Systemy operacyjne - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy operacyjne - pytania - strona 1 Systemy operacyjne - pytania - strona 2 Systemy operacyjne - pytania - strona 3

Fragment notatki:

1.  W celu wykorzystania myszy jako urządzenia wejściowego 32-bitowy proces  powinien:  Komunikowa ć się ze sterownikiem mouse.com za pomocą przerwania  0x33. (ch)   2.  Poniższej funkcja spowoduje w systemie Windows (wskaźnik ptr jest  niezainicjowany):      void f(char c) {char *ptr; char c; *ptr = c; return;}  Je żeli ptr wskazuje bajt leżący na stronie, która nie ma praw do zapisu, proces  wykonuj ący funkcję zostanie przerwany.    3.  Uzupełnić tabelę nazwami obiektów synchronizacji lub nazwami klas MFC w taki  sposób, żeby odpowiadało to podanej definicji:  ogranicza liczbę wątków równocześnie korzystających z zasobu -  semafor   zapewnia wątkom wzajemnie wykluczający się dostęp do zasobów -  mutex, sekcja  krytyczna  służy do informowania o wystąpieniu określonego zdarzenia -  zdarzenie  4. Zaznaczy ć znakiem + zdanie, które jest prawdziwe:  system Windows 95 w  pewnych przypadkach modyfikuje priorytet w ątku  5.  Wymienić przypadki, w których system Windows zwiększa priorytet wątku:      gdy zostanie uaktywnione okno, system zwiększa priorytet wątku, który utworzył to okno,  aby był większy niz priorytet okien, które są w tle,     gdy okno otrzyma meldunek, np. WM_TIMER,WM_MOUSEMOVE lub inny,     gdy wątek zatrzymany przez funkcję blokującą zostaje wznowiony  7. Serwer potoku naz wanego może ograniczyć dostęp do potoku do określonej grupy  klientów. W jaki sposób identyfikowany jest klient potoku nazwanego?   Klient jest procesem uruchomionym na komputerze, na którym zalogował się pewien użytkownik.  W systemach Windows 95 i Windows NT podczas logowania podaje się nazwę użytkownika i hasło.   System odbierając żądanie dostępu do obiektu komunikacji sprawdza czy użytkownik komputera,  na którym pracuje klient znajduje się na liście uprawnionych osób określonej przez serwer.  Jeżeli użytkownika nie ma na liście, lub hasło jest nieprawidłowe, system nie przekaże   serwerowi żądania wykonania usługi. Transakcja potokiem nazwanym zakooczy się błędem  "Brak dostępu".    9. Karta d źwiękowa obsługiwana jest przez urządzenie wirtualne sound.vxd i  sterownik sound.drv. Karta wykorzystywana jest przez 32-bitowy proces Windows.  Aplikacja systemu MS-DOS pracuj ąca w trybie pełnego ekranu próbuje  zaprogramowa ć kartę muzyczną wpisując odpowiednie wartości do jej portów.  System  zareaguje w sposób:  sound.vxd nie pozwoli aplikacji MS-DOS na u żywanie zajętego urządzenia,  c sound  10. W celu wykorzystania myszy jako urz ądzenia wejściowego 32-bitowy Windows 

(…)

… (spooling, albo polling ją umożliwia)
-Mapa bitowa służy do określania zajętych przez dany plik obszarów pamięci pomocniczej:
*false
-Prawo kontroli oznacza możliwośd kontrolowania obiektów macierzy dostępów, np. do
pliku lub urządzeo:
*true (Prawo kontroli daję kontolę nad wierszem, czyli domeną, kontrolę nad kolumną,
czyli obiektem daje prawo własności)
-Przełączanie kontekstu wykonywane…
… przy wywoływaniu funkcji monitora nie trzeba
używad zmiennych typu condition:
*true
Wymieo 4 cechy sprzętowe, które mogą ułatwid tworzenie systemów operacyjnych:
m.in.:
- przerwania
- DMA
- ochrona sprzętowa w procesorach
- sprzętowe przełączanie kontekstu
Podsystemy środowiskowe Windows NT
 Podsystem win32 uruchamia inne podsystemy (np. OS/2) w razie potrzeby
 Podsystem POSIX udostępnia uŜytkownikowi programy…
… nie jest)
-Blok kontrolny procesu zawiera informację tylko na temat stanu procesu
*false (nie tylko)
-System operacyjny tworzy środowisko, w którym są wykonywane programy:
*true
-Dispatcher (Ekspedytor) odpowiada za przełączanie kontekstu, przełączanie do trybu
użytkownika,wykonanie skoku do odpowiedniej komórki w programie użytkownika w celu
wznowienia działania programu:
*true
-Stan bezpieczny to stan…
… o treści ”1”
Jaki interfejs musi posiadać każdy obiekt ActiveX?
IUnknown (na początku jest wielka litera i )
Do czego służy interfejs IDispatch?
Umożliwia późnie łączenie obiektu ActiveX
Użytkownik z uprawnieniami administratora uruchomił w systemie windows w trybie pełnego ekranu
program systemu MS-DOS, który zawiera wirusa. Wirus programując bezpośrednio sprzęt próbuje
wyzerować pamięć CMOS i pamięć…
… o nazwie ”d3” otrzyma wiadomość
o treści ”1”.
Dodajemy właściwość (property) FileName do interfejsu kontrolki ActiveX. Jakie składowe zostaną
utworzone w klasie bazowej C++ do obsługi tej właściwości?
Dwie funkcje: GetFileName, SetFileName
W celu uzyskania informacji o prawach dostępu do stron procesu należy:
Na podstawie identyfikatora procesu uzystać jego uchwyt (HANDLE) i użyć odpowiedniej
funkcji…
… systemowej,
Użytkownik zalogowany w systemie Windows na konto bez uprawnień administratora formatuje
dyskietkę za pomocą polecenia format wydanego z konsoli (użytkownik ma odpowiednie uprawnienia).
W trakcie formatowania do systemu zdalnie loguje się administrator za pomocą usługi telnet i
wyświetla zawartość dyskietki. System zachowa się w sposób:
Na konsoli administratora pojawi się komunikat informujący…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz