie pamiętam dokładnie, cośtam czy jest finansowany przez naród, czy ma znaczenie formalne i czy tworzy go opozycja)
Gabinet cieni - "rząd oczekujący", skład rządu formułowany przez partie opozycyjne, gotowy przejąć władzę w razie zwycięstwa wyborczego danej partii. Polega na tym, że każdy członek rządu ma odpowiadający mu "cień" w opozycji. Idea gabinetu cieni jest charakterystyczna dla państw o tradycji anglosaskiej z dwupartyjnym, parlamentarnym systemem rządów, wzorowanym na Wielkiej Brytanii (tzw. system westminsterski), która ma kilkusetletnią tradycję istnienia tej instytucji. W Wielkiej Brytanii instytucja ta jest na tyle ugruntowana, że członkowie "gabinetu cieni" otrzymują nawet państwową pensję. (Ciocia Wiki)
Komitety gabinetowe w UK
W działalności Gabinetu (…) ma miejsce funkcjonowanie wewnętrznych komitetów, które bądź przygotowują jego rozstrzygnięcia (bądź tylko rozstrzygnięcia premiera) bądź…
… jest w całości przez Zgromadzenie Narodowe spoza jej członków (Żmigrodzki)
Charakter rządu w Niemczech nie jest organem kolegialnym - każdy minister jest samodzielny, kanclerz podejmuje decyzje i odpowiada za działalność ministrów (nie ma odpowiedzialności indywidualnej), podlega procedurze konstruktywnego wotum nieufności, posiada inicjatywę ustawodawczą
Charakterystyczne cechy parlamentu we Włoszech…
…: projekty rządu muszą być, przed skierowaniem ich do parlamentu, przedstawione najpierw Bundesratowi, który także w ciągu sześciu tygodni winien wobec projektu zająć określone stanowisko. Oczywiście opinie te w obu przypadkach nie wiążą parlamentu w jego przyszłych rozstrzygnięciach ustawodawczych. Wszelako, skoro Bundesrat posiada istotne kompetencje w procesie ustawodawczym, parlament nie może łatwo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz