Systemy podatkowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy podatkowe - strona 1 Systemy podatkowe - strona 2 Systemy podatkowe - strona 3

Fragment notatki:

Szczegółowo opisują tematykę podatków, rozliczeń oraz zwolnień od płacenia podatków.

W notatce poruszone zostały takie problemy jak: co to jest podatek, jakie wyróżniamy rodzaje podatków, funkcje podatków, z czego składa się podatek oraz kto lub co jest podmiotem, przedmiotem i podstawą podatku. Ponadto pojawiają się zagadnienia takie jak: stawki podatkowe, ulgi podatkowe i zwolnienia z podatków. Dalszą część dokumentu stanowi systematyka podatku według kryterium przedmiotowego, podmiotowego oraz inne podziały podatków. Notatka zawiera również opis systemów podatkowych, zasady opodatkowania i bardzo szczegółową charakterystykę poszczególnych podatków: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek od posiadania psów, opłaty lokalne i miejscowe. W notatce znaleźć tez można pojęcia: opłata administracyjna, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów, podatek od towarów i usług oraz inne opłaty.

1.Podstawowe pojęcia.
Dochody z tytułu opodatkowania stanowią, podstawę gospodarki budżetowej państwa, służą finansowaniu wydatków publicznych. Podatek w sensie ekonomicznym, jest to ciężar, który ponoszą podmioty istniejące poza państwem lub inne związki publicznoprawne na rzecz tego państwa lub innego związku publicznoprawnego. Podatek w sensie prawnym, są to ogólne, pieniężne, przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie na rzecz państwa lub innego związku publicznoprawnego nakładane na podstawie przepisów prawa; określające wysokość podatków, terminy i inne warunki ich nakładania i pobierania. Podatek w sensie ustrojowym lub politycznym, dotyczą relacji między państwem a obywatelem a o kształcie podatku decyduje większość parlamentarna, stanowi ona o wysokości podatków i zasadach jakie będą obowiązywały. Rozróżniamy tu 4 zasady: prawo nie działa wstecz, zasada zaufania obywateli do państwa i prawa, zasada zgodności z prawem, zasada równości, 2. Funkcje podatku.
Fiskalna, służy temu, by skutecznie finansować wydatki publiczne państwa; funkcja ta dotyczy pojedynczego podatku, jak i podatków składających się na system podatkowy. Pozafiskalna, tutaj państwo pragnie wywrzeć określony i skuteczny wpływ na stosunki społeczno - gospodarcze;
funkcja ta dotyczy pojedynczego podatku. Alokacyjna, za pomocą podatków oddziaływuje się na strukturę wytwarzanego PKB; poprzez konstrukcje podatkowe państwo wpływa na kierunki alokacji czynników produkcji. Stabilizacyjna, za pomocą podatku oddziaływuje się na stabilizację makroekonomiczną, która ma zapewnić zrównoważenie wzrostu gospodarczego przy możliwie pełnym zatrudnieniu czynników produkcji, zrównoważonym bilansie płatniczym i ustabilizowanym ogólnym poziomie cen. Redystrybucyjna, podatki oddziaływują na rozkład dochodów ukształtowany w wyniku gry sił rynkowych. 3. Konstrukcja prawna podatku.
Kluczowe elementy: precyzyjne określenie stanów faktycznych i prawnych podlegających opodatkowaniu; ustalenie zakresu podmiotowego podatku; ujęcie podstawy opodatkowania i kształtu taryfy podatkowej; wskazanie zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatku. Podmiot podatku, podmiotem podatku jest zbiór podatników pozytywnie określonych w ustawie, pomniejszony o tę kategorię, którą ustawa zwalnia z obowiązku podatkowego. Zakres podmiotowy podatku powinien być kompleksowo, czyli w całości uregulowany w ustawie podatkowej.

(…)

… prawnych; -umowa zlecenie i o dzieło; -od 2001r. dochód uzyskany przez menadżerów z tytułu kontraktów menedżerskich;
-poza rolnicza działalność gospodarcza w tym wolny zawód: lekarze, weterynarze, pielęgniarki; -działy specjalne produkcji rolnej; nieruchomości lub ich części; wartości czynszowe; w przypadku bezpłatnego użytku wartości czynszowe jakie byłyby otrzymane w przypadku gdyby była zawarta umowa…
… ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił-w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja; -dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. -dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Podstawa opodatkowania, podstawę obliczenia podatku…
…, odsetki z obligacji i innych papierów wartościowych, dywidenda i inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych z tytułu uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych.
Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków…
… w stosunku do uzyskanego przychodu: -z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela - 50%; -z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - 50%. Amortyzacja…
…. Kategoriami tymi są: osoby fizyczne; osoby prawne; jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. Kategorie podatników szczegółowego ustawodawstwa podatkowego: podatkowe grupy kapitałowe; gospodarstwa rolne; spadki nie objęte; małżonkowie. Przedmiot podatku, odpowiada na pytanie: od czego podatnik płaci podatek? Znajduje to odzwierciedlenie w tytule aktu prawnego; Przedmiot opodatkowania zgodnie…
… i przedmiotem podatku; stwarzają przesłanki do respektowania zdolności płatniczej podatnika; umożliwiają indywidualizację ciężaru podatkowego; są tu możliwe do zastosowania ulgi, zwolnienia, wyłączenia. 5. Systemy podatkowe.
System podatkowy, jest to całość, która ogarnia wszystkie występujące podatki; jest to ogół podatków pobieranych w danym państwie, w danym czasie pozostających ze sobą w pewnych związkach…
… jest od połowy dochodów pomnożony przez 2; -jeżeli któryś z współmałżonków uzyskuje dochód z tytułu karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego to od tego roku nie mogą się wspólnie rozliczać, osoby samotnie wychowujące dzieci, -tylko dzieci małoletnie bez względu na wiek, jeżeli pobierany był na nie zasiłek pielęgnacyjny; -jeżeli osoba samotnie wychowuje dzieci do 25 roku życia, uczące się w szkole…
…, z wyjątkiem kiedy jest to rodzaj prowadzonej działalności: usługi przewozowe biura podróży; -darowizna towarów lub nieodpłatne świadczenie usług.
Terminy rozliczeń, Do odliczenia i wpłacenia podatku za okres miesięczny do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.
Koszty fiskalne, Podatnicy zobowiązani są do rejestrowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych;
Obowiązek powstaje po przekroczeniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz