Systemy informacyjne biznesu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy informacyjne biznesu - strona 1 Systemy informacyjne biznesu - strona 2 Systemy informacyjne biznesu - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEMY INFORMACYJNE BIZNESU Działalność każdej firmy opiera się na posiadaniu określonego zasobu informacji, który zwiększa naszą wiedzę o otaczającym nas świecie i prawach zachodzących w rzeczywistości, a także pozwala nam zwiększyć wiedzę o nas samych. Pani Elżbieta Niedzielska w książce zatytułowanej „ Informatyka ekonomiczna” przytacza francuskie przysłowie, które stwierdza, że „ Bez materii nie ma nic, bez energii wszystko jest nieruchome, bez informacji jest chaos”. Szczególnym rodzajem informacji jest informacja dla zarządzania, która pozwala zrealizować takie funkcje, jak: planowanie, organizowanie, przewodzenie tj., kierowanie ludźmi i kontrolowanie. Posiadając pewien zasób wiedzy o organizacji i jej otoczeniu jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem, posiadając bezpośredni i pośredni wpływ na proces decyzyjny w organizacji. Podstawowe cechy wyróżniające informacje dla zarządzania w stosunku do innych rodzaju informacji są następujące:
zawsze są związane z realizacją funkcji: planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania,
pozwalają na podjęcie decyzji na różnych szczeblach zarządzania. Pomiędzy tymi dwoma cechami istnieje ścisły związek. Możemy stwierdzić, że informacja dla zarządzania pozwala na uczenie się organizacji i stałe dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia.
Według J. A. Senn wyróżnia się następujące podstawowe grupy informacji dla zarządzania:
informacja „pokrzepiająca” - dotyczy ona bieżącej sytuacji organizacji. Głównym założeniem tej informacji jest zapewnienie, że wszystko przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami.
informacja „rozwojowa” - jej zadaniem jest ocena stanu lub przebiegu jakiegoś zjawiska lub procesu, celem tej informacji jest ujawnienie trudności powstałych przy realizacji zjawiska lub procesu.
informacja „ostrzegawcza” - jej zadaniem jest informowanie nas o zagrożeniach teraźniejszych lub przyszłych powstałych w wyniku realizacji działalności organizacji.
informacja „planistyczna ” - odnosząca się do poziomu lub stanu przyszłego zjawiska lub procesów gospodarczych.
informacja „operacyjna” - informuje nas o działaniu własnej firmy, pozwalając jednocześnie porównać działalność do innych podobnych organizacji.
informacja „opiniodawcza” - dotyczy informacji o najbliższym oraz dalszym otoczeniu organizacji.
informacji „kontrolowane” - przekazywane są światu zewnętrznemu, informują o działalności organizacji.
Reasumując możemy stwierdzić, że informacja dla zarządzania ma charakter partykularny tzn. przedstawiona jest w postaci wiadomości wyrażonych w określonych językach lub systemach znakowych.

(…)

… metody tzw. „ręczne techniki ewidencyjne” są już nieracjonalne z wielu względów. Biorąc pod uwagę złożoność systemu przyjęto podział systemów na cztery generacje: systemy transakcyjne,
systemy informowania kierownictwa,
systemy wspomagania decyzji,
systemy ekspertowe,
Każdą z tych grup różnicuje poziom wspomagania funkcji zarządczych w obiekcie gospodarczym. Podział ten jest umowny i stanowi…
… też zrodziła się koncepcja systemów informatycznych zarządzania, które w latach siedemdziesiątych zostały przekwalifikowane na zintegrowane systemy informatyczne zarządzania. Zastosowanie tych systemów umożliwia gromadzenie danych w scentralizowanej bazie, co umożliwia emisję zestawień przekrojowych dotyczących całokształtu działalności obiektu. Gromadzenie dużej ilości danych służyło wspomaganiu czynności…
… informacji z baz danych w postaci umożliwiającej efektywne wspieranie podejmowanych decyzji. Spowodowało to powstanie kolejnej generacji systemów informacyjnych - systemu informowania kierownictwa. Grupę tę charakteryzuje:
łatwość udostępniania danych zgromadzonych w bazach ewidencyjnych,
zaawansowane mechanizmy ekstrakcji danych,
łatwość i elastyczność analizy danych,
przyjazny graficzny interfejs użytkownika prezentacja wyników analizy w formie dostosowanej do potrzeb określonego użytkownika,
Do generacji tej zaliczamy systemy, które pozwalają na posługiwanie się bazami danych oraz pracują w trybie pytanie - odpowiedź. System ten pracuje w trybie konwersacyjnym. Jedną z najnowszych tendencji rozwojowych systemów informowania kierownictwa, mającą również znamiona kolejnej generacji systemów…
… transakcyjnych, ale również w wyniku przetwarzania systemów informowania kierownictwa, które dostarczają informacji umożliwiającej identyfikację problemu.
Powstanie techniki komputerowej spowodowało rozpoczęcie badań nad opracowaniem systemów, które mogłyby zastąpić człowieka w realizacji jego funkcji umysłowych. Wynikiem prac było powstanie czwartej generacji systemów tzw. systemów ekspertowych…
… informacyjnych.
R - relacje pomiędzy poszczególnymi zbiorami.
Z wymienionymi powyżej zbiorami wiąże się pojęcie systemu informatycznego, jeżeli chociaż jeden z wymienionych zbiorów dotyczy sprzętu komputerowego.
System informatyczny jest to wyodrębniona część systemu informacyjnego, która jest z punktu widzenia przyjętych celów skomputeryzowana. Obecnie wszystkie systemy informacyjne zbudowane są z zastosowaniem sprzętu komputerowego. R.M. Stair stwierdza, że systemy informacyjne zarządzania to: „ zorganizowany zbiór ludzi, procedur przetwarzania, baz danych oraz urządzeń używanych do dostarczenia informacji dla menedżerów i decydentów ”. Jest to system, w którym przetwarzane dane i uzyskiwane wyniki są wykorzystywane w celu wspomagania decyzji. Mogą one być realizowane różnymi technikami. W przypadku wykorzystania środków informatyki to mamy doczynienia z systemami informatycznymi zarządzania. Będzie on wtedy użyty, jeżeli w analizie systemu informacyjnego położymy nacisk na jego strukturę lub proces komputeryzacji ( proces nasycenia sprzętem komputerowym systemów informacyjnych ) , a nie na spełniane prze niego funkcje. Reasumując trzy przeanalizowane pojęcia możemy z całą pewnością stwierdzić…
…, urządzenia wejścia oraz urządzenia wyjścia.
Pamięć operacyjna lub inaczej pamięć główna komputera, została nazwana pamięcią RAM, służy do przechowywania danych w postaci ciągów cyfr zerojedynkowych i programów wykonywanych przez komputer. Pamięć można rozumieć jako tablicę zawierającą ponumerowane komórki, z których każda przechowuje jedno słowo maszynowe o długości charakterystycznej dla danego komputera…
… wspomagania decyzyjnego . Systemy te mają za zadanie wspomagać bezpośrednio podejmowane decyzje. Podstawową cechą jest posiadanie w tego rodzajach systemów bazy modeli wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Obecnie powstają systemy wspomagania decyzji z bazą wiedzy, które pozwalają nam na wykorzystanie w praktyce osiągnięcia badań operacyjnych i analizy systemowej. Systemy wspomagania decyzyjnego wspierają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz