SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Nasza ocena:

4
Pobrań: 91
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - strona 1

Fragment notatki:


SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS - geographic information system
SIG, SIP, SIT - systemy informacji geograficznej/ przestrzennej/ w terenie
Dane geograficzne (przestrzenne)- dane odnoszące się do pewnego położenia geograficznego na powierzchni Ziemi, w atmosferze ziemskiej lub pod powierzchnią Ziemi.
Co to jest GIS - wprowadzając dane do komputera w postaci zapytań do bazy danych otrzymujemy na ekranie mapę z zaznaczonymi miejscami spełniającymi nasze wymagania. Systemy GiS umożliwiają np. zaplanowanie lokalizacji nowego lotniska, analizę miejsc lęgowych dzięcioła czarnego w województwach nadmorskich, wyznaczenie nowych okręgów wyborczych w związku ze zmianami demograficznymi, zaplanowanie rozbudowy sieci supermarketów. Prace te wymagają analizy danych o obiektach rozmieszczonych na powierzchni Ziemi, czyli danych przestrzennych.Analiza czyli określenie pewnej relacji zdefiniowanej na zbiorze analizowanego obiektu, z uwzględnieniem ich przestrzennego rozmieszczenia (określenie ich wzajemnego położenia na powierzchni Ziemi, czyli lokalizacji.) (np. adres, nr domów, ulica, zasięg oddziałów, sąsiedztwo itp.). Ze względu na to ze lokalizacja jest najczęściej określana za pomocą położenia geograficznego, zyskały swa nazwę geograficznych systemów informacyjnych (GIS).
GI S udziela odpowiedzi na pytania o charakterze przestrzennym
charakterystyki dotyczące pewnych obszarów
relacje miedzy tymi obszarami
o zmiany zachodzące na wybranym obszarze wraz z upływem czasu
o transport ludzi lub materiałów wzdłuż określanych szlaków
Definicja GI S System informacji geograficznej jest to zorganizowany zakres sprzętu komputerowego, oprogramowania, danych geograficznych (przestrzennych i nie przestrzennych) oraz osób (wykonawców i użytkowników) stworzony w celu efektywnego: gromadzenia, magazynowania, udostępniania, obróbki, analizy, wizualizacji przestrzennych danych geograficznych.
Historia rozwoju GI S 1963-1971- pierwszy system informacji geograficznej Canadian GIS stworzony przez Rogera Tomlinsona (podział na warstwy, jednolity system współrzędnych, koncepcja tabeli atrybutów opisowych, system topologiczny)
1966 SYMAP - pierwszy system komputerowy do prezentacji danych przestrzennych (Harwardzkie Laboratorium Grafiki Komputerowej i Analiz Przestrzennych
1968 - Apollo 8 pierwsze zdjęcia Ziemi z Kosmosu
1972 - przerwy satelita z serii LANDSAT
1978 - pierwsze satelity systemu GPS wysyłane na orbity
1994 - powołanie openGIS consortium Początkowo GIS służył do gromadzenia danych przestrzennych, potem ewoluował w kierunku analiz i zarządzania Komputery GIS:

(…)

…). Wobec tego pełne i jednoznaczne określenie położenia danego punktu P należącego do powierzchni ziemi wymaga poza określeniem wartości jego współrzędnych geograficznych, także wyznaczenie jego odległości od powierzchni ? (elipsoidy)czyli tzw wysokości, albo inaczej rzędnej Ha tego punktu.
Powierzchnia ekwipotencjalna - powierzchnia na której, w każdym jej punkcie przyspieszenie ziemskie jest stale (g…
… pomiarów położenia (GPS)
dane z programów automatycznego wspomagania projektowania (CAD)
Dane:
dane meteorologiczne lub hydrologiczne
dane ze spisów powszechnych
dane z roczników statystycznych
dane z urzędów np. ludności, infrastruktury itp.
dane przyrodnicze zebrane w terenie (np. opisy profili glebowych)
inne dane zebrane w terenie (np. plany ujęcia wodnego)
dane socjologiczne i ekonomiczne pochodzące…
…, odpowiadający łukowi AB- przez α.
Oznaczając przez d długość cięciwy AB oraz przed długość stycznej A1B1 obliczamy ∆s, tj. różnicę między długością łuku AB i odpowiadającej mu cięciwie AB, oraz ∆t , tj. różnicę między długością stycznej A1B1 i łuku AB
Obliczanie wartości ∆s i ∆t będą miarą błędu liniowego spowodowanego pominięciem krzywizny Ziemi na przestrzeni między punktami A i B.
Przyjmując promień Ziemi równy R można obliczyć długość łuku AB odpowiadającej cięciwy AB o stycznej A1B1 jako równe:
(ᾹB )=s=R*α
AB=d=2R*sin α/2 (dł. Cięciwy)
A11B1=t=2R*tg α/2(dł. Stycznej)
Odpowiednia różnica miedzy długościami łuku i cięciwy
∆s= Rα- 2Rsinα/2
Oraz miedzy długością stycznej i długością łuku
∆t= 2R tgα- Rα
Po odpowiednim przekształceniu otrzymamy
∆ε= s^3/12R^2 ∆t=s^3/ 24R^2
Obliczając ∆t dla rożnych…
… danych. Jest to również efekt tego, że każdy piksel jest przedstawiony w macierzy dwuwymiarowej, a więc może mu być przypisana tylko jedna wartość jako informacja o określonej kategorii.
To warstwy tworzą bazę danych. Są więc one jakby zbiorem map przedstawionych w formie cyfrowej, ukazującym różne zjawiska gospodarcze, społeczne, przyrodnicze i inne, na fragmencie powierzchni ziemi. Baza danych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz